Orientering om ordning for indskydergaranti (Garantiformuen)

Som udgangspunkt sikrer Garantiformuen i tilfælde af bankens konkurs indskud på alle konti indlån op til EUR 100.000 (ca.750.000 kr.). Det betyder, at de indskud på konti, som samlet overstiger grænsen på EUR 100.000, ikke er dækket.

Den generelle dækning på EUR 100.000 opgøres ud fra en bruttobetragtning. Det betyder, at indskyders gæld til banken alene skal fradrages, hvis den er forfalden på dagen for bankens konkurs.

Indskud omfattet af en særlig dækning

 
Udgangspunktet er, at indskud på alle omfattede konti er dækket med op til 100.000 EUR pr. indskyder, dog er:

  • Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækket
  • indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom dækket med op til 10 mio. EUR i indtil 12 måneder fra indskuddets indsættelse, såfremt ejendommen hovedsagelig har været, eller vil blive anvendt ikke-erhvervsmæssigt
  • indskud som i henhold til lov har et socialt formål og er knyttet til særlige begivenheder i livet, fx arv, afskedigelse og skilsmisse dækket med op til 150.000 EUR i indtil 6 måneder fra indskuddets indsættelse
  • indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse dækket med op til 150.000 EUR i indtil 6 måneder fra indskuddets indsættelse

Sådan dækkes dine værdipapirer

Har du værdipapirer i depot, vil de blive udleveret uafhængigt af bankens konkurs. I det tilfælde, at banken ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, dækkes et tab på op til EUR 20.000 (ca.150.000 kr.). Det kan fx være tilfældet, hvis banken har begået fejl ved registrering af ejerskab.

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, der er udstedt af banken.

I tilfælde af udbetaling fra Garantiformuen

Udbetaling fra Garantiformuen sker efter en fastlagt procedure, hvor Garantiformuen senest 5 arbejdsdage efter konkursens indtræden vil sende dig en oversigt over det samlede mellemværende med banken med henblik på at udbetale det dækkede beløb inden 7 arbejdsdage.

Dækning af indskud foretaget på konti oprettet til og med 31. maj 2015

Indskud, der var dækket helt eller delvist i henhold til de tidligere regler vil opretholde den fulde eller delvise dækning, indtil indskuddene kan udbetales. Det er dog alene indskud, der indestod på disse konti den 31. maj 2015, der vil være dækket helt eller delvist efter de tidligere regler. 

Har du spørgsmål?

Læs mere om Garantiformuen på www.gii.dkÅbner i nyt vindue samt i vedlagte oplysningsskema. (pdf, 102 KB)Åbner i nyt vindue

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver eller Nordea 24/7 på 70 33 33 33.