Disclaimer

Alle markedsinformationer på denne internetside stammer fra Nordea e-Markets.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland påtager sig dog ikke noget ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af internetsidernes informationer. Det samme gælder for de informationer der sendes via kursovervågningssystemet.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland er alene erstatningsansvarlig for tab som følge af forsinkelse eller udeblivelse af beskeder i kursovervågningssystemet, såfremt skadelidte godtgør, at Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland i den forbindelse har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland er dog i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, såfremt disse forsinker eller forhindrer Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland i at afsende SMS-besked eller e-mail: svigt, forstyrrelse, afbrydelse, forsinkelse eller lignede i transmissionen af data via de af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland anvendte kommunikationssystemer, computervirus, tyveri, ødelæggelse eller anden uautoriseret adgang til eller brug af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland computere eller de af Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland anvendte kommunikationssystemer. Enhver anden omstændighed, som Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland ikke er herre over, så som brand, krig, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, arbejdsnedlæggelse mv.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland kan til enhver tid ændre ovennævnte regler. Ændringerne vil blive bekendtgjort på internetsiden 1 måned før de træder i kraft.