Disclaimer

Alle markedsinformationer på denne internetside stammer fra Nordea e-Markets.

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige påtager sig dog ikke noget ansvar for direkte eller indirekte tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af internetsidernes informationer. Det samme gælder for de informationer der sendes via kursovervågningssystemet.

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige er alene erstatningsansvarlig for tab som følge af forsinkelse eller udeblivelse af beskeder i kursovervågningssystemet, såfremt skadelidte godtgør, at Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige i den forbindelse har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige er dog i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, såfremt disse forsinker eller forhindrerNordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige i at afsende SMS-besked eller e-mail: svigt, forstyrrelse, afbrydelse, forsinkelse eller lignede i transmissionen af data via de af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige anvendte kommunikationssystemer, computervirus, tyveri, ødelæggelse eller anden uautoriseret adgang til eller brug af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige' computere eller de af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige anvendte kommunikationssystemer. Enhver anden omstændighed, som Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ikke er herre over, så som brand, krig, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, arbejdsnedlæggelse mv.

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige kan til enhver tid ændre ovennævnte regler. Ændringerne vil blive bekendtgjort på internetsiden 1 måned før de træder i kraft.