Ansvarsfraskrivelse og vigtige oplysninger

Nordea Savings & Wealth Offerings er en afdeling i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ.), Nordea Bank Finland Plc og Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (under ét benævnt ”koncernselskaber”).

Materialets indhold

Dette materiale er udarbejdet af Nordea Savings & Wealth Offerings som generelt informationsmateriale til personlig orientering for de investorer, som har modtaget det fra Nordea eller for hvem det er gjort tilgængeligt. 

Ingen personlig investeringsrådgivning

Materialet skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Materialet indeholder ikke investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investor, og der er ikke taget hensyn til den enkelte investors finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer. 

Det afhænger af den enkelte investors forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er egnet eller hensigtsmæssig. Før investorer foretager dispositioner på baggrund af dette materiale skal det overvejes, om sådanne dispositioner er egnede og hensigtsmæssige. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at man rådfører sig med sin rådgiver i Nordea.

Bortset fra gengivelser, vurderinger, anbefalinger, udtalelser o.l. fra andre afdelinger eller selskaber i Nordea koncernen, Standard & Poor’s eller andre navngivne kilder er materialet alene udarbejdet af Nordea Savings & Wealth Offerings og på basis af offentligt tilgængeligt materiale.

Materialets gyldighed

Kilderne anses for at være pålidelige, men Nordea Savings & Wealth Offerings garanterer ikke for, at oplysningerne er korrekte eller udtømmende. Alle vurderinger og estimater er givet i god tro og gælder kun på pr. den anførte dato og kan ændres uden videre. Vurderinger og estimater på aktier opdateres løbende, når udstedere og selskaber igen omtales i materialet. 

Kilder

Materialet har ikke været forelagt nogen udstedere før offentliggørelsen. Oplysningerne i materialet er indhentet fra kilder, som Nordea Savings & Wealth Offerings anser for at være pålidelige, men hverken udstederne eller andre indestår for eller garanterer, at oplysningerne er nøjagtige eller fyldestgørelse. 

Selskaberne i Nordea koncernen, Standard & Poor’s eller andre tilknyttede selskaber eller personer påtager sig intet ansvar for eventuelle tab i forbindelse med dispositioner foretaget på baggrund af materialet eller i anden forbindelse hermed.

Vurderingerne i materiale offentliggjort af Nordea Savings & Wealth Offerings kan være baseret på estimater, prisfastsættelse eller anbefalinger udarbejdet af andre afdelinger eller selskaber i Nordea koncernen eller af Standard & Poor’s. Sådanne vurderinger eller forslag kan endvidere være baseret på research, analyser, estimater og prisfastsættelse udarbejdet af analytikere i Nordea Savings & Wealth Offerings. 

Vurderinger eller forslag fra Nordea Savings & Wealth Offerings kan afvige fra anbefalinger eller vurderinger fra andre afdelinger eller selskaber i Nordea koncernen eller fra Standard & Poor’s. Årsagen er typisk tidsforskelle, forskellige metoder, sammenhænge eller andre faktorer. 

Vedrørende aktier

Vurderinger og kursmål på aktier er baseret på en eller flere prisfastsættelsesmetoder, fx pengestrømsanalyse, brug af multipler og adfærdsmæssige tekniske analyser af underliggende bevægelser i markedet i kombination med overvejelser om markedsforholdene og tidshorisonten. 

Materialet kan også indeholde gengivelser af anbefalinger og kursmål i analysemateriale, som er udarbejdet af andre afdelinger eller selskaber i Nordea koncernen, Standard & Poor’s eller andre navngivne kilder. Væsentlige forudsætninger, der ligger til grund for prognoser, kursmål og fremskrivninger i refererede eller gengivne analyser fremgår af analyserne fra de respektive navngivne kilder. 

Dato for frigivelse fremgår af de enkelte refererede eller gengivne analyser. Forståelsen af anbefalingerne Køb eller Sælg eller lignende udtryk på aktier kan variere og fremgår derfor af analysen fra den enkelte navngivne kilde eller af denne kildes hjemmeside på internettet.

Struktur, tidshorisont, distribution mv. - Standard & Poor's anbefalinger (pdf, 37 KB)Åbner i nyt vindue

Struktur, tidshorisont, distribution mv. - anbefalinger, Nordea Markets (pdf, 26 KB)Åbner i nyt vindue

Analyser og beregninger på obligationer baseres som udgangspunkt på rente- og valutaforecast udarbejdet af Nordea Markets, men kan i nogle tilfælde afvige herfra. Årsagen er typisk tidshorisont, risikovurdering og porteføljebetragtninger. Beregninger foretages i Nordea Analytics og egne applikationer.

Risikooplysninger

Risikoen ved at investere i enkeltaktier, herunder værdipapirer omtalt i materialet, er generelt høj, da markedsværdien afhænger af en lang række forskellige faktorer. Herunder kan nævnes selskabets driftsmæssige forhold og finansielle situation, vækstperspektiver, renteændringer, den økonomiske og politiske situation, ændringer i markedsstemningen mv. Når en investering eller et værdipapir er denomineret i en anden valuta end investorens valuta, kan ændringer i valutakurserne påvirke værdi, kurs og afkast negativt. 

Oplysningerne i materialet skal ikke opfattes som rådgivning om de skattemæssige konsekvenser ved at foretage visse investeringer. Den historiske udvikling er ikke nødvendigvis en indikation for den fremtidige udvikling. Estimater for den fremtidige udvikling er baseret på antagelser, der måske ikke bliver realiseret. Ved investering i enkeltpapirer kan investor helt eller delvist tabe det investerede beløb.

De værdipapirer, der omtales i materialet, er ikke nødvendigvis godkendt til salg i visse jurisdiktioner. Dette materiale er ikke henvendt til og må ikke distribueres til kunder i Storbritannien og USA. 

Interessekonflikter

Selskaber i Nordea koncernen, tilknyttede selskaber eller medarbejdere i selskaber i Nordea koncernen må udføre ydelser for, indgå forretninger med, have lange eller korte positioner i eller på anden måde have interesser i værdipapirer (herunder derivater) i selskaber, der omtales i materialet. 

Nordea Savings & Wealth Offerings er under tilsyn af Finanstilsynet i hvert af de lande, hvor selskaberne i Nordea har hovedkontor. For at mindske mulige interessekonflikter og modvirke misbrug af fortrolig viden er analytikerne i Nordea Savings & Wealth Offerings underlagt interne regler for god etisk adfærd, håndtering af intern information, håndtering af ikke-offentliggjorte analyser, kontakt med andre afdelinger i banken og egne værdipapirhandler. De interne regler er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende lovgivning samt relevante branchestandarder. 

Formålet med de interne regler er at sikre, at ingen analytikere misbruger eller foranlediger at andre misbruger fortrolig information. I henhold til Nordea Savings & Wealth Offerings politik er der ingen sammenhæng mellem indtjeningen fra kapitalmarkedsaktiviteter og aflønningen af den enkelte analytiker. Nordea Bank er medlem af nationale børsmæglerforeninger i hvert af de lande, hvor selskaberne i Nordea har hovedkontor. Interne regler er blevet udarbejdet i overensstemmelse med forslag fra børsmæglerforeningerne.

Materialet er udarbejdet i henhold til Nordeas politik for interessekonflikter Åbner i nyt vindue

Distribution

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af hele materialet eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret

Vigtige oplysninger om eventuelle interessekonflikter i forbindelse med materialetÅbner i nyt vindue

Nordea, Savings & Wealth Offerings, Christiansbro, Strandgade 3, Postbox 850, 0900 København C. Tlf. 33 33 33 33

Denne rapport offentliggøres på Nordeas hjemmeside og på Online investering, og kan være tilsendt Private Banking kunder.