Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Få det fulde overblik over hjælpepakker og støtteordninger til selvstændige, samt små- og store virksomheder

Den nuværende situation stiller store krav til os alle. Men står vi sammen, kan vi begrænse og få bugt med corona-virussen. Både regeringen og den finansielle sektor arbejder på højtryk for hele tiden at passe godt på samfundet og erhvervslivet. Nedenfor kan du læse om, hvordan du som erhvervsdrivende kan søge om adgang til de hjælpepakker, støtteordninger og initiativer der er iværksat.

Garantiordning via Vækstfonden

Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af COVID-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70% af lån eller driftskreditter via deres finansieringsinstitut.

Læs mere

Likviditetskaution via Danmarks Eksportkredit (EKF)

Virksomhed der har oplevet et omsætningstab som resultat af corona-virussen, har mulighed for, via deres pengeinstitut, at søge om en garanti for op til 80 % for lån til dækning af din virksomheds omsætningstab.

Læs mere

Lønkompensation

Står din virksomhed overfor at skulle afskedige medarbejdere som følge af corona-virussen? Så kan du i stedet ansøge om at få lønkompensation for de berørte medarbejdere.

Læs mere

Kompensation til små virksomheder, selvstændige og freelancere

Ordningen gælder selvstændige, freelancere og små virksomheder med en omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned.

Læs mere

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder kan få dækket op til 80% af de faste udgifter. Dog vil erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, blive kompenseret 100%.

Læs mere

Refusion af løn eller sygedagpenge

Har din virksomhed medarbejdere, der er eller har været fraværende pga. corona-virussen, så har du mulighed for at søge om refusion af løn eller sygedagpenge.

Læs mere

Kompensation for aflyste arrangementer

Ordningen gælder alle virksomheder, som har planlagt arrangementer med enten mere end 1000 deltagere eller mere end 500 deltagere i risikogrupper.

Læs mere

Udskydelse af AM-bidrag og A-skat

Få det fulde overblik over de nye betalingsfrister for hhv. store virksomheder samt små- og mellemstore virksomheder

Læs mere

Udskydelse af B-skat og AM-bidrag

Få det fulde overblik over de nye betalingsfrister

Læs mere

Udskydelse af moms

Få det fulde overblik over de nye betalingsfrister

Læs mere

Øget indestående på skattekontoen

Virksomheder har mulighed for at have op til 10 mio. kr. stående på skattekontoen.

Læs mere

Ændring af acontoskat for selskaber

Få overblik over den nye frist for betaling af acontoskat

Læs mere

Støtte til uddannelse

Som følge af regeringens adfærdsanvisninger i forbindelse med Coronavirus tilbyder de fleste skoler og uddannelsesinstitutioner fjernundervisning, hvor du kan deltage online.

Læs mere

Garantiordning via Vækstfonden

Garantiordning via Vækstfonden

Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af COVID-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70% af lån eller driftskreditter via deres finansieringsinstitut. Garantien dækker en del af Nordeas risiko, og kan dermed give dig lettere adgang til den nødvendige finansiering.  

Sådan fungerer vækstfondens garantiordning

 • For at komme i betragtning skal din virksomhed have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 %. fra 1. marts 2020 til 30. september 2020 (hele eller dele af perioden) som følge af COVID-19
 • Garantien kan søges frem til 1. oktober 2020
 • Din virksomhed skal være kreditværdig pr. 31.12.2019 samt på ansøgningstidspunktet og virksomheden må ikke være ’kriseramt’ i henhold til EU forordningen pr. 31.12.2019. Dette omfatter:
  • ej tabt mere end 50% af tegnede egenkapital
  • ej insolvent (egnet til at blive taget under konkursbehandling)
  • en gældsandel, dvs. et forhold mellem bogført gæld og egenkapital, på over 7,5 og en EBITDA rentedækningsrate på under 1,0 i to på hinanden følgende år (gælder kun ikke-SMV ordningen)
 • Lånet må ikke anvendes til at afdrage eller nedbringe kundens øvrige kreditfaciliteter i banken
 • Ved udregning af tab skal forventet kompensation for tab, modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende fraregnes
 • Samme virksomhed kan få flere garantier (der kan ikke garanteres for lån til dækning af omsætningstab for samme periode mere end én gang). Det betyder, at banken godt kan indsende flere ansøgninger på vegne af dig som kunde, så længe de vedrører forskellige perioder. Vi opfordrer dog til at søge for en kortere periode ad gangen, for at mindske risikoen for at garantien bortfalder ved mindre omsætningstab end kriteriet
 • Långiver indbetaler stiftelsesprovision og den løbende årlige præmie på vegne af virksomheden. Præmien betales helårligt forud  
 • Garantien kan gensidigt ophæves løbende – forudbetalt provisionspræmie vil dog ikke blive tilbagebetalt. Betalt præmie refunderes ikke, uanset at COVID-19 garantien måtte ophøre og uanset årsag

Særligt for store virksomheder

(over 250 ansatte eller omsætning over 50mEUR).

 • Løbetid op til 6 år
 • Priser og vilkår på garantierne er på markedsvilkår. Prissætningen består af en stiftelsesprovision på 0,25% af garantibeløbet samt provisionssats, som opkræves forud og årligt

Særligt for små- og mellemstore virksomheder 

(Under 250 ansatte og årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.)

 • Inden ansøgningen om COVID-19 garanti skal virksomheden opgøre sit behov for likviditet, inkl. eventuelt behov for investeringer. Opgørelsen skal dække perioden fra ansøgningen og 18 måneder frem. 
 • Kreditstørrelse – hvis likviditetstab er højere end omsætningstab, kan man ikke få dækket mere end sit omsætningstab
 • Der må ikke stilles sikkerhed for lånet, som der er stillet statsgaranti over for   
 • Løbetid op til 7 år
 • Prissætningen består af en stiftelsesprovision på 2.500 kr. +  provision på 1% af garantibeløbet

Sådan søger du om finansiering med garanti fra Vækstfonden   

En garanti fra Vækstfonden skal søges via dit pengeinstitut. Ring til os. Så aftaler vi indhentning af den nødvendige dokumentation. Hvis vi vurderer, at din virksomhed opfylder kravene, sender vi en ansøgning til Vækstfonden. Når Vækstfonden har godkendt ansøgningen, udbetaler vi finansieringen.

Likviditetskaution via Danmarks Eksportkredit (EKF)
Lønkompensation
Kompensation til små virksomheder, selvstændige og freelancere
Kompensation for faste udgifter
Refusion af løn eller sygedagpenge
Kompensation for aflyste arrangementer
Udskydelse af AM-bidrag og A-skat
Udskydelse af B-skat og AM-bidrag
Udskydelse af moms
Øget indestående på skattekontoen
Ændring af acontoskat for selskaber
Støtte til uddannelse