e-hverdag

Sig farvel til papirarkivet. Tilmeld dig e-hverdag, og modtag dine betalingsoversigter og anden post fra Nordea direkte i Netbank.

Brug din Netbank som elektronisk ringbind, hvor din post fra Nordea arkiveres let og sikkert. Alle dokumenter sendes elektronisk (som pdf-filer), og de er helt magen til de breve, du normalt ville have modtaget med posten. Og får du brug for det, kan du let udskrive dem.

Tilmeld dig e-hverdag, og

  • få gratis adgang til Netbank 
  • betal dine regninger gratis via Netbank
  • overfør gratis til andre danske banker via Netbank *)
  • få et Nordea Pay betalingskort **)

Sådan tilmelder du dig e-hverdag

Du tilmelder dig e-hverdag i NetbankÅbner i nyt vindue:

  • Klik på fanen Indstillinger
  • Klik på Min profil
  • Vælg Mine aftaler 
  • Klik på Tilmeld ved e-hverdag

*) Gælder ikke straksoverførsler.

**)  Den årlige pris for kortet varierer afhængig af din placering i fordelsprogrammet, se prislisten i Priser for Nordea Pay

Regler for e-hverdag Regler for e-hverdag
Aftale om e-hverdag
Jeg indgår herved aftale om e-hverdag med Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ("banken").

Vilkår:
Jeg accepterer at modtage alt skriftligt materiale, som banken vælger at sende til mig, elektronisk i Netbank. Det gælder fx kontoudskrifter for mine nuværende og fremtidige konti, lån og kreditter, depot- og BS-oversigter, årsoversigter samt alle andre former for skriftligt materiale.
Kontoudskrifter og BS-oversigter fra banken opbevares i 24 måneder i Arkiv i Netbank og kan til enhver tid udskrives eller gemmes i pdf-format.
Andet skriftligt materiale opbevares automatisk i Netbank i fem år medmindre jeg selv sletter det.

For at indgå aftale om e-hverdag skal jeg (ud over at have Netbank) være tilsluttet følgende af bankens elektroniske serviceydelser:

• Mail i Netbank
• Elektroniske kontoudskrifter
• Elektroniske BS-oversigter

Fordele:
Ved at indgå aftale om e-hverdag får jeg nogle fordele på et udvalg af bankens serviceydelser. Fordelene kan ses på nordea.dk/e-hverdag under fanebladet Fordele.
Banken kan med to måneders varsel ændre udvalget af serviceydelser, som er omfattet af aftalen. Meddelelse om ændringer sker elektronisk via Netbank eller Netbank konto-kik.
Banken kan indføre nye fordele uden varsel. Nye fordele kan jeg se på nordea.dk/e-hverdag under fanebladet Fordele.

Priser:
Priserne på de udvalgte serviceydelser, som er omfattet af aftalen, fremgår af bankens Priser for serviceydelser - privatkunder, som jeg kan se på nordea.dk/priser under fanebladet Serviceydelser. Mine priser afhænger af min indplacering i Fordelsprogrammet.
Priserne kan ændres i overensstemmelse med reglerne i bankens Generelle vilkår for privatkunder.

Ophør og ændring af aftale om e-hverdag:
Opfylder jeg ikke længere betingelserne, fx hvis jeg opsiger en af de nævnte elektroniske serviceydelser, ophører mine fordele ved e-hverdag, og jeg fortsætter med de vilkår og priser, der gælder i banken fra det pågældende tidspunkt, afhængigt af min indplacering i Fordelsprogrammet.
Banken kan med et varsel på to måneder opsige eller ændre aftalen.

Andre bestemmelser:
Ud over de nævnte vilkår gælder bankens Generelle vilkår for privatkunder, som jeg har modtaget ved oprettelse af aftale om Netbank.

Jeg har læst og accepterer:

Generelle vilkår ved fravalg af kontoudskrifter på papir
Generelle vilkår ved fravalg af BS-oversigter på papir
Generelle vilkår for privatkunder
Regler for mail i Netbank

1. Framelding og tilmelding af kontoudskrifter på papir
 
Framelding af kontoudskrifter på papir kan ske for visse konti efter aftale med banken. Aftalen indgås ved at indtaste det personlige Netbank-kodeord som accept af disse vilkår. Banken sender herefter en sidste kontoudskrift med kontobevægelserne frem til frameldingen.
 
For konti med flere ejere, vil fravalg af kontoudskrifter på papir betyde at medejere, der ikke har Netbank, i fremtiden ikke får kontoudskrifter på papir. Medejere med Netbank kan fremover se udskrifter elektronisk i Arkiv i deres Netbank.
 
Har du fravalgt kontoudskrifter på papir, kan du altid bestille en udskrift i filialerne, i Nordea 24/7 eller via bankens pengeautomater. Det fremgår af oversigten, på hvilke konti kontoudskrift på papir er fravalgt. Bestilling af kontoudskrifter på papir kan være gebyrbelagt.
 
Kontoudskrifter på papir kan til enhver tid tilmeldes igen via Netbank eller ved henvendelse i en filial.
 
2. Kontoudskrifter i Netbank

Efter framelding af kontoudskrifter på papir vil fremtidige kontoudskrifter fremgå af Netbank. Disse vil have samme indhold som kontoudskrifterne på papir og vil blive gemt i Arkiv i Netbank. Kontoudskrifterne kan udskrives ved brug af funktionerne Udskriv eller Print.
 
Når nye kontoudskrifter er tilgængelige i Netbank, vil dette blive meddelt med en informationsboks. De løbende kontobevægelser siden sidste kontoudskrift vil fremgå af Netbank som hidtil.
 
3. Kontrol af kontooplysninger og reklamation
 

Selv om kontoudskrifter på papir fravælges, er du fortsat forpligtet til jævnligt, fx hver 14. dag, at kontrollere kontobevægelserne på dine konti via Netbank. Hvis der er kontobevægelser, som du ikke kan vedkende dig, skal du reklamere over for banken snarest muligt. Dette gælder også selv om du opholder dig i udlandet. Vær i den forbindelse særlig opmærksom på kontobevægelser ved brug af Visa/dankort, MasterCard eller CreditCard i udlandet eller via internettet. Bemærk også, at banken er ikke ansvarlig for, om du fører kontrol med kontobevægelserne.

Hvis du ikke reklamerer snarest muligt over kontobevægelser, som du ikke kan vedkende dig, kan bankens muligheder for at efterkomme en eventuel indsigelse blive forringet.
 
4. Lagring af kontobevægelser og kontooplysninger
 
Kontoudskrifterne er tilgængelige i Netbank op til 2 år tilbage i tiden. Alle kontooplysninger kan endvidere bestilles i banken for det aktuelle år samt de seneste 5 år mod betaling.
 
5. Nedbrud i computer eller internetforbindelse
 
Hvis du på grund af nedbrud bliver forhindret i at kontrollere kontobevægelserne, bør du kontakte banken med henblik på at få tilsendt kontoudskrifter på papir.
 
6. Automatisk tilmelding af kontoudskrifter på papir
 
Har du ikke brugt Netbank i en sammenhængende periode på 2 måneder, bortfalder denne aftale automatisk. Det samme sker, hvis aftalen om Netbank opsiges. Kontoudskrifter udsendes herefter på papir, og ønsker du igen at fravælge disse, skal du indgå en ny aftale med banken.
 
7. Øvrige vilkår for aftale om fravalg af kontoudskrifter på papir
 
Inden du fravælger kontoudskrifter på papir opfordrer banken til, at du sætter sig ind i følgende:


Generelle vilkår for privatkunder
Regler for Netbank – privat
Netsvindel og online trusler

Tillæg til generelle regler for debitorer i BetalingsService - elektronisk Betalingsoversigt
 
1. Framelding og tilmelding af Betalingsoversigt på papir

 
Ved at indgå denne aftale med Nordea kan du vælge at modtage de betalingsoplysninger, som fremgår af din Betalingsoversigt fra BetalingsService, elektronisk via Netbank i Arkiv. Når du indgår denne aftale, fravælger du samtidig at modtage Betalingsoversigten på papir.
 
Du indgår aftalen ved at indtaste dit personlige, hemmelige Netbank-kodeord som accept af denne aftale. Når du indgår denne aftale om at modtage Betalingsoversigter elektronisk, forpligter du dig til at overholde de til enhver tid gældende Generelle regler for debitorer i BetalingsService samt reglerne i dette tillæg.
 
Du kan altid tilmelde Betalingsoversigten på papir igen via Netbank eller ved henvendelse til banken.
 
2. Elektronisk Betalingsoversigt
 
Den elektroniske Betalingsoversigt indeholder de samme oplysninger, som fremgår af Betalingsoversigten på papir. Hvis der skal gennemføres betalinger i den kommende måned, vil Betalingsoversigten være tilgængelig i Netbank før månedsskiftet.
 
Det er dit eget ansvar at kontrollere, at du har modtaget den elektroniske Betalingsoversigt. Har du ikke modtaget en forventet Betalingsoversigt ved månedsskiftet, skal du straks kontakte banken, så Betalingsoversigten kan fremsendes på papir.
 
Afvisninger af betalinger, afmeldinger m.v. af betalingsaftaler skal fortsat ske i overensstemmelse med reglerne i Generelle regler for debitorer i BetalingsService.
 
Den elektroniske Betalingsoversigt kan erstatte en faktura. Såfremt du måtte have behov for at opbevare oplysningerne fra Betalingsoversigten i en længere periode, end det er muligt i Netbank, kan du i banken få oplyst, hvordan du gemmer eller udskriver Betalingsoversigten, samt hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du skifter pengeinstitut.
 
Du vil som minimum have adgang til Betalingsoversigten via Netbank i den måned, hvor betalingen er foretaget samt i de efterfølgende 12 måneder.
 
Du kan bestille en papirkopi af Betalingsoversigten i banken i det år, hvor betalingen er foretaget, samt i de efterfølgende fem år. Herefter vil kopien ikke længere kunne bestilles.
 
Du kan få oplyst prisen for en kopi af Betalingsoversigten i banken.
 
3. Automatisk tilmelding af Betalingsoversigter på papir
 
Hvis din aftale om Netbank ophører, eller du ikke har brugt Netbank i en sammenhængende periode på to måneder, bortfalder denne aftale automatisk. Du vil derefter igen modtage Betalingsoversigten på papir.
 
4. Fejl, forsinkelse m.v.
 
Hvis der er fejl eller forsinkelse i forbindelse med den elektroniske Betalingsoversigt, og dette skyldes de involverede banker eller PBS, vil disse afhjælpe fejlen eller levere på ny, hvis dette er praktisk muligt og kan ske uden økonomiske konsekvenser, der står i misforhold til den aftalte ydelse.
 
Banken er ansvarlig for direkte tab, som påføres dig, og som skyldes, at de involverede banker eller PBS har handlet uagtsomt. Dette gælder dog ikke i det omfang, tabet skyldes dine egne forhold, herunder fejl i dit eget udstyr som fx computer, programmer og modem. Banken og PBS kan heller ikke gøres ansvarlige i det omfang, et tab skyldes forhold hos en af dig valgt leverandør, som fx teleselskab eller internetudbyder.
 
De involverede banker og PBS er ikke ansvarlige for indirekte tab.
 
Det er kreditor, der bærer risikoen i forhold til dig, hvis der er forsinkelse, fejl eller mangler ved en betaling. Kreditor kan derfor ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende over for dig i den anledning.
 
For at bevare muligheden for rettidigt at gøre indsigelse gældende skal du kontakte banken hurtigst muligt efter, at du har konstateret, at den elektroniske Betalingsoversigt ikke er modtaget, at der er fejl i dit udstyr, eller du af andre grunde er forhindret i at modtage Betalingsoversigten elektronisk.
 
5. Ændring af reglerne
 
Disse regler kan ændres med en måneds skriftligt varsel. Væsentlige ændringer vil ske med tre måneders skriftligt varsel.
 
6. Andre regler
 
Udover disse regler gælder Generelle regler for debitorer i BetalingsService og Regler for Netbank - privat.

Tillæg til generelle regler for debitorer i Betalingsservice - elektronisk Betalingsoversigt (pdf, 75 KB)Åbner i nyt vindue
Generelle vilkår for privatkunder
Regler for Netbank – privat
Netsvindel og online trusler

Herved indgår jeg aftale med Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige (”banken”) om Mail i Netbank, så jeg kan kommunikere med banken og modtage markedsføring om nye produkter eller tjenesteydelser fra banken via elektronisk post.

Breve og meddelelser, som jeg hhv. sender til banken og modtager fra banken via elektronisk post, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til blandt andet påbud, accept- og klagefrist, som hvis de var sendt og modtaget som almindelig post.

Jeg er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, om der er nye breve og meddelelser i min elektroniske postkasse i Netbank - herunder om banken har sendt breve, meddelelser mv., som jeg skal reagere på.

Breve og meddelelser, som jeg sender og modtager, bliver automatisk gemt i banken i mindst 2 år. Det vil i hele perioden være muligt for mig at få adgang til de sendte og modtagne breve og meddelelser i Netbank, indtil jeg sletter dem.

Jeg er opmærksom på, at al elektronisk post sendt eller modtaget via bankens system betragtes som bankens. Det gælder, uanset om den er mærket 'Fortrolig', 'Personlig' eller 'Privat'.

Bankens medarbejdere har adgang til både sendt og modtaget elektronisk post.

Adgangen vil blandt andet blive brugt ved rådgivning og ved rettelse af eventuelle fejl og vedligeholdelse af servicen Mail i Netbank. Derudover vil banken undersøge elektronisk post på linje med øvrige systemer i tilfælde af mistanke om brud på bankens regler. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til uvedkommende

Jeg kan til enhver tid frabede mig at modtage markedsføring om bankens produkter og tjeneste-ydelser. Jeg skal blot følge den fremgangsmåde, som står i bunden af de mails, jeg modtager.

Med hensyn til ansvar, spærring, ændring af reglerne eller opsigelse henvises der til ’Regler for Netbank’.