Salg af bolig

Når din bolig skal sælges, er der en række opgaver, der skal varetages, og derfor bliver professionelle rådgivere normalt inddraget. I Nordea hjælper vi dig med salget, herunder med indfrielse af eventuelle eksisterende lån, og rådgiver dig ud fra dine fremtidsplaner.

Før salg Økonomi Praktisk information Salget Før salg

Boligen sættes til salg

Du skal beslutte, om du selv vil sælge boligen, eller om en ejendomsmægler skal sælge den for dig. Det mest almindelige er at bruge en ejendomsmægler. Nordea samarbejder med danbolig, der er en landsdækkende kæde af selvstændige ejendomsmæglere.

Vælger du en ejendomsmægler, bør du som minimum stille krav om, at mægleren er lokalkendt. Drøft forventninger til salgstiden. En urealistisk høj salgspris, kan betyde at boligen ikke bliver solgt, eller at salgsperioden bliver væsentlig længere, end du forventede.

Når du sætter din bolig til salg, udfærdiger ejendomsmægleren bl.a. en formidlingsaftale og et salgsbudget. Læs mere under fanen praktisk information.

Økonomi

Økonomi ved salg og evt. køb

Inden du laver en aftale med en ejendomsmægler, anbefaler vi, at du holder et møde med din bankrådgiver. På mødet hjælper vi dig med at sammensætte din økonomi/finansiering under og efter salget og gennemgår indfrielsesmulighederne for de lån, du har.

Vi anbefaler, at du sælger din bolig, før du køber en ny. Det kan godt være, at det er sælgers marked, eller at ejendomsmægleren vurderer, at boligen er let at sælge. Men det er ikke sikkert, at det går som forventet, og de færreste har økonomi til at betale to "huslejer" på samme tid i en længere periode ad gangen.

Er du i gang med at købe og sælge på samme tid, kan du i en periode have økonomiske forpligtelser to steder. Der kan være udgifter ved købet, som kommer før indtægterne fra salget, også selvom aftalen om salget er indgået, før den nye bolig er købt. Har du lån i ejendommen, som du sælger, skal de som udgangspunkt også indfries senest på overtagelsesdagen. Da pengene fra salget oftest først bliver frigivet ca. en måneds tid efter overtagelsesdatoen, har du muligvis behov for at låne pengene til indfrielsen.

Ud fra salgsdokumenterne vurderer vi din økonomi ved salget, herunder om du har et midlertidigt finansieringsbehov. Er det tilfældet, kan vi på baggrund af en sædvanlig kreditvurdering tilbyde dig en Boligskiftkonto med kredit.

Investering af overskud

Får du et overskud, når boligen er solgt, kan du overveje forskellige muligheder, afhængigt af dit behov. Dine planer afgør, hvordan pengene skal placeres. Måske ønsker du at købe en ny bolig, hvor du vil bruge hele eller en del af overskuddet. Se her, hvad du kan købe bolig for.

Måske vil du investere hele eller en del af overskuddet. 

Fremtidsplaner

Hvad er dine planer? Skal du købe ny bolig, fx en andelsbolig, eller vil du leje en bolig? Vil du gerne spare op til at rejse, når den tredje alder nærmer sig? Tal med din rådgiver. Kontakt os, så vi kan rådgive dig ud fra dine fremtidsplaner.

Praktisk information

Praktisk information

Formidlingsaftale

Ejendomsmægleren laver en formidlingsaftale, som du og ejendomsmægleren underskriver. Den indeholder alle betingelser for salget og kan løbe i op til seks måneder med mulighed for forlængelse i op til tre måneder ad gangen. I forbindelse med formidlingsaftalen opstiller ejendomsmægleren også et salgsbudget.

Salgsbudget

Salgsbudgettet fra ejendomsmægleren viser de forventede indtægter og udgifter ved salget, så du kan se, hvilket overskud/underskud du kan forvente at få ved salget.

Indtægter i salgsbudgettet

  • Købesummen. Første del af købesummen, udbetalingen, deponeres normalt hos ejendomsmægleren og er primært til sikkerhed for ejendomsmæglerens salær. Resten af købesummen deponeres typisk i din bank.

Udgifter i salgsbudgettet, kan fx være

  • Omkostninger til at indfri de lån, du eventuelt har i ejendommen. Medmindre køber overtager nogle af lånene, skal de indfris, før køber overtager boligen. Normalt er det banken, der hjælper dig med at indfri dine nuværende lån.
  • Omkostninger til ejendomsmægleren. Salæret er aftalt i formidlingsaftalen, men der kan også være udgifter til fx annoncering.

Vær opmærksom på, at tallene måske ændres i salgsperioden. Hvis fx boligen er svær at sælge, kan du måske blive nødt til at gå ned i pris. Kurserne ved indfrielse af dit realkreditlån kan også ændre sig og derved påvirke det beløb, der er tilbage til dig, når alle udgifter er betalt.

Når købsaftalen skal underskrives, beregner mægleren salgsprovenuet på baggrund af den endelige købsaftale.

Sælgers ansvar

Ansvaret for skjulte fejl og mangler ved bygningen kan du begrænse ved at få udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport og sørge for, at køber får et tilbud/afslag på en ejerskifteforsikring med din erklæring om, at du betaler halvdelen af den 5-årige forsikringspræmie.

Både tilstandsrapport, elinstallationsrapport, tilbud på ejerskifteforsikring og erklæring skal udleveres til køber, inden købsaftalen underskrives.

  • Tilstandsrapport udfærdiges af en byggesagkyndig og beskriver synlige fejl og mangler på huset.
  • Elinstallationsrapport udfærdiges af en elinstallatør og beskriver, om elinstallationerne er funktionsdygtige og lovlige.
  • Tilbud på ejerskifteforsikring indhentes sædvanligvis af ejendomsmægleren. Det er op til køber at tegne ejerskifteforsikringen. Køber kan frit indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber.

Sælger er dog altid ansvarlig for mangler ved grunden og ved forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig efter offentligretlige forskrifter. Sælger er også ansvarlig for forhold, som sælger har ydet garanti for, eller hvis sælger har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt.

Lovpligtig energimærkning

Energimærket beskriver din ejendoms energimæssige stand og forbrug ved en gennemsnitsberegning baseret på normal anvendelse af ejendommen. Energimærkningen udarbejdes af en beskikket energikonsulent. Køberen skal have ejendommens energimærkning udleveret, da den er lovpligtig. Sælger du en ejerlejlighed, skal køber have udleveret en energimærkning for hele ejendommen.

Hvad er din plan? Skal du købe ny bolig, fx en andelsbolig, eller vil du leje en bolig? Vil du gerne spare op til at rejse, når den tredje alder nærmer sig? Tal med din rådgiver, når du har solgt din bolig. Kontakt os, så hjælper vi dig med at få klarhed over fordele og ulemper.

Salget

Salget

Annoncering af boligen

Ejendomsmægleren annoncerer din bolig til salg på internettet og eventuelt også i aviser. Du aftaler med ejendomsmægleren, om du ønsker åbent hus-arrangementer, og/eller om ejendomsmægleren kan vise din bolig frem på andre tidspunkter.

Ejendommen sælges

Når du og køber er enige om vilkårene for salget, underskriver I begge købsaftalen.

Så længe kun køber har underskrevet købsaftalen, kaldes det et købstilbud. Inden du som sælger underskriver, skal ejendomsmægleren gennemgå aftalen og beregne et endeligt salgsprovenu.

Indtil du har skrevet under på købsaftalen, kan køber gratis trække sit købstilbud tilbage. Køber kan fortryde handlen indtil seks hverdage, efter at du har accepteret tilbuddet. Fortryder køber, skal han betale 1 pct. af købesummen til dig, inden fortrydelsesfristen udløber.

Ofte får køber indført et advokatforbehold i købsaftalen, hvilket giver køber mulighed for ”gratis” at træde tilbage fra handlen.

Betaling af købesummen

Når købsaftalen er underskrevet, deponerer køber første del af købesummen, udbetalingen, hvilket som regel sker hos ejendomsmægleren.

Derefter stiller købers bank typisk en garanti overfor dig. Garantien er bekræftelse på, at køber er godkendt til at låne pengene, og at resten af købesummen bliver deponeret på overtagelsesdagen i den bank, du bruger i forbindelse med salget.

At pengene er deponeret betyder, at de ikke udbetales til dig med det samme. De udbetales først, når handlen er afsluttet. Læs mere under ”Frigivelse af købesummen/deponerede midler” nedenfor.

Indfrielse af lån

Når pengene er deponeret i din bank, starter indfrielsen af dine lån.

Advokat laver skøde

Købers advokat udfærdiger et skøde på baggrund af den underskrevne købsaftale.

Når skødet er udfærdiget, sendes det frem til din repræsentant, normalt ejendomsmægleren. Du og ejendomsmægleren gennemgår skødet, og er I enige, kan du underskrive det.

Købers advokat sender skødet til tinglysning.

Refusionsopgørelse

Når handlen er ved at blive afsluttet, laves en opgørelse over de udgifter, som du og køber har betalt for i den andens ejers periode. Det er typisk ejendomsskat, varmeudgifter m.m. Hvis dine udgifter er større end købers, skal køber betale dig og omvendt. Opgørelsen udfærdiges af købers advokat, og din ejendomsmægler hjælper dig med at gennemgå den.

Frigivelse af købesummen/deponerede midler

Det er købers advokat, der frigiver deponeringen. Før frigivelsen sker, skal dine lån være indfriet, eventuelle forbehold i købsaftalen skal være opfyldt, og skødet skal være tinglyst uden anmærkninger.