Kategori rød

Kategorien Rød indeholder investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end indskuddet ved investeringen, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

Det drejer sig om:

 • ADR´er og andre typer aktiebeviser, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked 
 • Strukturerede obligationer
 • Hedgefondbeviser uanset det underliggende
  investeringsprodukt
 • Exchange Traded Funds (ETF’er), som ikke er UCITS-godkendte
 • Aktier, som ikke er optaget til handel
  på et reguleret marked (herunder handel
  på multilaterale handelsfaciliteter
  (MHF) og alternative markedspladser)
 • Erhvervsobligationer, som ikke er
  optaget på et reguleret marked (herunder
  handel på multilaterale handelsfaciliteter
  (MHF) og alternative markedspladser)
 • Non-UCITS
 • Pantebreve
 • Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter
  m.v.
 • Certifikater, hvor der kan tabes mere
  end det investerede beløb
 • Exchange Traded Notes, hvor der kan
  tabes mere end det investerede beløb.
 • Optioner, futures, og terminsforretninger
  på fx: valuta, aktier, obligationer, andre
  værdipapirer, afkast, renter, indeks
  og råvarer
 • Swapaftaler (f.eks. aktie, rente, valuta med mere)
 • Contract For Difference (CFD’er)
 • Credit Default Swap (CDS’er)
 • Fremtidige renteaftaler (FRA’er)
 • Enhver anden derivataftale, som vedrører
  klimatiske variabler, fragtrater,
  emissionstilladelser eller inflationsrater
  eller andre økonomiske statistikker
 • Ethvert andet instrument omfattet af
  bilag 5, nr. 4)- nr. 11) i lov om finansiel
  virksomhed
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori

  (Kilde: Finanstilsynet)