Risikomærkning af investeringsprodukter

Alle værdipapirer, som udbydes til detailkunder - det vil sige alle privatkunder samt de fleste erhvervskunder - skal være risikomærket rød, gul eller grøn. Nedenfor kan du se, hvilke typer værdipapirer er kategoriseret som henholdsvis røde, gule og grønne investeringsprodukter.

Rød Gul Grøn Rød

Kategorien Rød indeholder investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end indskuddet ved investeringen eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

Det drejer sig om:

 • ADR´er og andre typer aktiebeviser, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked 
 • Strukturerede obligationer
 • Beviser
 • Hedgefondbeviser uanset det underliggende
  investeringsprodukt
 • Exchange Traded Funds (ETF’er), som ikke er UCITS-godkendte
 • Aktier, som ikke er optaget til handel
  på et reguleret marked (herunder handel
  på multilaterale handelsfaciliteter
  (MHF) og alternative markedspladser)
 • Erhvervsobligationer, som ikke er
  optaget på et reguleret marked (herunder
  handel på multilaterale handelsfaciliteter
  (MHF) og alternative markedspladser)
 • Non-UCITS
 • Pantebreve
 • Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter
  m.v.
 • Certifikater, hvor der kan tabes mere
  end det investerede beløb
 • Exchange Traded Notes, hvor der kan
  tabes mere end det investerede beløb.
 • Optioner, futures, og terminsforretninger
  på fx: valuta, aktier, obligationer, andre
  værdipapirer, afkast, renter, indeks
  og råvarer
 • Swapaftaler (f.eks. aktie, rente, valuta med mere)
 • Contract For Difference (CFD’er)
 • Credit Default Swap (CDS’er)
 • Fremtidige renteaftaler (FRA’er)
 • Enhver anden derivataftale, som vedrører
  klimatiske variabler, fragtrater,
  emissionstilladelser eller inflationsrater
  eller andre økonomiske statistikker
 • Ethvert andet instrument omfattet af
  bilag 5, nr. 4)- nr. 11) i lov om finansiel
  virksomhed
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori

  (Kilde: Finanstilsynet)
Gul

Kategorien Gul indeholder investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Det drejer sig om:

 • Obligationer udstedt af Verdensbanken i andre valutaer end DKK eller EUR
 • Aktier, der er optaget til handel på et
  reguleret marked
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer
  end DKK og EUR
 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS)
 • Specialforeningsbeviser
 • Strukturerede indlån
 • Certifikater, hvor der ikke kan tabes
  mere end det investerede beløb
 • Erhvervsobligationer, der er optaget til handel på
  et reguleret marked
 • Exchange Traded Notes, hvor der ikke
  kan tabes mere end det investerede beløb
 • Exchange Traded Funds (ETF’er), som er UCITS-godkendte
 • Garantbeviser
 • Andelsbeviser
 • Udenlandske realkreditobligationer
 • Tegningsretter på investeringsprodukter
  i gul kategori.

  (Kilde: Finanstilsynet)

Grøn

Kategorien Grøn indeholder investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb er meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

 • Obligationer udstedt af Verdensbanken i  DKK eller EUR
 • Danske statsobligationer udstedt i
  DKK og EUR, herunder
  - Skatkammerbeviser
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i
  EUR og DKK
 • Realkreditobligationer udstedt af danske
  realkreditinstitutter 
  • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter 
  • Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter 
  • Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af   SDO’er og SDRO’er
 • Skibskreditobligationer og kasseobligationer
  udstedt af et skibsfinansieringsinstitut
 • Obligationer udstedt af Kommune
  Kredit

  (Kilde: Finanstilsynet)