Udvid din obligationshorisont

Obligationer er en del af en balanceret portefølje. Så hvad gør investorerne, når renterne er rekordlave? Vi vurderer, at virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande i øjeblikket tilbyder et attraktivt forhold mellem risiko og afkast.

Traditionelt tjener stats- og realkreditobligationerne to formål i porteføljen. De sikrer et stabilt og positivt afkast i form af den løbende rentebetaling, og de virker som en forsikring i de tider, hvor stormen raser på aktiemarkedet.

Den europæiske gældskrise har øget efterspørgslen efter de mest sikre obligationer, herunder danske stats- og realkreditobligationer, hvilket har sendt renterne ned i et historisk lavt niveau. Renten på en 5-årig dansk statsobligation er nu et godt stykke under 1 pct., hvilket betyder, at afkastet, når der tages højde for inflation, bliver negativt.

I perioder hvor risikoappetitten og aktiekurserne falder, reagerer obligationer typisk modsat ved at renten falder og kursen stiger. Kursgevinsten på obligationer virker således som et element af forsikring, der i nogen grad opvejer tabet på aktierne i porteføljen. Det har vi set så sent som i 2011, hvor rekordhøje afkast på obligationer kompenserede for tab på aktier. Det historisk lave renteniveau begrænser imidlertid, hvor meget især de korte renter kan falde yderligere, og dermed er den forsikring, de kan yde til porteføljen blevet mindre i takt med, at renten er faldet.

Alternativer

Med andre ord tilbyder stats- og realkreditobligationerne ikke længere de samme attraktive porteføljeegenskaber som hidtil, og derfor bør investorerne overveje at se efter alternativer, der kan genskabe de tabte porteføljeegenskaber. Desværre findes der ikke en substitut, der giver porteføljen helt de samme egenskaber, men virksomhedsobligationer og højrentelande er et attraktivt supplement til stats- og realkreditobligationerne.

Renten på de højt kreditvurderede virksomhedsobligationer, også kaldet Investment Grade virksomhedsobligationer, er tæt på 4 pct., og merrenten i forhold til statsobligationer er blevet markant større det seneste år. Udvidelsen af renteforskellen er sket til trods for, at virksomhedernes kreditkvalitet er blevet forbedret det seneste år. 

Vi ser ligeledes et spændende potentiale i Virksomhedsobligationer Højrente, der er niveauet lige under investment grade. Her er risikoen ganske vist højere, men omvendt får man også en betaling for den risiko ved en højere rente.  Det er typisk store solide virksomheder, der udsteder obligationer, som et alternativ til at udstede aktier eller låne i banken.

Sidste mulighed, vi gerne vil fremhæve, er obligationer udstedt af højrentelande. Det er fx obligationer udstedt af lande som Rusland, Tyrkiet og Brasilien – ofte i dollar, men også i lokal valuta for nogle landes vedkommende. Historisk har flere af disse lande måtte lide den tort at gå statsbankerot, og risikoen er derfor højere, men afkastpotentialet er tilsvarende større. Emerging markets-landene oplever i disse år høj økonomisk vækst, og det har øget efterspørgslen på denne type obligationer.

Spred din risiko

Med de nuværende historisk lave renter er det vigtigt at overveje, om din obligationsportefølje er sammensat rigtigt. Renten på danske stats- og realkreditobligationer er nu så lav, at der pt. er mere attraktive muligheder i de øvrige typer af obligationer.  Det kræver relativt store investeringer i mange typer obligationer, hvis du vil opnå en tilstrækkelig spredning af din risiko. For at undgå en unødig høj risiko, er det en fordel at investere i virksomhedsobligationer og højrentelande gennem en investeringsforening, der spreder investeringerne ud på mange forskellige enkeltpapirer.

Følgende investeringsforeninger investerer i virksomhedsobligationer og højrentelande:

Nordea Invest Verdensobligationsmarkeder
Afdelingen investerer globalt i obligationer og/eller andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingens investeringsområde er virksomhedsobligationer samt stats- og statsgaranterede obligationer.

Nordea Invest Højrentelande 
Nordea Invest Højrentelande investerer i statsobligationer og andre obligationer med statsgaranti eller tilsvarende sikkerhed i mindre udviklede lande.

Nordea Invest Virksomhedsobligationer 
Nordea Invest Virksomhedsobligationer er en obligationsafdeling, der investerer i udenlandske obligationer, dog fortrinsvis erhvervsobligationer.

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Høj 
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente (High Yield Bonds) investerer i udenlandske obligationer, der er udstedt af selskaber.