Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Puljer

Puljeopsparing kan ske på aldersopsparing, kapitalpension, ratepension og selvpension. Der findes separat aftale og vilkår for hver enkelt opsparingskonto.

Om Nordeas puljer

Puljeopsparing i Nordea sker på en indlånskonto. Afkastet på indlånskontoen er baseret på afkastet fra de aktiver, som Nordea køber til puljerne. Aktiverne i puljerne tilhører Nordea.

Du kan enten vælge at lade Nordea stå for sammensætningen af puljerne, eller du kan vælge selv at sammensætte din portefølje bestående af en eller flere værdipapirpuljer ud fra en ønsket procentfordeling.

De to måder at investere på kaldes

  • Bankvalg
  • Individuel fordeling.
Vær opmærksom på, at historiske afkast ikke kan anvendes som indikatorer for fremtidige afkast.

Puljeafkast (pdf, 180KB) Åbner i nyt vindue

Se afkastet for Nordeas værdipapirpuljer. Du finder både afkast for indeværende år og historiske afkast.

Puljeafkast Åbner i nyt vindue

Nyhedsbreve

Hold dig opdateret på puljerne. Hvert kvartal udgiver vi et nyhedsbrev hvor du kan læse om hvordan investeringerne er gået.

Se nyhedsbreve

Beholdningsoversigt

Nysgerrig på hvad der investeres i? Nedenfor finder du for hvert kvartal en beholdningsoversigt over hvilke værdipapir puljerne investerer i.

Se beholdningsoversigt

Spørgsmål og svar om puljer

Hvad er en pulje?

En pulje giver dig mulighed for at få din pensionsopsparing og børneopsparing investeret i et bredt udvalg af værdipapirer. Den store spredning reducerer risikoen. Banken vælger værdipapirerne i puljen, og er også ejer af værdipapirerne.

Opsparingen sker på en indlånskonto, hvor forrentningen af de investerede midler svarer til afkastet fra værdipapirerne med fradrag af omkostninger. Afkastet består udover renter og udbytter af såvel realiserede som ikke-realiserede kursgevinster/kurstab. Den ikke-investerede del af opsparingen forrentes med en variabel rente.

Hvad skal jeg overveje, før jeg vælger puljeinvestering?

Der er ikke noget enkelt svar på, hvordan du bedst investerer din pensionsopsparing og børneopsparing.

Men tænk fx på, om du lægger vægt på et sikkert og stabilt afkast frem for at løbe en vis risiko mod at få mulighed for et større afkast. Eller på, hvor stor indflydelse du i det daglige selv vil have på fordelingen mellem aktier, obligationer og kontant placering.

Kan jeg ændre den oprindelige investeringsaftale undervejs?

Du kan hver måned skifte pulje, hvis du fx ønsker færre danske aktier og flere udenlandske obligationer. Har du Bankvalg kan du skifte risikoniveau ligeledes hver måned.

Ændringerne skal bestilles i Netbank  eller hos din bankrådgiver senest 6. sidste bankdag i en måned for at få effekt den efterfølgende måned.

Ændringerne sker mod betaling, 100 kroner i Netbank  og 200 kroner, hvis du benytter din bankrådgiver.

Hvad kan jeg overlade til Nordea?

Når du vælger opsparing i puljer, har du overladt de enkelte investeringer til Nordea.

Du kan gå et skridt videre og tilmelde dig Bankvalg. Med Bankvalg bestemmer du selv, om investeringerne skal være med lav, middel  eller høj risiko, og derefter sørger Nordea løbende for den bedst mulige fordeling mellem aktier og obligationer mm. Der bliver også taget hensyn til, hvornår pengene skal frigives i form af en automatisk nedtrapning af risikoen.

Hvilke puljer kan jeg vælge?

Du kan vælge mellem følgende puljer:

Indlån
Opsparingen investeres ikke i værdipapirer, men forrentes med en variabel kontantrente.

Korte obligationer
Opsparingen investeres fortrinsvis i danske stats- og realkreditobligationer med lav varighed, hvilket betyder, at kursudsvingene er relativt små. Den samlede varighed i puljen vil maksimalt være 3 år beregnet inklusive kontantbeholdningen. På langt sigt ventes afkastet at være stabilt, men også lavere end i de øvrige obligationspuljer.

Lange obligationer
Opsparingen investeres fortrinsvis i danske stats- og realkreditobligationer. Den samlede varighed i puljen vil være 3 år eller højere    beregnet inklusive kontantbeholdningen. Det betyder, at der kan være kursudsving på kort sigt. På langt sigt ventes afkastet at være stabilt og højere end afkastet på korte obligationer.

Indeksobligationer
Opsparingen investeres fortrinsvis i danske indeksobligationer, som eliminerer inflationsrisikoen. Da der sjældent handles i danske indeksobligationer kan der forekomme udsving i kurserne som er større end for ”normale” obligationer. På langt sigt ventes afkastet at svare til afkastet for lange obligationer.

Udenlandske obligationer
Opsparingen investeres fortrinsvis i obligationer udstedt af eller helt eller delvis garanteret af udenlandske stater. Der kan være kursudsving på kort sigt ligesom ændringer i valutakurser kan påvirke afkastet. På langt sigt ventes afkastet at være stabilt og højere end afkastet på korte obligationer.

Højrenteobligationer
Opsparingen investeres fortrinsvis i udenlandske stats- og virksomhedsobligationer med lavere kreditvurdering. Statsobligationerne er fx fra Latinamerika, Asien og Østeuropa. Afkastet kan både på kort og langt sigt være udsat for store udsving, men på langt ventes det at være højere end for de øvrige obligationspuljer.

Danske aktier
Opsparingen investeres fortrinsvis i danske børsnoterede aktier, primært fra store selskaber fordelt på flere brancher. Afkastet kan både på kort og langt sigt være udsat for store udsving, men på langt ventes det at være højere end for obligationspuljer.

Udenlandske aktier
Opsparingen investeres fortrinsvis i udenlandske børsnoterede aktier, primært fra store selskaber fordelt på flere regioner, lande og brancher. Afkastet kan både på kort og langt sigt være udsat for store udsving, ligesom valutakursudsving kan påvirke afkastet. På langt ventes afkastet at være højere end for obligationspuljer, men ventes på langt sigt at være højere end for de øvrige aktie- og obligationspuljer.

Unoterede aktier
Opsparingen investeres i afdelinger af investeringsforeninger, kommanditselskaber, obligationer og lignende, hvis forrentning og/eller hovedstol er relateret til unoterede aktier. Herudover kan der investeres i danske stats- og realkreditobligationer og/eller udenlandske aktier med henblik på placering af likviditet. Afkastet kan både på kort og langt sigt være udsat for meget store udsving.

Fælles for alle værdipapirpuljer
Der kan investeres i finansielle instrumenter og/eller afdækkes risiko inden for lovgivningens rammer.

Hvornår er Bankvalg en god idé?

Erfaringen viser, at fordelingen mellem aktivtyper er den mest betydende investeringsbeslutning. Derfor er Bankvalg en god løsning, hvis du mangler tid og lyst til løbende at følge markederne og forventningerne til fremtiden.

Hvad koster det at deltage i værdipapirpuljer ?

Du betaler provision, som beregnes hver måned af den del af den gennemsnitlige saldo på kontoen, som er placeret i værdipapirpuljer. Satsen afhænger af, hvilke puljer, der investeres i, hvor Korte obligationer har laveste sats og Unoterede aktier den højeste sats.

Minimumssatsen er 10 kroner pr. måned pr. konto. Ved Bankvalg betales herudover en pris årligt af den gennemsnitlige saldo.
 
Du kan se de aktuelle satser  i Vilkår for værdipapirpuljer på Nordea.dk

Før afkastet beregnes er der fratrukket handelsomkostninger  eller beregnet indirekte omkostninger, som er afholdt i den enkelte investeringsforening. 

Alle omkostninger, såvel direkte som indirekte oplyses samlet som årlig ÅOK og ÅOP.  På Nordea.dk kan du beregne de forventede samlede omkostninger.

Hvordan bliver jeg beskattet?

Ved pensionsopsparing beskattes afkastet med 15,3 % i pensionsafkastskat. Ved børneopsparing beskattes afkastet ikke. Beskatningen følger kalenderåret og opkræves i januar det følgende år.

Hvor kan jeg få mere information?

Du kan se en oversigt over værdipapirerne på nordea.dk. Her kan du også tjekke vilkårene for værdipapirpuljer.

Har du allerede puljer, får du hver første kvartal et Nyhedsbrev, som fortæller om forløbet det foregående år.

Når du har Netbank, kan du se den daglige opgørelse af det foreløbige afkast, ligesom du kan se den aktuelle aktivfordeling i Bankvalg.