Risici ved Bull & Bear certifikater

Før du investerer i Bull og Bear certifikater, bør du sætte dig ind i produktets karakteristika. Til dette anbefaler Nordea, at du læser de Særlige Betingelser og Basisprospektet med eventuelle tillægÅbner i nyt vindue.

Alle investeringer er forbundet med risici, og nedenfor er de væsentlige risici for Bull og Bear certifikater sammenfattet:

Gearing
Nogle certifikater har indbygget gearing, hvilket gør dem meget følsomme overfor kursudviklingen i det underliggende aktiv. Den procentvise daglige kursændring er således dobbelt så stor i det gearede certifikat sammenlignet med det underliggende aktiv. Dette betyder, at certifikatet med gearing giver mulighed for større gevinst, men også risiko for større tab end et tilsvarende certifikat uden gearing. Ydermere har et certifikat med gearing stærkere rentes rente effekt, hvilket betyder, at gevinsten eller tabet af din investering kan afvige væsentligt fra den daglige gearingsfaktor, hvis certifikatet holdes i længere tid.

Markedsrisiko
Den daglige relative kursudvikling i certifikatet følger den daglige relative kursudvikling i det underliggende aktiv i et forhold svarende til gearingsfaktoren. Certifikaterne er ikke hovedstolsbeskyttede, og i værste tilfælde vil certifikatet kunne miste hele sin værdi. Læs mere under afsnittet ”Forfaldsrisiko”.

Valutarisiko
Såfremt du vælger at investere i Bull og Bear certifikater, bør du være opmærksom på eventuel valutarisiko. Denne risiko opstår, hvis det underliggende aktiv er opgjort i en anden valuta end danske kroner. Det betyder, at certifikatet kan falde i værdi som følge af ændringer i valutakursen, selvom værdien af det underliggende aktiv stiger, falder eller forbliver uændret. En styrkelse af den valuta, som det underliggende aktiv opgøres i, over for danske kroner vil påvirke certifikatets værdi positivt – uanset om det er et Bull- eller Bear-certifikat. En valutakursændring vil påvirke et certifikat uden gearing og et certifikat med gearing med stort set samme værdiændring, idet der ikke kommer betydelig ekstra valutakursrisiko på et certifikat med gearing sammenlignet med et uden gearing.

Kreditrisiko
Ved køb af certifikater påtager du dig en kreditrisiko på udsteder, Nordea Bank AB, dvs. risikoen for, at udsteder ikke er i stand til at indfri certifikaterne ved udløb. Certifikaterne vil i tilfælde af udsteders konkurs være en simpel fordring. Nordea Bank AB’s evne til at opfylde sine forpligtigelser bliver løbende vurderet af uafhængige kreditvurderingsbureauer heriblandt Moody’s Investor Service Inc. og Standard & Poor´s Financial Services LLC. For yderligere information om Nordea koncernen henvises til nordea.com under ”Investor Relations” samt Basisprospekt med tillæg.

Forfaldsrisiko
Ved ekstreme kursfald inden for en enkelt handelsdag, der medfører, at certifikatets værdi falder til nul, vil certifikatet forfalde før tid med indfrielsesbeløbet nul. Eksempelvis vil Bull-certifikater med gearing forfalde før tid, hvis det underliggende aktiv falder med 50% eller mere på en enkelt handelsdag, mens et Bear-certifikat med gearing vil forfalde førtidig, hvis det underliggende aktiv stiger med 50% eller mere på en enkelt handelsdag. Bear certifikater uden gearing vil forfalde før tid, hvis det underliggende aktiv stiger med 100% eller mere på en enkelt handelsdag, mens Bull-certifikater uden gearing ikke kan førtidsforfalde. Som investor i et certifikat kan du ikke tabe mere end det beløb du har investeret i certifikatet, og således kan du maksimalt risikere, at certifikatet taber hele sin værdi.

Likviditetsrisiko
Ved handel med certifikater er der forskel mellem købs - og salgskursen. Købs- og salgskursen tager udgangspunkt i certifikatets akkumulerede værdi. Købs- og salgskursen opdateres løbende inden for handelsdagen og afhænger først og fremmest af de gældende købs- og salgskurser på det underliggende aktiv samt eventuel valutakurs og gearing. Nordea vil under normale markedsforhold løbende inden for dagen stille købs- og salgskurser på certifikaterne (Nordea er Market Maker) på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nordea forbeholder sig ret til midlertidigt at undlade at stille købs- og salgskurser som følge af ekstreme markedsforhold.

For yderligere information, se afsnittet om risikofaktorer i Basisprospektet. Særlig betingelser og Basisprospekt for Bull & Bear certifikater kan findes i de respektive produktdetaljer under Produktoversigten.