Disclaimer

Alle markedsinformationer på denne internetside stammer fra Nordea e-Markets.

Nordea Bank Danmark A/S påtager sig dog ikke noget ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af internetsidernes informationer. Det samme gælder for de informationer der sendes via kursovervågningssystemet.

Nordea Bank Danmark A/S er alene erstatningsansvarlig for tab som følge af forsinkelse eller udeblivelse af beskeder i kursovervågningssystemet, såfremt skadelidte godtgør, at Nordea Bank Danmark A/S i den forbindelse har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Nordea Bank Danmark A/S er dog i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Nordea Bank Danmark A/S, såfremt disse forsinker eller forhindrerNordea Bank Danmark A/S i at afsende SMS-besked eller e-mail: svigt, forstyrrelse, afbrydelse, forsinkelse eller lignede i transmissionen af data via de af Nordea Bank Danmark A/S anvendte kommunikationssystemer, computervirus, tyveri, ødelæggelse eller anden uautoriseret adgang til eller brug af Nordea Bank Danmark A/S' computere eller de af Nordea Bank Danmark A/S anvendte kommunikationssystemer. Enhver anden omstændighed, som Nordea Bank Danmark A/S ikke er herre over, så som brand, krig, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, arbejdsnedlæggelse mv.

Nordea Bank Danmark A/S kan til enhver tid ændre ovennævnte regler. Ændringerne vil blive bekendtgjort på internetsiden 1 måned før de træder i kraft.