På dansk In English På dansk

Internationalt kontonummer til udenlandske betalinger

For nogle lande kræves det, at betalingen indeholder både IBAN og BIC. Hvis en betaling ikke opfylder dette krav, vil den blive afvist.

For lande, hvor IBAN-only princippet er indført, skal kunder kun oplyse IBAN. Nordea vil automatisk udlede BIC’en fra det oplyste IBAN. Læs mere her

Generelt om IBAN

For at hæve niveauet af automatisk behandling af betalinger over landegrænserne har en række internationale pengeinstitutter sammen med International Organization for Standardization (ISO) udviklet en fælles måde at skrive kontonumre på - kaldet IBAN.

IBAN er ikke et nyt kontonummer, men et internationalt anerkendt og genkendeligt format til genkendelse af fx dine kontonumre i Nordea. Til alle konti eksisterer et IBAN, men det benyttes kun ved betalinger til og fra udlandet - hovedsageligt inden for Europa.

IBAN ses på alle papirkontoudskrifter fra Nordea - og i de elektroniske banksystemer.

Opbygning af IBAN

Et IBAN består af højst 34 karakterer. Længden af IBAN er forskellig fra land til land, men strukturen er ens. Den er opbygget på følgende måde:

  • 2 bogstaver for det land, hvor kontoførende bank hører hjemme.
  • 2 tal, som er en kontrolnøgle, der beregnes automatisk og sikrer, at IBAN-nummeret er korrekt.
  • Højst 30 tal eller bogstaver, som i Danmark udgøres af det 4-cifrede reg.nr. og det egentlige kontonummer på op til 10 karakterer. Et dansk IBAN er på 18 tal/bogstaver og kan i Nordea fx se sådan ud: DK9920001234567890. I et IBAN tilhørende en konto i Nordea er registreringsnummeret altid 2000.

Sådan får du et IBAN

Det er kontoførende bank, som tildeler dine konti et IBAN. Du kan derfor ikke selv forme det.

Kontakt din sædvanlige rådgiver i Nordea, hvis du har spørgsmål om/ønsker et IBAN. 

Se også Spørgsmål og svar om IBAN.

In English

International account number for cross-border payments

From 1 January 2007 both the beneficiary’s IBAN (International Bank Account Number) and the beneficiary bank’s BIC (Bank Identifier Code) should be stated on payments between EU countries, the EEA countries Norway, Iceland and Liechtenstein as well as Switzerland. This has been decided by the European Payments Council (EPC). See also information on BIC.

All payment instructions sent via Nordea to the above countries must contain both the IBAN and the BIC, irrespective of currency. If an instruction does not contain the correct information, the payment cannot be effected and will therefore be rejected.

General IBAN information

To enhance the quality and increase the proportion of cross-border payments processed automatically, a number of international banks and the International Organization for Standardization (ISO) have developed a standard method for identifying account numbers - called IBAN.

The IBAN is not another account number, but an internationally acknowledged and recognisable format for validating for instance your account numbers with Nordea. All accounts have an IBAN, but the number is only used for cross-border payments - mainly in Europe.

Your IBAN will appear from paper bank statements from Nordea - and from the electronic banking systems.

How is the IBAN constructed

The IBAN has a maximum of 34 characters. The length of the IBAN varies from country to country, but the structure is the same. The IBAN is constructed as follows:

  • The first two alphabetic characters identify the country in which the account is held.
  • The next two digits are the check digits. They are calculated automatically and validate the  complete IBAN.
  • Maximum 30 alphanumeric characters, which in Denmark are the four-digit sort code and the account number consisting of up to ten characters. A Danish IBAN consists of 18 alphanumeric characters and an example from Nordea looks as follows: DK9920001234567890. In an IBAN belonging to an account in Nordea the four-digit sort code is always 2000.

How to obtain an IBAN

The account-holding branch provides you with an IBAN for your accounts. Thus, you cannot construct it yourself.

Contact your usual adviser in Nordea if you have any questions about IBAN or if you wish to obtain an IBAN.

See also Questions and answers regarding IBAN.