Orientering om indskyder- og investorgarantiordning

Som kunde i banken er du primært dækket af de finske indskyder- og investorgarantiordninger. Som supplement til de finske ordninger har banken tilsluttet sig Garantiformuen i Danmark, da Garantiformuen i enkelte tilfælde yder en bedre dækning. Indskydergarantien sikrer som udgangspunkt, at indskud på alle konti er dækket med op til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Det betyder, at de indskud på konti, som samlet overstiger grænsen på EUR 100.000 pr. indskyder, i udgangspunktet ikke er dækket.  

Indskud omfattet af en særlig dækning

Den finske indskydergaranti dækker, ud over dækningen på EUR 100.000, indskud fuldt ud, hvis beløbet er modtaget som følge af salg af egen bopæl, og hvis det er hensigten, at det skal anvendes til køb af ny egen bopæl. Denne dækning gælder i 6 måneder, fra pengene er sat ind på din konto.

Da banken har tilmeldt sig Garantiformuen som supplement til de finske ordninger, er der stadigvæk særlig dækning for følgende indskud:

  • Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækket. 
  • indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket med op til EUR 10 mio. i indtil 12 måneder fra indskuddets indsættelse, såfremt ejendommen har været anvendt hovedsagelig ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse.
  • Indskud som i henhold til lov har et socialt formål og er knyttet til særlige begivenheder i livet, fx arv, afskedigelse og skilsmisse er dækket med op til EUR 150.000 i indtil 6 måneder fra indskuddets indsættelse.
  • Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse er dækket med op til EUR 150.000 i indtil 6 måneder fra indskuddets indsættelse.

Dækning af visse indskud foretaget før 1. juni 2015 

Indestående beløb den 31. maj 2015 og forrentningen heraf vil være fuldt dækket for visse typer af indskud, indtil indskuddene kan udbetales. Det gælder fx indskud:

  • på en børneopsparingskonti i henhold til lov, 
  • på en boligopsparing i henhold til lov, 
  • på en uddannelsesopsparingskonti i henhold til lov, 
  • på en etableringskonti i henhold til lov, 
  • der indestår på advokaters klientkonti, 
  • der forvaltes i godkendte forvaltningsafdelinger i henhold til værgemålsloven kapitel 5 eller arvelovens §§ 54 og 61, 

Dækning af visse indskud foretaget den 1. juni 2015 og senere

Indskud foretaget på de pågældende konti fra den 1. juni 2015 og senere vil alene være dækket under EUR 100.000 dækningen. Indskud foretaget på en børneopsparingskonto efter 31. maj 2015 samt afkast heraf, som er placeret i værdipapirpuljer, vil dog ikke være dækket af indskydergarantien.

Sådan dækkes dine værdipapirer 

Har du værdipapirer i depot, vil de blive udleveret uafhængigt af bankens konkurs. I det tilfælde, at banken ikke kan udlevere de pågældende værdipapirer, dækkes et tab på op til EUR 20.000 (ca. 150.000 kr.) pr. investor. Det kan fx være tilfældet, hvis banken har begået fejl ved registrering af ejerskab. 

Hvad dækkes ikke?

Der ydes ikke dækning for garantitilsagn, værdipapirer herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer, der er udstedt af Nordea.

Indskud tilhørende visse indskydere, fx offentlige myndigheder, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, institutter for kollektiv investering, forsikringsselskaber, investeringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde, vil ikke være dækket af indskydergarantien – disse vil heller ikke være dækket af investorgarantien.

Hvis du har konti/værdipapirer i Nordea i andre lande

Du skal være opmærksom på, at den maksimale dækning under de finske indskyder- og investorgarantiordninger bliver beregnet ved at lægge dine indskud/værdipapirbeholdninger i Nordea Bank Abp og alle dens udenlandske filialer sammen. Den samlede dækning af dine kontant-indestående er dermed i udgangspunkt op til et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder, dog suppleret af eventuelle særlige regler for dækning i de enkelte lande.

I tilfælde af udbetaling under en garantiordning

I tilfælde af, at der skal ske udbetaling under indskyder- og investorgarantiordningerne, vil det sædvanligvis være Garantiformuen, der foretager udbetalingerne baseret på anvisninger fra de finske myndigheder

Der kan være tidsfrister, for anmeldelse af krav, herunder krav til anmeldelse af de særligt dækkede indskud, overfor indskyder- og investorgarantiordningerne, som skal overholdes. Du vil modtage information herom, såfremt det måtte blive aktuelt.

Har du spørgsmål?

For mere information se oplysningsskema om indskyder- og investorgarantiordningÅbner i nyt vindue.

Du kan læse mere om de finske indskyder- og investorgarantiordninger på www.finanssivalvonta.fi

Information om den supplerende dækning under Garantiformuen, se nærmere på www.gii.dk

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte din rådgiver eller banken på 70 33 33 33