Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Spørgsmål og svar omkring flytning af hovedsæde

Ændring af vilkår - Flytning af juridisk hovedsæde til Finland

Hvori består de væsentlige ændringer i vilkår som konsekvens af ændringen i juridisk struktur?

Det væsentligste er, at du bliver opmærksom på, at Nordeas hovedsæde flytter fra Sverige til Finland, og at det juridiske navn skifter til Nordea Bank Abp – samt at det medfører ændringer i vores vilkår.

 

Helt generelt får du som kunde en ny modpart i form af Nordea Bank Apb, som overtager alle rettigheder og forpligtelser.

 

Derudover kan du skabe dig et overblik over væsentlige ændringer ift. de respektive vilkår på nordea.dk/nyevilkårogregler.

Hvor kan de ændrede vilkår ses/printes?

Du kan se de ændrede vilkår som konsekvens af flytningen på nordea.dk/nyevilkårogregler.

Her kan du åbne og / eller downloade samt evt. printe vilkår som vil gælde fra 1. oktober 2018.

Hvorfor varsles alle disse ændringer allerede nu med virkning fra 1. oktober 2018, når flere af disse vilkår har kortere varslingsfrister?

Vi har valgt at varsle ændringerne samlet og ift. de vilkår som har længst varslingsfrist. Dermed bliver du orienteret om ændringer i vilkår og regler af én omgang (fremfor i flere omgange). 

Hvorfor modtager jeg et fysisk brev omkring flytning af hovedsæde til Finland, selvom jeg er tilmeldt digital post?

Ifølge svensk lovgivning skal ændringer vedrørende indskydergaranti varsles pr. fysisk brev. Og vi skal følge svensk lovgivning, eftersom vi pr. 2. januar 2017 blev en filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.

Hvorfor er der ikke varslet ændringer i Generelle vilkår for privatkunder og Generelle vilkår for erhvervskunder sammen med de øvrige vilkårsændringer?

Ændringer til Generelle vilkår til privatkunder samt Generelle vilkår til erhvervskunder varsler vi normalt via annoncering i dagspressen samt via nordea.dk og Netbank samt Netbank Konto-kik med en frist på én måned. Denne fremgangsmåde benytter vi også ifm. flytningen. Derfor sker varsling af disse vilkår via annoncering i august. 

Jeg er ikke (længere) kunde i Nordea – hvorfor har jeg fået brev?

Der kan være to forklaringer:

 1. Du kan alligevel have en konto, som af en eller anden grund ikke er lukket
 2. Du har fuldmagt til en konto hos os, som er omfattet af vilkår for betalingskonti, og vi har valgt at skrive til alle fuldmagtshavere, så de ved, hvilke vilkår der gælder.

Godkendelse af vilkår for betalingskonti mfl.

Hvorfor skriver I at jeg kan opsige mine konti og aftaler?

Muligheden for at opsige konti og aftaler fremgår af den gældende lovgivning.

Derfor skal vi fortælle dig, at du i forbindelse med flytningen har ret til at opsige alle dine aftaler og betalingskonti straks og uden omkostninger, inden ændringerne træder i kraft den 1. oktober 2018.

Hvis du kan godkende ændringerne, skal du ikke foretage dig noget.

Kan jeg også opsige mine lån?

Nej, muligheden for at opsige aftaler gælder ikke for lån. Her gælder låneaftalens bestemmelser om opsigelse og førtidig indfrielse. Du finder Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål på nordea.dk/nyevilkårogregler.

Hvilke vilkår er det, I vil ændre?

nordea.dk/nyevilkårogregler finder du en oversigt over de vilkår og regler, der bliver ændret i forbindelse med flytningen.

Indskydergaranti

Hvordan er mine indskud dækket af den finske indskydergaranti?

Den finske indskydergaranti dækker – som den svenske, du er omfattet af nu – indskud med op til EUR 100.000. Derudover er indskud dækket fuldt ud, hvis beløbet er modtaget som følge af salg af egen bopæl, og hvis det er hensigten, at det skal anvendes til køb af ny egen bopæl. Denne dækning gælder i 6 måneder, fra pengene er indsat på din konto.

Hvad skal der til, for at dækningen udbetales?

Kompensation fra den finske indskydergaranti bliver udbetalt, hvis en bank er permanent insolvent, og den finske myndighed for finansiel stabilitet i samarbejde med det finske finanstilsyn og den finske centralbank afgør, at indskud i banken skal kompenseres af indskydergarantifonden. I det tilfælde bliver den finske indskydergarantimyndighed ansvarlig for at informere Garantiformuen, der på vegne af den finske myndighed udbetaler kompensation til indskydere i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland.

Hvad betyder det for mig, at Nordea er tilsluttet Garantiformuen i Danmark?

I nogle tilfælde yder Garantiformuen i Danmark en bedre dækning end den finske indskydergaranti. Da vi fortsat vil være tilsluttet Garantiformuen som supplement til den finske indskydergaranti, er der stadigvæk særlig dækning for følgende indskud: 

 • Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækket. 
 • Indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket med op til EUR 10 mio. i indtil 12 måneder fra indskuddets indsættelse, såfremt ejendommen har været anvendt hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse.
 • Indskud som i henhold til lov har et socialt formål og er knyttet til særlige begivenheder i livet, fx arv, afskedigelse og skilsmisse er dækket med op til EUR 150.000 i indtil 6 måneder fra indskuddets indsættelse.
 • Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse er dækket med op til EUR 150.000 i indtil 6 måneder fra indskuddets indsættelse.

Se også nærmere lige nedenfor. 

Hvad betyder flytningen for de indskud, der var fuldt dækket efter de gamle regler om Indskydergarantifondens dækning før 1. juni 2015?

Ved vores tilmelding til Garantiformuen som supplement til de finske indskydergaranti, vil denne type indskud fortsat bevare sin fulde dækning som hidtil. Derfor vil 31. maj 2015 saldoen og forrentningen heraf fortsat være fuldt dækket fx for indskud:

 • På børneopsparingskonti i henhold til lov
 • På boligopsparingskonti i henhold til lov
 • På uddannelsesopsparing i henhold til lov
 • På etableringskonti i henhold til lov
 • Der indestår på advokaters klientkonti
 • Der fovaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålslovens kapitel 5 eller arvelovens §§54 og 61.
Hvordan er jeg dækket, hvis jeg har indskud i Nordea i andre lande?

Du skal være opmærksom på, at den maksimale dækning fra den finske indskydergaranti bliver beregnet ud fra det samlede beløb, som du har indskudt i Nordea Bank Abp – inkl. vores udenlandske filialer. Indskud er dækket pr. indskyder pr. bank.

Den samlede dækning af dine indskud er i udgangspunktet op til EUR 100.000. Dækningen suppleres dog af eventuelle særlige regler for dækning i de enkelte lande. 

Du finder oplysninger om filialerne af Nordea Bank Abp på nordea.comÅbner i nyt vindue

Hvordan med mine indskud i værdipapirer?

For værdipapirer i depot i Nordea, så medregnes værdipapirer ikke i kontantindestående - et kontantindestående der som udgangspunkt er dækket med op til EUR 100.000. 

Min virksomhed/institution er ikke omfattet af indskydergarantien i dag – gælder det samme efter flytningen?

Enkelte virksomheder og institutter vil ligesom i dag under den svenske indskydergaranti heller ikke være dækket under den finske indskydergaranti. For eksempel vil indskud, der tilhører kommuner, pensionskasser og forsikringsselskaber, ikke være dækket. 

Har kursen mellem den danske krone og euro nogen betydning for min dækning?

Du vil ligesom i dag være underlagt en kursrisiko, da dækningen i DKK er påvirket af kursen på EUR.

Hvis du har særlige indskud, som er dækket af Garantiformuen (pga. af Nordeas tilmelding til Garantiformuen), vil du, i det omfang det er muligt, få udbetalt i den samme valuta, som dit indskud står i. 

Gælder der andre forhold for indskydergarantidækning i de andre lande?

I nogle andre lande fx i Norge kan man ligesom i Danmark som supplement til den finske ordning tilmelde sig den lokale garantimyndigheds særlige dækningsregler. Hvis du i dag fx har indskud i Nordea i Norge eller Sverige vil du også modtage information omkring ændring i indskyder- og investorgarantien fra disse lande. 

Hvordan er jeg dækket sammenlignet med, hvis jeg er kunde i en anden bank i Danmark?

Har du udelukkende indskud og værdipapirer i Nordea i Danmark, vil de som minimum være dækket som i et hvilket som helst dansk pengeinstitut i Danmark.

Investorbeskyttelse

Hvad sker der med investorbeskyttelsen på værdipapirer i depot hos Nordea?

Som udgangspunkt bliver værdipapirer, som er i depot hos banken, altid udleveret til dig, hvis  banken går konkurs. Ekstraordinære omstændigheder kan dog gøre, at du alligevel ikke kan få udleveret dine værdipapirer. Det kan fx ske, hvis banken har begået fejl ved registreringen af ejerskab. I sådanne tilfælde vil du fremover være dækket af den finske Investor Compensation Fund (FICF). FICF dækker, hvis det finske finanstilsyn afgør, at banken er permanent insolvent.

Da vi – som supplement til dækningen fra FICF ¬– er tilsluttet Garantiformuen, vil du være dækket med op til EUR 20.000 under investorgarantien.  

FICF yder kun dækning til ikke-professionelle investorer. Tilslutningen til Garantiformuen medfører imidlertid, at visse professionelle investorer også vil være dækket af investorgarantien. Det er således udelukkende de virksomheder og institutter, fx kommuner, pensionskasser og forsikringsselskaber, der efter de danske regler ikke er dækket af investorgarantien, der ikke vil være dækket af en investorgarantiordning fremover.

Hvordan er jeg dækket – jeg har værdipapirer for mere end EUR 20.000?

Du vil som udgangspunkt altid få dine værdipapirer i depot udleveret i tilfælde af at Nordea Bank Abp erklæres konkurs – udlevering af værdipapirerne  gælder Nordea som andre pengeinstitutter.

Der, hvor dækningen finder anvendelse, er fx hvor registreringsfejl betyder, at du ikke kan få udleveret dine værdipapirer. 

 

Hvordan er min pensionsopsparing i puljer beskyttet?

Hvis du har investeret dine indskud i en pensionspuljeordning administeret af Nordea i Danmark vil de, som følge af vores tilslutning til Garantiformuen, være fuldt dækket. 

Hvad betyder ’fejl i registreringer’ ift. risiko for mine værdipapirer i depot hos Nordea?

Dette er reelt en usandsynlig risiko, idet Nordea tilknytter depoter til de respektive personer (CPR nr. eller CVR nr.). Dækningen er et krav med baggrund i EU-lovgivning. Udgangspunktet er at du får dine værdipapirer udleveret.

Hvordan kan jeg kontrollere om banken har fejlregistreret mine værdipapirer i depot hos Nordea?

I Nordea  Investor kan du se, hvorledes dine værdipapirer er registreret i depoter i dit navn hos Nordea, og  gøre indsigelse, hvis det ikke svarer til dine forventninger.

Mulighed for at overføre/hæve omkostningsfrit

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil overføre/hæve den del af mit indestående, som overstiger de maksimale dækningsgrænser?

Hvis du har indskud, som overstiger de maksimale dækningsgrænser efter etableringen af vores nye juridiske hovedsæde i Finland, kan du som anført i informationen, vi har sendt til dig, uden omkostninger til banken hæve eller overføre det beløb til fx et andet pengeinstitut. Uden omkostninger til banken betyder fx, at hvis du har en højrenteaftale, så skal du ikke betale dekort for at hæve en del eller hele dit indskud. Du vil samtidig få rentefordel op til det tidspunkt, hvor du hæver eller overfører beløbet, så længe det er inden for 3 måneder fra modtagelsen af den information, vi har sendt til dig. Du skal dog stadigvæk huske på, at du kun uden omkostninger til banken kan hæve den del, der overstiger de maksimale dækningsgrænser efter etableringen af vores nye juridiske hovedsæde i Finland.

Eksempel:

Hvis du eksempelvis har ordinære indskud (dvs. indskud, der ikke er omfattet af særlige regler for dækning) på 750.000 danske kroner (svarende til ca. EUR 100.000) hos Nordea i Danmark og 100.000 svenske kroner hos Nordea i Sverige, kan du altså uden omkostninger til banken hæve eller overføre 100.000 svenske kroner.

Vær opmærksom på, at ændringen af dine dækninger træder i kraft 1. oktober 2018.