Risikomærkning af investeringsprodukter

Alle værdipapirer, som udbydes til detailkunder - det vil sige alle privatkunder samt de fleste erhvervskunder - skal være risikomærket rød, gul eller grøn. Nedenfor kan du se, hvilke typer værdipapirer er kategoriseret som henholdsvis røde, gule og grønne investeringsprodukter.

Rød Gul Grøn Rød

Kategorien Rød indeholder investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.

Det drejer sig om:

 • Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked (herunder handel på     multilaterale handelsfaciliteter (MHF))
 • Aktieswaps og swaps på aktieindeks
 • Andele i alternative investeringsfonde (AIF’er)
 • Andele i kapitalforeninger, som ikke investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne     i medfør af § 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed
 • Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som ikke investerer i henhold til     investeringsbegrænsning-erne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel     virksomhed
 • Anparter i eksempelvis skibe, ejendomsprojekter m.v.
 • Certifikater
 • Contingent convertibles (CoCo’s)
 • Contract For Difference (CFD’er)
 • Credit Default Swap (CDS’er)
 • Enhver anden derivataftale, som vedrører klimatiske variabler, fragtrater,     emissionstilladelser eller inflationsrater eller andre økonomiske statistikker
 • Erhvervsobligationer, som ikke er handlet på et reguleret marked (herunder handel på     multilaterale handelsfaciliteter (MHF))
 • Ethvert andet instrument omfattet af bilag 5, nr. 4)- nr. 11) i lov om finansiel virksomhed
 • Andele i kollektive investeringsordninger (herunder Exchange Traded Funds (ETF’er)),     der ikke er godkendt efter UCITS direktivet
 • Exchange Traded Notes
 • Fremtidige renteaftaler (FRA’er)
 • Inflationsswaps
 • Strukturerede indlån, der enten har en kompleks afkaststruktur og/eller vanskeligt     gennemskuelige omkostninger forbundet med førtidig opsigelse*
 • Optioner, futures, og terminsforretninger på fx: valuta, aktier, obligationer, andre     værdipapirer, afkast, renter, indeks og råvarer
 • Pantebreve
 • Renteswaps
 • Repo’er
 • Råvareswaps
 • Strukturerede obligationer
 • Strukturerede UCITS
 • Swaptioner
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori
 • Total Return Swaps
 • Valutaswaps (udveksling af betalinger i forskellige valutaer)
 • Warrents

* Et struktureret indlån skal anses som havende en kompleks afkaststruktur, hvis det indeholder et eller flere af følgende karakteristika:

 • Hvis der er to eller flere variable, som er afgørende for afkastet, eksempelvis to indeks,     som skal slå benchmark.
 • Hvis der er et komplekst forhold mellem den relevante variabel og afkastet. Dette er     eksempelvis tilfældet, hvis den indeholder en eller flere tærskelværdier, som skal nås     undervejs, eller hvis andelen af afkastet kan ændres under bestemte forhold.
 • Hvis den underliggende variabel, som er bestemmende for, om der kan opnås afkast, må     forventes at være uvant eller svært gennemskuelig for den gennemsnitlige detailinvestor,     som fx et nichemarked, et internt indeks eller benchmark, som ikke er offentligt     tilgængeligt, et syntetisk indeks eller et teknisk mål så som prisvolatiliteten på et aktiv.
 • Hvis aftalen giver pengeinstituttet ret til ensidigt at opsige indlånsaftalen inden     udløbsdatoen.

Udtrædelsesomkostninger forbundet med førtidig opsigelse af et struktureret indlån vil blive betragtet som værende svært gennemskuelige, medmindre en af følgende forhold gør sig gældende:

 • Omkostningerne er en på forhånd fastsat sum.
 • Omkostningerne er en på forhånd fastsat sum for hver måned, der resterer af     indlånsaftalen.
 • Omkostningerne er en fastsat procentdel af det indskudte beløb.

(Kilde: Finanstilsynet, bekendtgørelse per. 1. januar 2017)

Gul

Kategorien Gul indeholder investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. 

Det drejer sig om:

 • Aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads.
 • Andele i kapitalforeninger, som investerer i henhold til investeringsbegrænsningerne i     medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed
 • Andele i kollektive investeringsordninger (herunder Exchange Traded Funds (ETF’er))     der er godkendt efter UCITS direktivet
 • Andele i udenlandske investeringsinstitutter, som investerer i henhold til     investeringsbegrænsningerne i medfør af §§ 157 a og 157 b i lov om finansiel     virksomhed
 • Andelsbeviser
 • Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked eller en alternativ     markedsplads
 • Garantbeviser
 • Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i andre valutaer end DKK og EUR,     som har nulvægt ved opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden, jf.     kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, okt. 5
 • Statsgaranterede erhvervsobligationer, garanteret af et Euroland med en bruttogæld på     110 pct. og derover af landets BNP
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR
 • Statsobligationer udstedt i EUR og DKK af EU-lande med en bruttogæld på 110 pct.og derover af landets BNP
 • Strukturerede indlån der hverken har en kompleks afkaststruktur eller vanskeligt     gennemskuelige omkostninger forbundet med førtidig opsigelse
 • Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori
 • Udenlandske realkreditobligationer

(Kilde: Finanstilsynet, bekendtgørelse per. 1. januar 2017)

Grøn

Kategorien Grøn indeholder investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Det drejer sig om:

 • Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR
 • Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til     finansiering af supplerende kapital til dækning af RO’er, SDO’er og SDRO’er
 • Obligationer udstedt af Kommune Kredit
 • Obligationer udstedt af multilaterale udviklingsbanker i DKK og EUR, som har nulvægt     ved opgørelsen af eksponeringens risiko efter standardmetoden, jf.     kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 3, okt. 5
 • Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter
 • Skatkammerbeviser
 • Skibskreditobligationer og kasseobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut.
 • Statsgaranterede erhvervsobligationer, garanteret af et euroland med bruttogæld på     mindre end 110 pct. af landets BNP
 • Statsobligationer udstedt af EU-lande i EUR og DKK med en bruttogæld på mindre end     110 pct. af landets BNP
 • Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter
 • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter

(Kilde: Finanstilsynet, bekendtgørelse per. 1. januar 2017)