Bestyrelsen for Nordea Bank Danmark

Nordea Bank Danmark A/S er et datterselskab, som er 100 pct. ejet af Nordea Bank AB (publ), der som eneste aktionær og deltager på generalforsamlingen vælger den samlede bestyrelse. Det anses derfor for naturligt og hensigtsmæssigt, at formanden samt hovedparten af bestyrelsens medlemmer er medlemmer af koncernledelsen i Nordea-koncernen.

Den overordnede ledelse af banken varetages i henhold til vedtægterne af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand for ét år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Et medlem af bestyrelsen skal udtræde af denne senest ved afslutningen af førstkommende ordinære generalforsamling efter at den pågældende er fyldt 70 år.

Bestyrelsen Bestyrelsesudvalg Møder og mødedeltagelse Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Mads G. Jakobsen, formand
Medlem af Nordea Group Executive Management og Deputy Head of Retail Banking

Snorre Storset
Medlem af Group Executive Management og Head of Wealth Management

Heiki Ilkka
Medlem af Nordea Group Executive Management, Group CFO og Head of Group Finance and Business Control

Søren Dahlgaard
Medlem af Nordea Group Risk Executive Management og Head of Regulation and Group Systemic Risk

Anne Rømer, eksternt medlem af bestyrelsen og Revisionsudvalget
CFO DFDS Logistics

MadsGJakobsen

Mads G. Jakobsen

Executive Vice President
Deputy Head of Retail Banking
Country Senior Executive in Denmark
Member of Group Executive Management, 2014
Born 1966


Previous positions

2014 -Deputy Head of Retail Banking, Nordea Group

2011 - 2014

Head of Nordea Markets FICC, Managing Director Divisional Head – member of Group Senior Management

2009 - 2011

Co-Head of Nordea Markets, Managing Director Head of FICC

2007 - 2009

Co-Head of Nordea Markets, Managing Director Responsible for FICC Sales, FX/MM & Commodities Trading, Research & e-Markets

2002 - 2007

Head of Global Sales & Research, Managing Director Nordea Markets

1997 - 2000

Head of Nordic Sales, Unibank Markets Director

1995 - 1997

Head of Nordic Fixed Income Sales, Unibørs Securities Chief Sales Manager

1989 - 1995

Various positions at Unibørs Securities

Education

Master of Science (Mathematics & Economics), Odense University

Other Assignments

-

Shareholding in Nordea:Insider register/transactionsÅbner i nyt vindue

SnorreStorset1

Snorre Storset

Executive Vice President
Head of Wealth Management 
Country Senior Executive in Norway 
Member of Group Executive Management, 2015 
Born 1972


Previous positions
2015 - 2016Deputy Head of Wealth Management, Head of Private Banking
2012 - 2015

Head of Life & Pensions, member of Wealth Management Executive Management

2011 - 2012

Head of Products & Operations in Asset Management, Nordea Bank AB

2008 - 2011

CEO of Handelsbanken Liv

 - 2008

Various positions at Handelsbanken and Storebrand

Education

M. Sc. in Economics and Business Administration, Norwegian School of Economics

Other Assignments
-

Shareholding in Nordea:Insider register/transactionsÅbner i nyt vindue

Heikki Ilkka1

Heiki Ilkka

Group Chief Financial Officer (CFO)
Head of Group Finance and Business Control
Member of Group Executive Management, 2016
Born 1970

Previous positions
2002 - 2014

Partner and leader, Ernst & Young

2000 - 2002

Authorised Public Accountant, Ernst & Young

1994 - 2000

Auditor, Ernst & Young

1993 - 1994

Accounting Consultant, Laveki Oy

Education

M. Sc. in Economics, Turku School of Economics

Other Assignments

-

Shareholding in Nordea:Insider register/transactionsÅbner i nyt vindue

Søren_Dahlgaard

Søren Dahlgaard

Senior Vice President
Head of Regulation and Group Systemic Risk, Nordea Group
Member of Group Risk Executive Management (GREM) since 2012 
Born 1962

Previous Positions
2016 -Head of Regulation and Group Systemic Risk, Nordea Group
2012 - 2016Head of Group Recovery and Resolution Planning, Nordea Group
2006 - 2012Group CFO, CRO and CIO, Nordea Life & Pensions
2003 - 2006Head of Investment and Risk Management, Nordea Life & Pensions
1998 - 2002CIO / Head of Treasury, Alm. Brand Group
1996 - 1998Global Head of Trading, Aros Securities
1993 - 1996Head of Proprietary Trading - Equities, Unibørs
1992 - 1993Portfolio Manager, Unibank Treasury
1990 - 1992Head of Research and Development - Derivatives, Unibørs
1989 - 1990Fixed Income Analyst, Unibørs
1985 - 1989Consultant, Landbrugets EDB-Center (LEC)

Education 

Cand.scient.oecon (M.Sc)

Shareholding in Nordea:Insider register/transactionsÅbner i nyt vindue

AnneRoemer


Anne Rømer

CFO DFDS Logistics 

Born 1966


Previous positions
2014 - 2015Senior Director, Damco og CFO Europe
2012 - 2014

Senior Director, Head of accounting and Statutory Reporting, Maersk Line

2008 - 2012

Director, Head of consolidation and Statutory Reporting, Maersk Line

2005 - 2008

VP, Chief Internal Auditor TDC

2000 - 2005

Audit Partner, KPMG Denmark

1988 - 2000

Auditor, KPMG Denmark

Education

State Authorised Public Accountant

Other assignments

-

Shareholdings in Nordea

-

Anne Rømer is considered by the Board as the independent member of the audit committee with expertise in accounting and / or audit pursuant to the requirements of the Executive Order on audit committees of companies and groups that are supervised by the FSA.

Bestyrelsesudvalg

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget skal bistå bestyrelsen med at overvåge bankens regnskabsaflæggelsesproces samt effektiviteten af bankens interne kontrolsystem, interne revision og risikostyringssystemer.

Revisionsudvalget skal yderligere gennemgå og overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet ligesom udvalget skal kontrollere den eksterne revisions uafhængighed. I forbindelse med valg af den eksterne revision skal udvalget komme med indstilling til bestyrelsen.

Medlemmer af Revisionsudvalget er Heikki Ilkka (formand) og Anne Rømer.

Anne Rømer er uddannet statsautoriseret revisor og ansat som VP/CFO i DFDS Logistics.
Anne Rømer anses af bestyrelsen som det uafhængige medlem af revisionsudvalget med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision, jf. kravene i Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Risikoudvalg

Skal rådgive bestyrelsen om virksomhedens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi samt påse, at risikostrategien implementeres korrekt i organisationen. 

Risikoudvalget skal endvidere vurdere, om bankens produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med bankens forretningsmodel og risikoprofil, herunder om indtjeningen på produkterne og tjenesteydelserne afspejler risiciene herved.
Risikoudvalget skal have adgang til information om bankens risici fra risikostyringsområderne samt bankens risikostyringsfunktion.

Medlemmer af Risikoudvalget er Søren Dahlgaard (formand) og Mads G. Jakobsen   

Aflønningssudvalg

I Nordea Bank Danmark udgøres aflønningsudvalget af den samlede bestyrelse.

Aflønningsudvalget varetager bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger, der kan have indflydelse på bankens risikostyring.

Mindst en gang årligt fører udvalget endvidere kontrol med aflønning af ledelsen af del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliance funktionen og den interne revisionschef.

Mere detaljeret information om lønforhold – se nedenstående links:

More detailed information about Nordea’s remuneration 2014 (pdf, 83 KB)Åbner i nyt vindue

Oplysninger om lønforhold i Nordea Bank Danmark A/S  (pdf, 37 KB)Åbner i nyt vindue- i henhold til § 19 i Bekendtgørelse nr. 285 af 27. marts 2014

Nomineringsudvalg

I Nordea Bank Danmark udgøres nomineringsudvalget af den samlede bestyrelse.
Nomineringsudvalget skal foreslå kandidater til valg til bestyrelsen. Endvidere skal udvalget opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt fastlægge en politik for mangfoldighed.

Mindst en gang årligt skal udvalget vurdere bestyrelsens størrelse, struktur og sammensætning i forhold til de opgaver, der skal varetages samt vurdere, om den samlede bestyrelse har den fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring, så den lever op til kravene i lov om finansiel virksomhed.

Møder og mødedeltagelse

Skemaet viser antallet af ordinære møder afholdt i Nordea Bank Danmarks bestyrelse og bestyrelsesudvalg samt de enkelte medlemmers mødedeltagelse.

Møder og mødedeltagelse 2015
            BestyrelseRevisionsudvalgRisikoudvalgAflønningsudvalgNomineringsudvalg

Antal møder

106421

Mødedeltagelse

Mads G. Jakobsen 10-421
Torsten Hagen Jørgensen 86-21
Ari Kaperi    1)
6-31-
Søren Dahlgaard    2)2-1--
Gunn Wærsted7----
Anne Rømer86-11

1) Udtrådt af bestyrelsen den 15. juli 2015 
2) Indtrådt i bestyrelsen den 1. oktober 2015