Mini Futures og Unlimited Turbos

Interessen for Mini Futures og Unlimited Turbos er steget gennem de seneste år. En anledning til denne stigning er et øget fokus blandt investorer, på selv at have muligheden for at vælge risikoniveau på investeringer og samtidig have muligheden for at drage fordel af både stigende og faldende markeder.

En investering hvor du vælger risikoniveauet

En Mini Future og Unlimited Turbos er et børsnoteret værdipapir, som du kan handle ligesom almindelige aktier. Værdien afhænger af udviklingen i et andet aktiv – det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan eksempelvis være en aktie, et aktieindeks, en råvare eller et helt fjerde type aktiv. Med Nordeas Mini Futures og Unlimited Turbos kan du investere med gearing i en række forskellige underliggende aktiver, hvoraf visse underliggende aktiver bliver handlet på børser, der er svært tilgængelige for en almindelig privat investor.

For at du kan vælge den risiko og det afkastpotentiale, du ønsker med din investering, tilbyder vi forskellige Mini Futures og Unlimited Turbos på det samme underliggende aktiv. De adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige gearings-, finansierings- og stop-loss niveauer. Ved at udbyde forskellige Mini Futures og Unlimited Turbos på samme underliggende aktiv med forskellige risiko- og afkastprofiler, kan du bedre finde det værdipapir, der passer til dit markedssyn og risikovillighed. Her på hjemmesiden kan du se hele vores samlede udbud af Mini Futures og Unlimited Turbos.

Sådan fungerer det

Værdien af en Mini Future og Unlimited Turbo bevæger sig i samme retning som det underliggende aktiv. Men da det kræver en mindre investering at investere i en Mini Future eller Unlimited Turbo end i det underliggende aktiv, vil den procentuelle værdiudvikling oftest være markant større i et sådant værdipair end i det underliggende aktiv. Dette kaldes gearingseffekten. Gearingseffekten øger såvel afkastmuligheden som risikoen i værdipapiret. Derfor er det vigtigt, at du har gjort dig bekendt med, hvordan en Mini Future og Unlimited Turbo virker.

Finansieringsniveauet er en vigtigt parameter for beregningen af både risiko og afkastpotentiale af en Mini Future og Unlimited Turbo. Finansieringsniveauet er forskelligt for hver Mini Future og Unlmited Turbo.
For en Mini- og UT LONG gælder, at jo højere finansieringsniveauet er i forhold til kursen på det underliggende aktiv, jo højere vil gearingen være. For en Mini- og UT SHORT gælder, at jo lavere finansieringsniveauet er i forhold til kursen på det underliggende aktiv, jo højere vil gearingen være.

På illustrationerne nedenfor kan du se, hvorledes værdien af en Mini Future eller en Unlimited Turbo beregnes ud fra finansieringsniveauet og værdien af det underliggende aktiv.

Mini LONG

Mini LONG valuation

Mini SHORT

Mini SHORT valuation

En anden væsentlig parameter er stop loss niveauet. Nordea fastsætter hver dag stop loss niveauet og er for Mini LONG højere end finansieringsniveauet og modsat lavere end finansieringsniveauet for Mini SHORT.
Hvis udviklingen i det underliggende aktiv er ufordelagtig, og kursen bryder stop loss niveauet, vil Mini Futuren automatisk førtidsforfalde, og en restværdi beregnes. Hvis restværdien er større end 0, betales dette til ejeren af Mini Futuren. Bemærk at du i værste fald kan miste hele dit investerede beløb. For en Unlimited Turbo vil finansieringsniveauet og stop loss niveauet være det samme.

Du skal være opmærksom på flere vigtige parametre, bl.a. multiplikator og valutaeksponering. Du kan læse mere om disse i brochuren. I brochuren kan du ligeledes finde information omkring omkostninger og øvrige risici samt hvad der sker ved en førtidsforfaldshændelse (knockout).

Brochure

Brochure

Mini Futures og Unlimited Turbos er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes de virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Mini Futures CoverÅbner i nyt vindue
Mere om Mini Futures
Priser
Disclaimer

Brochure

Mini Futures og Unlimited Turbos er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes de virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Mini Futures CoverÅbner i nyt vindue

Mere om Mini Futures

Nordeas Mini Futures og Unlimited Turbos udstedes under Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlands Warrant- og Certifikatprogram. De eksakte vilkår for en bestemt Mini Future eller Unlimited Turbo forefindes i de endelige vilkår samt Basisprospektet. Det er vigtigt, at du læser disse, inden du investerer. Du finder de endelige vilkår og Basisprospektet på de enkelte produktsider. Derudover kan du finde Basisprospektet på nordea.comÅbner i nyt vindue.

I henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter har disse Mini Futures mærkningskategori: Rød. 

Læs mere herÅbner i nyt vindue.

Disclaimer

Nordea Markets er handelsnavnet for Nordeas internationale kapitalmarkedsaktiviteter.

Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn.

Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

Vil du handle Mini Futures

Nordea Investor Åbner i nyt vindue