Rentetilpasningslån

Et Rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente, hvor du kender renten i 3 eller 5 år - du skal derfor have økonomi til at klare udsving i renten.

Hør mere om Rentetil- pasningslån

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Rentetilpasningslån.  

 
Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
 
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.
Om Rentetilpasningslån Fakta Priser og renter Vilkår Om Rentetilpasningslån

Rentetilpasningslån sikrer dig typisk en lavere ydelse en på lån med fast rente.

  • Lånet er til dig, der gerne vil spare penge her og nu, og accepterer, at renten kan stige            eller falde i fremtiden.
  • Falder renten, får du automatisk en lavere ydelse uden omkostninger til en omlægning af        lånet når du refinansierer hver 3. eller 5. år.
  • Stiger renten, stiger ydelsen på dit lån, når du refinansierer hvert 3. eller 5. år.
  • Du vælger om lånet skal med eller uden afdrag. Ved afvikling af lånet er afdraget større          det første år end tilsvarende lån med fast rente.
  • Frekvensen mellem rentetilpasningerne kan ændres i forbindelse med refinansiering.
Fakta

Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente. Renten tilpasses det aktuelle niveau på bestemte tidspunkter, hvor der sælges nye obligationer til brug for lånet (refinansiering). Perioden mellem refinansieringerne (frekvensen) kan være 3 eller 5 år. Dato for lånets refinansiering er bestemt af udbetalingstidspunktet. Udbetales lånet i perioden 1. april til 30.september, refinansieres lånet 1. april. Lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts refinansieres 1. oktober.

Kendetegnet ved kontantlån er, at kurstab eller kursgevinst omregnes til fradragsberettiget kontantrente ved udbetaling eller refinansiering. Derfor bliver kursgevinster ved førtidig indfrielse skattepligtige, mens kurstab ikke kan trækkes fra.

Lånene betegnes F/S 3 eller 5 alt efter frekvensen af refinansieringerne. F3 og F5 er lån med afvikling, mens  S3 og S5 er lån, hvor der kun betales rente og bidrag (afdragsfrie lån). Du skal også være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af din gæld svinge.

Det betyder, at du ved indfrielse før den planlagte refinansieringen typisk kommer til at indfri lånet til en kurs på over 100. Hvis der er under 1 år til refinansieringsdatoen kan du indfri lånet ved at betale den resterende rente på året, også kaldet differencerenter, hvilket selvfølgelig er fradragsberettiget, det kan derfor være en fordel at gøre det på denne måde. Det er dog vigtigt at lave konkrete beregninger før den mest optimale indfrielsesmetode vælges.

FordeleUlemper
Renten/ydelsen forventes at være lavere end tilsvarende lån med fast rente.Renter og afdrag kendes kun til næste gang lånet refinansieres.
Større afdrag 1. år end tilsvarende lån med fast rente.Værdien af gælden falder ikke ved rentestigninger.
Falder renten, får du automatisk en lavere rente uden omkostninger til en omlægning af lånet.Kursen på obligationerne ligger typisk over kurs 100 (inkonverterbare obligationer). Det betyder, at du risikerer at betale mere end din pålydende restgæld, hvis du indfrier lånet på andre tidspunkter end ved refinansiering.
Afdragsfrihed kan vælges til og fra, og kan være op til 10 år.Der kan være kursgevinstbeskatning ved indfrielse på andre tidspunkter end ved refinansiering.

Kursskæring ved udbetaling og refinansiering. 

Rentetilpasningslån kan have en løbetid fra 10 til 30 år, men er alt efter frekvens og udbetalingskurs baseret på obligationer med løbetid på 3 eller 5 år. Lånet får automatisk en ny obligation og derved også ny rente, når den nuværende obligation udløber (lånet refinansieres).

Et Rentetilpasningslån skal udløbe samtidig med obligationerne, da der anvendes inkonverterbare stående obligationer. Da obligationerne har årlig termin, skal et Rentetilpasningslån altid udløbe på dato for refinansiering. Det betyder, at uanset løbetid angivet i lånetilbudet, tilpasses lånets løbetid ved udbetaling, så lånet udløber på refinansieringstidspunktet (1. april eller 1. oktober).

Afdragsfrihed kan aftales for en samlet periode i op til 10 år i helårs- og fritidsbolig. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling eller refinansiering, og slutter altid ved en refinansiering (1. april eller 1. oktober). Du kan i forbindelse med refinansiering ændre om lånet skal fortsætte med eller uden afvikling.

Du kan vælge Rentetilpasningslån med afvikling eller afdragsfrihed. Er lånet afdragsfrit, betaler du kun rente og bidrag på lånet. Når du starter med at betale lånet tilbage, betaler du også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.

Lån med afdragsfrihed er derfor her og nu billigere end lån med løbende afvikling. De afdrag, du ikke betaler i den afdragsfri periode, skal betales senere ved at betale en højere ydelse i resten af lånets løbetid. Så selvom du sparer penge her og nu, så bliver den samlede betaling på lånet i hele løbetiden større ved valg af afdragsfrihed.

Lånet kan på et hvert tidspunkt indfries helt eller delvist ved at købe obligationerne bag lånet til markedskurs. Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld.

Når der er mindre end et år til refinansiering, kan du indfri lånet ved at opsige lånet til kurs 100. Det sker enten ved refinansiering eller ved at betale differencerenter fra indfrielsen frem til refinansieringstidspunktet. 

Skift af frekvens kan ske fra lånets udbetaling til 2 måneder før refinansiering (1. april eller 1. oktober). Frekvensen kan kun ændres ved førstkommende refinansiering. Optages et lån fx som F3 i år 1, skal lånet refinansieres 1. april år 4. Skift af frekvens vil så gælde fra 1. april år 4, uanset om det aftales i år 1, 2 eller 3.

Frekvensen kan skiftes til F/S3 eller F/S5. Valg af ny frekvens kan ændres, så længe der er mere end 2 måneder til refinansiering. Frekvensen ændres ved en aftale, og er pålagt et gebyr. Er lånet rentesikret, kan lånet ikke skifte frekvens, før rentesikringen er ophævet.

Er lånet med afdragsfrihed kan den nye frekvens ikke være længere end den tilbageværende afdragsfrie periode. Det betyder, at et lån med 3 år til afvikling starter, højst kan få 3 år mellem refinansieringerne.

Hvis lånets restløbetid eller afdragsfrie periode ikke passer med frekvensen, tilpasses frekvensen til restløbetiden eller den afdragsfrie periode. Fx vil et lån optaget som S3 med 10 års afdragsfrihed blive refinansieret som S3 i 3 perioder, og så automatisk få skiftet frekvens til S1 ved den sidste refinansiering før afvikling starter. Lånet fortsætter efter start af afvikling som F1. Det automatiske skift af frekvens er gratis.

For at skabe en større sikkerhed i forbindelse med store rentestigninger, eller hvis det ikke er muligt at sælge obligationerne, når de skal refinansieres, har regeringen vedtaget nye regler om refinansiering af realkreditlån. Det betyder, at der i en række tilfælde sker forlængelse af obligationens løbetid, enten ved store rentestigninger (rente-trigger) eller hvis en auktion ikke kan gennemføres (manglende aftagere).

Auktions-trigger (manglende aftagere)
I praksis betyder ændringen, at hvis der opstår en situation, hvor det ved en refinansiering ikke er muligt at sælge alle de nødvendige obligationer til gennemførelse af refinansieringen, så forlænges løbetiden på obligationerne med 1 år ad gangen, indtil refinansieringen kan gennemføres. Ved en sådan tvungen løbetidsforlængelse ændres obligationens rente, så den effektive rente svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. 

Ved yderligere forlængelse af løbetiden, som følge af fejlet auktion, finder denne rente fortsat anvendelse. Det betyder, at renten låses fast på dette niveau, indtil der er aftagere til obligationen, hvorefter renten igen følger markedsrenten. Loven giver tillige nogle andre muligheder, som ikke er beskrevet. 

Se yderligere i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhedÅbner i nyt vindue.  

Reglen finder anvendelse på rentetilpasningslånene F/S 1, 3 og 5.

Rente-trigger
Hvis den effektive rente, i forbindelse med refinansiering af obligationerne, bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente ved udstedelsen af den pågældende obligation, forlænges obligationen med 1 år. Ved løbetidsforlængelsen ændres obligationens rente så den effektive rente, svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint.

Nævnte forlængelse af obligationens løbetid, som følge af en uforholdsmæssig stor rentestigning, kan kun ske én gang for hver obligation. I tilfælde af kraftig rentestigning er der således indført en grænse for, hvor meget renten kan stige inden for et år. Denne grænse beskytter mod meget store, pludselige renteændringer, men gælder altså kun i ét år, hvorefter lånet tilpasses til markedsrenten. Reglen finder anvendelse på rentetilpasningslån F/S 1.

Ved en jævnt stigende rente, tilpasses renten på dit rentetilpasningslån til markedsrenten.

Ønsker du et vedvarende loft over renten på et bestemt niveau, bør du vælge lån med fast rente (Obligationslån).

Vores erfaringer viser, at der kan opstå mulighed eller ønske om at omlægge lånet. På Rentetilpasningslån overvåger vi, hvad den næste refinansieringsrente vil blive, ved det nuværende renteniveau, for at gøre dig opmærksom på rentestigninger. Samtidig holder vi øje med til hvilken rente og kurs, du kan få et tilsvarende lån med fast rente. 

I Nordea kan du aftale en individuel overvågning af dit rentetilpasningslån, så du bliver kontaktet, når det er interessant at omlægge lånet. Du bestemmer selv ved hvilke kriterier, du ønsker at blive kontaktet

Det er gratis og uforpligtende.

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast renteVariabel rente
Renten er fast i låneperioden.Renten kan variere i låneperioden.
Renten er ofte højere end en variabel rente.Renten er ofte lavere end en fast rente.

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er rentetilpasningslån kategoriseret som gule.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter på nordea.dk/risikoklassificering

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter

Betaling på et realkreditlån afhænger af:

  • Renten og kursen på obligationerne bag lånet
  • Bidragssatsen til realkreditinstituttet
  • Omkostninger ved at optage lånet

Omkostninger ved optagelse af lån kan fx være tinglysningsafgift til staten og gebyrer til realkreditinstituttet.

Du kan her foretage beregninger ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån.

Rentetilpasningslån, danske kroner
ObligationsnavnFondskodeLøbetid 1)FrekvensKurs
Loading data...
Anvendt kurs i lånetilbud, ved udbetaling og refinansiering af lån fratrækkes kursskæring - jævnfør prislisten under Priser og vilkår.
* Der er ikke en aktuel kurs på obligationen. Den viste kurs er seneste gennemsnitlige kurs kl. 17 på obligationen. 

1) Løbetid er maksimal løbetid på lånet. Obligationens løbetid kan være en anden

Bidragssatsen på dit lån afhænger af ejendommens type og værdi samt hvor stor en del af ejendommens værdi, du belåner.

Derudover afhænger bidragssatsen af valg af lånetype samt om lånet er med eller uden afvikling. 

Du kan læse mere om bidrag til Nordea kredit og se et eksempel i denne oversigt med beregningseksempel (pdf, 38 KB)Åbner i nyt vindue

Vilkår

Realkreditlån ydes mod direkte pant i ejendommen.

Før du optager lånet skal din ejendom vurderes, hvilket Nordea Kredit sørger for i forbindelse med lånesagsbehandlingen.

Det er et krav fra Nordea Kredits side, at ejendommen er brandforsikret.

I helårsbolig kan du normalt låne op til 80 pct. og 75 pct. ved fritidsbolig af boligens værdi.

For fritidsboliger kan afdragsfriheden maksimalt udgøre 60 pct. af boligens værdi.  

Nordea Kredit kan du læse mere om principper for realkreditbelåning i de alm. Forretningsbetingelser. Det er også her du finder Nordea Kredits prisliste samt bidragssatser med beregningseksempler. 

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Helgeshøj Alle 33
2630 Taastrup
 

Hør mere om Rentetil- pasningslån

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Rentetilpasningslån.  

 
Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
 
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.