Nordea Kredit

Obligationer til nye lån i Nordea Kredit
Sidste opdatering: 22. maj 2015 21:45
Lån med fast rente
  Obligationsnavn Løbetid 1) Afd. fri Kurs
3,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2047 30 Nej 100,225
2,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2047 30 Nej 97,550
2,00 NORDEA KREDIT REALKREDIT 2047 30 Nej 94,200
3,00 NORDEA KREDIT ANNOA10 SDRO 2047 30 10 99,425
2,50 NORDEA KREDIT SDRO 2047 30 10 96,400
2,00 NORDEA KREDIT REALKREDIT IO 2047 30 10 92,875
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2037 20 Nej 97,950
1,50 NORDEA KREDIT REALKREDIT 2037 20 Nej 94,500
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2037 15 Nej 97,950
1,50 NORDEA KREDIT REALKREDIT 2037 15 Nej 94,500
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2037 10 Nej 97,950
1,50 NORDEA KREDIT REALKREDIT 2037 10 Nej 94,500
Kort Rente
Rentetilpasningslån, danske kroner
Renteloft
Nordea Kredit er et realkreditinstitut, der gennem Nordea Bank tilbyder dig realkreditlån til at omlægge lån, belåne din friværdi, købe, bygge eller forbedre din ejendom.
Obligationer til nye lån i Nordea Kredit
Sidste opdatering: 22. maj 2015 21:45
Lån med fast rente
  Obligationsnavn Løbetid 1) Afd. fri Kurs
3,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2047 30 Nej 100,225
2,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2047 30 Nej 97,550
2,00 NORDEA KREDIT REALKREDIT 2047 30 Nej 94,200
3,00 NORDEA KREDIT ANNOA10 SDRO 2047 30 10 99,425
2,50 NORDEA KREDIT SDRO 2047 30 10 96,400
2,00 NORDEA KREDIT REALKREDIT IO 2047 30 10 92,875
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2037 20 Nej 97,950
1,50 NORDEA KREDIT REALKREDIT 2037 20 Nej 94,500
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2037 15 Nej 97,950
1,50 NORDEA KREDIT REALKREDIT 2037 15 Nej 94,500
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2037 10 Nej 97,950
1,50 NORDEA KREDIT REALKREDIT 2037 10 Nej 94,500
Kort Rente
Rentetilpasningslån, danske kroner
Renteloft

* Der er ikke en aktuel kurs på obligationen. Den viste kurs er seneste gennemsnitlige kurs kl. 17 på obligationen. 
1) Løbetid er maksimal løbetid på lånet. Obligationens løbetid kan være en anden *Disclaimer.

Boligrådgivning og - finansiering ét sted

Som kunde i Nordea kan du tilrettelægge den samlede boligfinansiering eet sted. Gennem banken kan du få et lånebevis, der er en godkendelse både til realkreditlån i Nordea Kredit og til boliglån i banken. Du har også mulighed for at købe forsikringer som fx ejerskifte-, ejendoms- og indboforsikring.

Vi lægger stor vægt på personlig rådgivning. Nordea Kredits udlån formidles gennem bankens filialer. Det betyder, at du har mulighed for at få rådgivning om hele din økonomiske situation i forbindelse med optagelse af et realkreditlån. Du vælger selvfølgelig selv, hvor omfattende rådgivningen skal være.

Hvis du ønsker at klage over Nordea Kredit, kan du henvende dig skriftligt til Nordea Kredits direktion, som er klageansvarlig:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Direktionen
Trommesalen 4
Postboks 850
0900 København C

Du har også mulighed for at henvende dig til Nordea Bank Danmark

Realkreditankenævnet

Er du ikke tilfreds med vores behandling af din klage, og er du privatkunde, kan du henvende dig hos Realkreditankenævnet:

Realkreditankenævnet
Krabbesholmvej 5
2700 Brønshøj
Telefon 33 12 82 00
www.ran.dkÅbner i nyt vindue

 

Finanstilsynet undersøger løbende de finansielle virksomheders forhold. Efter hver inspektion i et penge- eller realkreditinstitut udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som penge- eller realkreditinstituttet skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som penge- eller realkreditinstituttet har modtaget fra Finanstilsynet.

Finanstilsynets seneste rapportering om Nordea Realkreditaktieselskab:

Finanstilsynets redegørelse, april 2015PDF

 

Nordea Kredits lønpolitik, herunder aflønning af bestyrelse og direktion - læs mere herPDF. Hvis du vil have yderligere information om Nordeas lønpolitik findes herPDF.

 

I henhold til Lov om finansiel virksomhed § 80 c skal Nordea Kredit på sin hjemmeside offentliggøre, hvordan Nordea Kredit efterlever forskellige ledelseskrav, der følger af loven - seneste redegørelse findes herPDF.

 

Nordea Kredits vedtægter på danskPDF og engelskPDF.

 

 

 

Nordea Kredits prislistePDF med oplysning om gebyrer og øvrige omkostninger.

Bidragssatser for lån til ejerbolig og fritidshuse gældende fra 1. januar 2014, oversigt med beregningsseksempelPDF

Nordea Kredits forretningsbetingelserPDF 

Nordea Kredits genplaceringsrente ved indfrielsesmetoden "Pari-straks" er 0 pct.

Indberetning til Skat

Det fremgår af årsopgørelsen, om Nordea Kredit har indberettet beløb til SKAT samt hvilke beløb, der er indberettet. De anførte restgældsbeløb forudsætter, at alle forfaldne terminsydelser er betalt.

Skattekursværdi

Skattekursværdien er beregnet efter regler, der er fastsat af skattemyndighederne. Skattekursværdien indgår i beregningen af den skattepligtige formue.

Indfrielse af lån i indkomståret

Hvis De har indfriet eller nedbragt lån ekstraordinært, er det de samlede renteudgifter fra indfrielses/nedbringelseskvitteringen (inkl. differencerenter) og årets terminskvitteringer, som er medregnet.

Er indfrielsen/nedbringelsen sket med obligationer, har Nordea Kredit oplyst den kuponrente, der er anført på indfrielses-/nedbringelseskvitteringen.

Dette beløb betragtes skattemæssigt som renteindtægt/-udgift af obligationer og har intet at gøre med renteudgiften på lånet.

Kuponrenteindtægt/-udgift er anført som et samlet beløb. Hvis der er et minus foran beløbet, er der tale om en renteindtægt (negativ renteudgift).

Ejerstatuskode

0: Du er registret med bopæl eller hjemsted her i landet.

1: Du er registreret som valutaudlænding

2: Ejendommen ejes af flere end 2 personer eller et selskab. Hvis ejendommen ejes af flere end 2 personer, skal du selv indberette fradraget i forhold til ejerfordeling.

4: Ejendommen ejes af 2 personer, med bopæl eller hjemsted her i landet

5: Ejendommen ejes af 2 personer, hvor den ene eller begge ikke har bopæl/hjemsted her i landet.

Restancemarkering

1: Der er restance på lånet, som er forfalden ved udgangen af det foregående kalenderår.

9: Ejendommen er overtaget af kreditor ved tvangsauktion i årets løb.

Ejerskifte i indkomståret

Rente- og bidragsudgifter samt kurstabsfradrag er fordelt mellem køber og sælger på grundlag af den skæringsdag, som er meddelt Nordea Kredit.

Kontrolkode:

Ved henvendelse til Nordea Kredit skal ejendomsnummer samt kontrolkode oplyses. Kontrolkoden udskiftes ved ejerskifte.

Kursgevinstbeskatning

Gælder for kontantlån, der er stiftet eller gældsovertaget 1. januar 1996 eller senere, og hvor lånet efterfølgende indfries eller nedbringes. 

Opgørelse af gevinsten er afhængig af, om lånet indfries af en låntager, der har fået lånet udbetalt, eller om det indfries af en låntager, der har overtaget lånet ved gældsovertagelse.

Hvis lånet indfries af en låntager, der har fået lånet udbetalt, opgøres gevinsten således:            
                  Indfriet lånerestgæld
                 - kursværdien af indfriet  obligationsrestgæld
                  = kursgevinst

Hvis lånet indfries af en låntager, der har overtaget lånet ved gældsovertagelse, beregnes først en faktor, der knytter sig til låntagers overtagelse af lånet, brøken se således ud:
Faktor =     kursværdien af obligationsrestgæld  på overtagelsestidspunktet
                  Lånerestgæld på overtagelsestidspunktet

Herefter beregnes gevinsten således:   
                Indfriet lånerestgæld x faktor
                - kursværdi af indfriet obligationsrestgæld
                = kursgevinst

Der er visse undtagelser for kursgevinstbeskatning:

  • Kursgevinsten er skattefri, hvis indfrielse sker i forbindelse med gældsovertagelse, dog skal indfrielse ske i en 12 måneders periode, der ligger 6 måneder før og 6 måneder efter den dag, hvor købsaftalen er underskrevet.
  • Ved overdragelse af ejendommen fra en person til dennes ægtefælle, er der kun skattefrihed, hvis indfrielse sker i forbindelse med separation, skilsmisse eller dødsfald. Også her skal 12 måneders-reglen overholdes.