Rentesikring

Ændringer i renten kan påvirke din virksomheds gæld samt indtægter fra investeringer og aktiver. Derfor er det vigtigt med en aktiv styring af virksomhedens renterisici.

Virksomhedens fordele med rentesikring

  • At reducere, ændre eller fjerne uønskede effekter som følge af udsving på rentemarkedet
  • At reducere rente og finansieringsomkostninger
  • Bedre forudsigelighed i samlede kapitalbevægelser
  • At kunne drage fordel af forventningerne for rentestigninger eller -fald

Baseret på virksomhedens økonomiske situation og renteudvikling bestemmer du selv den risiko, du vil tage. Det gør du med vores renterisikoprodukter, som giver dig fuld kontrol over risici, omkostninger og eksponering. Og du kan til hver en tid ændre din eksponering uden at skulle tage hensyn til bindingsperioder og andre forhold. 

Hos Nordea har du mulighed for at få renterisikostyring baseret på dine behov og markedsmuligheder. Vi sammensætter din gældsportefølje og kommer med forslag til ændringer, som, vi vurderer, er relevante for at tilpasse den til det ønskede risikoniveau.

De produkter, der muliggør renterisikostyring, er bl.a. renteswap, renteloft, rentegulv, swap-option og rentederivat. Disse produkter tager hensyn til, at forskellige aktører på kapitalmarkedet har forskellige risikoreferencer eller forskellige opfattelser af, hvor renten er på vej hen. 

Renteswap

Et renteswap giver mulighed for fleksibel styring af renterisikoen på underliggende gæld samt muligheden for at justere fastrenten til nye markedsforhold. 

Produktet er en aftale mellem to parter om udvekslingen af betalingsstrømme, der består af renteomkostningerne i en bestemt periode. I praksis bytter parterne fastrenteperioder med hinanden, uden at det påvirker deres balance, lån eller investeringer.

Normalt betaler den ene part en fast rente, mens modparten betaler en variabel rente, hvilket ofte er baseret på deres forskellige opfattelser af renteudviklingen og/eller forskellige risikopræferencer. Rentebetalinger er beregnet ud fra et aftalt nominelt beløb i en bestemt valuta. Den faste rente i et renteswap er konstant i hele swappens løbetid, mens den variable rente fastsættes regelmæssigt i starten af hver renteperiode. Du kan når som helst under løbetiden helt eller delvist lukke renteswappen til markedsværdi. 

Et renteswap, hvor den faste eller variable rente fastsættes i dag, kan tildeles et fremtidigt starttidspunkt.

Swap-option

En swap-option er en mulighed, der giver dig ret til, men ikke forpligter dig til, at inkludere et renteswap på en fremtidig dato. Gebyret kan ses som en forsikringspræmie, der gør det muligt at handle på baggrund af hurtigt skiftende markedsforhold eller en økonomisk situation i fremtiden, der har ændret sig. 

Renteloft

Et renteloft begrænser risikoen ved eventuelle rentestigninger ved hjælp af et forudindstillet loft for, hvor høj din rente kan blive. Renten følger altid rentefald, men ved en rentestigning stopper den altid ved loftet.  

I praksis er produktet en kontrakt, hvor køberen modtager betaling fra sælgeren for de renteperioder, hvor den variable forholdsrente (for eksempel 3 måneders Stibor) overstiger et fastsat loft. Eventuel udbetaling sker i slutningen af renteperioden og består af forskellen mellem forholdsrenten og det aftalte loft. Sælgeren modtager en præmie fra køberen af renteloftet. Præmien betales enten fuldt ud på startdatoen eller periodisk i løbet af renteloftets løbetid.

Du kan når som helst under løbetiden afbryde din position. I det tilfælde genereres der enten en indtægt eller en udgift afhængigt af den aktuelle rentesats, og om du købte eller solgte renteloftet.

Rentegulv

Et rentegulv sætter en nedre grænse for det afkast, en placering kan give, uanset hvordan markedsrenten udvikler sig. Rentegulvet angiver, hvor langt ned du er parat til at lade renteindtægterne fra en vis placering falde ved et eventuelt fald i markedsrenten.  

Produktet er en kontrakt, hvor køberen modtager betaling for de renteperioder, hvor den variable forholdsrente (for eksempel 3 måneders Stibor) ligger under en fastsat takst. En eventuel udbetaling sker i slutningen af renteperioden og består af forskellen mellem forholdsrenten og den aftalte sats. Sælgeren modtager en præmie fra køberen af rentegulvet. Præmien betales enten fuldt ud på startdatoen eller periodisk i løbet af rentegulvets løbetid. Rentegulvets nominelle beløb kan justeres mellem renteperioderne, så det svarer til det nominelle beløb af det underliggende lån eller aktiv.

Ved at kombinere et renteloft og et rentegulv skaber du en rentekorridor eller en spændvidde, inden for hvilken du er berettiget til at lade renterelaterede omkostninger (af lån) og indtægter (fra placeringer) variere. 

Priser

Priser og betingelser afhænger blandt andet af løbetid og sikringsbehov og oplyses på forespørgsel.

Kontakt en rådgiver for at få en indikativ pris som er skræddersyet til din virksomheds behov og ønsker.

Interesseret i at høre mere om rentesikring?

Kontakt os Åbner i nyt vindue