Nye bidragssatser

Nordea Kredit ændrer bidragssatserne på realkreditlån med virkning fra 1. oktober 2016.

Realkreditinstitutterne skal på grund af ny lovgivning sætte mere kapital til side for at kunne yde lån til vores kunder. Det gør det dyrere at tilbyde realkreditlån, og derfor justerer vi også priserne i Nordea Kredit, så vi fremover fortsat kan tilbyde realkreditlån, der er blandt de billigste boliglån i Europa. 

Er du kunde i Nordea Kredit får du et brev i uge 24 2016, hvor du kan se, hvad ændringen betyder for dig.

Hvad betyder ændringerne? Hvordan får jeg en lavere bidragssats? Hvad er baggrunden? Hvad betyder ændringerne?

Hvad betyder ændringerne?

Vi anbefaler som udgangspunkt lån med størst mulig sikkerhed mod rente- eller huslejestigning, så du har overblik over din økonomi på langt sigt. Det afspejler ændringerne i bidragssatserne også ved at lån med afdragsfrihed og hyppig refinansiering generelt ændres mest.

I tabellen kan du se, hvad prisændringerne på bidrag betyder for et lån på 1 mio. kr. Priserne er pr. måned efter skat.

Bidragssats kr

Bidragssatsen er beregnet på baggrund af 0-80 pct. belåning og en skattesats på 28,6 pct. Ved andre belåningsgrader og skattesatser vil betydningen af ændringerne afvige fra tabellen.

Lån med fast rente og afdrag har fremover de laveste bidragssatser, mens lån med afdragsfrihed og variabel rente har højere satser. Bidragssatserne afspejler den risiko og de omkostninger, der er ved forskellige låntyper, og understøtter myndighedernes ønske om, at flere boligejere vælger at afdrage på deres lån og vælger fast rente eller lån med mindre hyppig refinansiering.

Vi giver dig rabat, hvis du skifter lånetype

Hos Nordea Kredit har vi den holdning, at du skal have det lån, der passer bedst til dig. I den forbindelse er det vigtigt, at du tager højde for den risiko og de omkostninger, der er forbundet med en given lånetype, når du træffer dit valg, også den tilknyttede bidragssats.

I forbindelse med bidragsstigningen tilbyder vi en rabat på 6.000 kr. på optagelsesomkostningerne ved det nye lån, hvis du skifter til en anden låntype i Nordea Kredit i resten af 2016.

Lægger du flere lån sammen til ét nyt, får du 6.000 kr. i rabat på optagelsen af det nye lån i Nordea Kredit. Skifter du frekvens på dit rentetilpasningslån fra eksempelvis refinansiering hvert 3. år (F3-lån) til hvert 5. år (F5-lån) koster det fortsat 500 kr. 

Hvordan får jeg en lavere bidragssats?

Hvordan får jeg en lavere bidragssats?

Når du skal vælge, hvilket boliglån du vil have, er det vigtigt, at du ikke kun overvejer prisen, men også sikkerheden for din økonomi og om du tror, renten vil stige eller falde i fremtiden. Det kan derfor sagtens være, at du har det rigtige boliglån, også selvom bidragssatsen på dit lån ændres.

Hvis du overvejer at omlægge til et andet lån, er du velkommen til at kontakte os og få en konkret beregning. I eBolig i Netbank kan du også selv regne på omlægning. Du kan ringe til os på 70 33 82 81, og så kan vi se på det sammen.

I tabellen kan du se, bidragssatserne før og efter ændringerne.

Bidragssats pct

Bidragssatserne tager udgangspunkt i et 30-årigt lån med 80 pct. belåning af ejendommen. Ved andre belåningsgrader og skattesatser kan ændringerne afvige fra tabellen.

Er du blandt de kunder, der har et lån, hvor ændringen i bidragssatsen er stor, har du mulighed for at skifte til andre lånetyper, hvor bidragssatserne ændres mindre.
 
Herunder kan du se, hvad ændringen betyder for Familien Petersen pr. 1 mio. kr. for deres F1-lån:

Bidragssatser illustration af hus og familie 

Familien Petersen ejer en bolig, der er 1.25 mio. kr. værd. De har et realkreditlån på 1. mio. kr. som i dag er et F1 rentetilpasningslån uden afdrag. 

Beholder familien deres lån, ændres bidragssatsen med 0,3250 procentpoint.

Vælger familien af skifte til Kort Rente uden afdrag, så ændres bidragssatsen med 0,0250 procentpoint. Det svarer til 15 kr. ekstra pr. måned efter skat.

Få en lavere bidragssats

Afhængigt af, hvilket lån du har nu, kan du måske få en lavere bidragssats ved at omlægge dit lån eller begynde at afdrage. Hvis du er i tvivl om, hvilket lån, du har så log på Netbank og gå i eBolig, hvor du kan se din lånetype og regne på, hvad en omlægning vil betyde for dig. Bidragssatser graf med lånetyper

Hvad er baggrunden?

Hvad er baggrunden?

Der er fra både EU og danske myndigheders side et ønske om, at finanssektoren skal være solid og polstret mod eventuelt nye finanskriser. Det betyder øgede krav til den finansielle sektor og herunder også de danske realkreditinstitutter. Dansk lovgivning er for eksempel pr. 15. juni 2016 blevet suppleret med minimumskrav i form af en gældsbuffer (Lov om Finansiel Virksomhed § 1, stk. 12 og kapitel 18b § 7).

Indførelse af gældsbufferen betyder, at Nordea Kredits kapitalbinding øges med 7,7 mia. kr. frem mod 2020.

Som alle andre i sektoren skal Nordea Kredit tilpasse sig indfasningen af den nye regulering i god tid, så ændringen af realkreditmarkedet sker gradvist og med mindst muligt indvirkning på boligmarkedet og dig som kunde. Ved at ændre priserne nu, sikrer vi, at du også i fremtiden har adgang til et realkreditsystem, som både er robust og blandt de billigste i Europa.

Spørgsmål og svar om bidragssatser

Hvad er en bidragssats?
Svar:

En bidragssats er et gebyr, som realkreditinstituttet tager for at administrere dit lån, til at dække tab, hvis et lån ikke bliver betalt tilbage og til at opbygge nødvendig kapital krævet af myndighederne. Udover bidragssatsen består din samlede ydelse af en rente og et eventuelt afdrag, som realkreditinstituttet sender videre til de investorer, der ejer obligationerne bag lånet.

Hvordan udregnes bidragssatserne?
Svar:

For privatkunder fastlægges bidragssatsen på baggrund af

  • Låntype
  • Belåningsgrad
  • Ejendomstype (helårsbolig eller fritidshus)

Bidraget beregnes på baggrund af restgælden. Det betyder, at bidragsbetalingen falder i takt med, at du afdrager på dit lån.

Bidragssatsen kan ændre sig i følgende tilfælde: du skifter lånetype, Nordea Kredit ændrer sine priser, eller at du ændrer på belåningen i din ejendom.

Hvorfor stiger bidragssatsen mest på rentetilpasningslån og afdragsfrihed?
Svar:

Årsagen til, at vi differentierer bidragssatserne yderligere, er, at vi ønsker en bidragsstruktur, hvor der er en klar sammenhæng mellem risiko og pris.
 
Lån med den højeste risiko skal også have den højeste pris. Det er desuden en model, der understøtter myndighedernes ønske om flere lån med fast rente med afvikling samt begrænsning af afdragsfriheden.

Jeg har et lånetilbud hos Nordea Kredit, skal jeg så have et nyt?
Svar:

Lånetilbuddet gælder stadig i tre måneder fra udstedelsesdatoen, men du skal være opmærksom på, at bidragssatsen ændrer sig pr. 1. oktober som følge af ændringerne i vores bidragssatser.

Hvor meget ekstra kapital skal I skaffe frem til 2020?
Svar:

Tager vi udgangspunkt i de nuværende krav til gældsbuffer, der kom i 2015, skal vi ved et uændret udlån på 385 mia. kr. binde yderligere 7,7 mia. kr.

Hvor kan jeg se de ekstra kapitalkrav, som I begrunder prisændringen med?
Svar:

Gældsbufferen fremgår af Lov om Finansiel Virksomhed § 1, stk. 12 og kapitel 18b § 7.

Er der loft for, hvor meget bidragssatserne må stige?
Svar:

I Nordea Kredits Almindelige Forretningsbetingelser står, at Nordea Kredit er berettiget til med tre måneds varsel at forhøje bidraget i bestående låneforhold, hvis enten

  • markedsmæssige
  • omkostningsmæssige
  • lovgivningsmæssige
  • risiko- eller indtjeningsmæssige

forhold ændres.

Det betyder med andre ord, at der ikke er noget loft for, hvor meget Nordea Kredit kan ændre bidragssatserne, men at de skal kunne begrundes, for eksempel som følge af øgede omkostninger til kapital eller nye solvens- og likviditetskrav, eller hvis de kreditmæssige eller forretningsmæssige forhold, der lå til grund for bidragsfastsættelsen i det konkrete låneforhold på tidspunktet for lånets bevilling, ændrer sig.