Hvad er en indekseret obligation

Med indekserede obligationer kan du investere i aktier, valutakurser, råstoffer – ja, i princippet alt – med en begrænset risiko. Afkastet på en indekseret obligation følger udviklingen i et eller flere valgte indeks. Hvis indeksene er steget i værdi, opnås et positivt afkast. Hvis indeksene er faldet i værdi, vil obligationen udløbe i kurs 100. Et indeks kan fx være et aktieindeks, et indeks over udviklingen i en valutakurs eller et indeks over prisen på et bestemt råstof. De indeks, som obligationens afkast afhænger af, kaldes de underliggende indeks.

Den begrænsede risiko består i, at du er garanteret en minimumkurs på 100 ved udløb af den indekserede obligation, selvom det er gået dårligt på aktie- eller valutamarkederne. Hvis du fx har købt obligationen til kurs 103, vil dit maksimale tab være 3 kurspoint. Du investerer derfor med begrænset risiko.

Afkast

Afkastet på en indekseret obligation findes ved at sammenholde købskursen med den endelige indfrielseskurs.

Den endelige indfrielseskurs afhænger af deltagelsesgrad og stigningen på det underliggende indeks.

Hvis der ikke har været nogen indeksstigning, vil den endelige indfrielseskurs være 100, svarende til hovedstolsgarantien.
Endelig indfrielse

Afkastprofil

Som det ses i nedenstående figur, følger afkastet på en indekseret obligation udviklingen på det/de underliggende indeks, såfremt der har været en stigning i indeksene. I modsat fald følger afkastet en "normal" obligation, dvs. at den indekserede obligation udløber i kurs 100. Grafen viser den grundlæggende forskel mellem de underliggende indeks, en indekseret obligation og en "normal" obligation. Grafen er baseret på, at den indekserede obligation købes til kurs 100 og holdes frem til udløb.

Valg af indeks har stor betydning for deltagelsesgraden. Det skyldes, at de forskellige indeks ikke har lige store kursudsving. Hvis vi betragter aktier, har it-aktier svinget noget mere i kurs end eksempelvis store traditionelle industriaktier. Når udsvingene er store, er afkastmulighederne det også. Det er derfor dyrere at få del i disse afkastmuligheder, når man samtidig er "forsikret" mod tab. Deltagelsesgraden bliver derfor mindre, jo mere de underliggende indeks forventes
at svinge.

Oftest er indeks sammensat af flere enkeltaktiver, hvilket reducerer den samlede risiko i forhold til at investere i ét enkeltaktiv som fx én aktie.
afkast i procent

Kupon

De fleste indekserede obligationer betaler ingen kuponrente, men i nogle tilfælde udstedes obligationer med kuponrente, eksempelvis 2 pct. Udbetaling af kuponrente betyder dog, at deltagelsesgraden reduceres tilsvarende. Der er således en afvejning mellem at få et afkast i form af kuponrente og et afkast i form af deltagelse i en eventuel indeksstigning.

Løbetid

Løbetiden på indekserede obligationer er typisk mellem 2 og 5 år.

Skat

Ved investering for private midler beskattes kursgevinster og renteindtægter som kapitalindkomst,
mens der ikke er fradrag for tab. Hvis man investerer i en indekseret obligation, hvor det underliggende indeks er et aktieindeks, vil beskatningen derfor generelt være hårdere på den indekserede obligation end ved direkte investering i aktier.

Har du negativ kapitalindkomst bliver du dog reelt kun beskattet med 33,3 pct. af kursgevinster og renteindtægter på den indekserede obligation, hvilket betyder, at beskatningen i denne situation kan være lempeligere end aktieindkomstbeskatningen.

Ved investering for pensionsmidler beskattes kursgevinster og renteindtægter med 15 pct. i lighed med både aktier og obligationer. Et eventuelt kurstab modregnes i andre kursgevinster. Indekserede obligationer indgår derfor på lige vilkår med andre aktiver.

Handel efter emission

Det er muligt at handle i tiden mellem emission og udløb, men indekserede obligationer er generelt illikvide papirer. Det betyder blandt andet, at der kan være store forskelle mellem købs- og salgskurser. Ligeledes er du ikke sikker på at få minimumkurs 100, hvis du sælger før udløb.

Med henblik på at opnå de fleste fordele ved indekserede obligationer anbefales det derfor at købe ved emission. Desuden anbefales det at investere i indekserede obligationer med samme eller kortere løbetid som investeringshorisonten. 

Fordele og ulemper ved en indekseret obligation

fordele/ulemper