Forudsætninger for Pensionsmål

Forudsætninger for Pensionsmål

Pensionsberegneren giver dig et fingerpeg om, hvad der skal til, for at du kan nå dit pensionsmål. Der tages ikke højde for dine individuelle forhold, og vi anbefaler derfor, at du søger personlig rådgivning i banken for en nærmere gennemgang af dine pensionsforhold. Uanset om du allerede er kunde i Nordea eller ej, kan du bestille et møde med en af Nordeas rådgivere via "Kontakt mig nu".

Generelle forudsætninger

Beregningerne baserer sig på nogle forudsætninger om den fremtidige økonomiske udvikling, justeringer i skattesatser mv., som kan vise sig ikke at holde stik. 

Beregningerne baserer sig også på nogle standardiserede forudsætninger om fx økonomiske forhold, alder mv., som ikke nødvendigvis er retvisende for dig. Resultatet er derfor alene vejledende, og vi tager i øvrigt forbehold for fejl og mangler i beregningen.

Summen af de indtastede værdier på en evt. aldersopsparing, anden pensionsopsparing (fx ratepensioner, livrenter eller kapitalpensioner) og frie midler til pensionsformål forudsættes udbetalt over den i beregneren valgte udbetalingsperiode. 

Du skal være opmærksom på, at dette i praksis ikke altid er muligt. Fx kan du ikke få en livsvarig livrente udbetalt over en aftalt periode. Dette kan betyde, at opsparingsbehovet i pensionsberegneren enten over- eller underestimeres.

Vi forudsætter, at dine nuværende pensionsindbetalinger (som du indtaster i beregneren) fortsætter uændret i hele den periode, du sparer op, indtil pensionstidspunktet, idet beløbet dog reguleres årligt med inflationssatsen som fremgår under ”Øvrige forudsætninger og satser.”

Alle beløb er i nutidskroner, dvs. at alle beløb er opgjort til købekraften i dag.

Folkepensionsalder

Vær opmærksom på, at folkepensionsalderen for personer født 1. januar 1963 eller senere ikke er endelig fastlagt. 

Folkepensionsalderen vil blive reguleret i 2015 og herefter hvert 5. år, hvis den gennemsnitlige levetid for 60 årige stiger. I beregneren tager vi udgangspunkt i, at folkepensionsalderen er 67 år.

Indbetal altid først på aldersopsparing

Sætter du flueben i ”Indbetal altid først på aldersopsparing”, forudsættes det i beregningen, at du indbetaler det maksimale beløb på en aldersopsparing, inden du indbetaler til andre pensionsordninger.

Lovgivning giver mulighed for at indbetale op til 58.900 kr. (2024) til aldersopsparing, såfremt der er 7 år eller mindre til din folkepensionsalder. Denne mulighed er ikke indarbejdet i denne beregner, da mulighed for at indbetale mere end 9.100 kr. (2024) kræver individuel rådgivning, da der skal være opfyldt flere betingelser for det er muligt.

Aldersopsparing er for dig, der ønsker et engangsbeløb udbetalt, ikke ønsker modregning i sociale ydelser, og/eller ikke betaler topskat. Aldersopsparing giver ikke fradrag for indbetaling og beskattes derfor heller ikke, når den udbetales.

Vi anbefaler, at du søger personlig rådgivning i banken, når du skal beslutte, hvilken pensionstype du skal vælge.

Friværdi i bolig

Hvis du medtager friværdi i din bolig, skal du være opmærksom på, at beregningerne er baseret på en række forudsætninger, der kan vise sig ikke at holde stik. Det kan fx være, hvis ejendommen falder i værdi, eller hvis du ikke har mulighed for at belåne din bolig, når du skal på pension. 

Hvis du ejer boligen sammen med en anden, skal du være opmærksom på, at du kun kan råde over din andel af friværdien, samt at det vil kræve medejers samtykke, hvis der skal optages lån i den fælles bolig.

Friværdien medtages ud fra følgende forudsætninger:

  • Boligens værdi stiger i takt med inflationen (se ”øvrige forudsætninger og satser” nedenfor)
  • Der afdrages ikke på boliggælden, som derfor forbliver uændret over tid
  • Der optages ikke yderligere gæld i boligen
  • Den beregnede friværdi forudsættes belånt med et banklån, som forrentes med en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 6%.
  • Banklånet/friværdien omregnes til et bruttobeløb ved anvendelse af en skattesats på 40 %
  • Det omregnede banklån(friværdien) udbetales over den valgte udbetalingsperiode efter fradrag af ÅOP på 6%.

Forventet årligt afkast

Det forudsættes i beregneren, at eksisterende pensionsopsparing og årlige pensionsindbetalinger investeres i en portefølje bestående af 50 % aktier og 50 % obligationer svarende til en balanceret/middel risiko portefølje.

Forventet årligt afkast på aktier: 6,80 % (bankens langsigtede forventninger over 10 år).

Forventet årligt afkast på obligationer: 3,00 % (bankens langsigtede forventninger over 10 år).

Årlige pensionsomkostninger

Omkostningerne fratrækkes det forventede afkast. 

Vi forudsætter, at den årlige omkostning på aktieafkastet er 1,50 % af saldoen, og at den årlige omkostning på obligationsafkastet er 1,00 % af saldoen.

Skat

Der regnes med en pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15,3 %. Satsen reguleres ikke. For aktieafkast regnes med en skattesats på 27 % (forudsat at det samlede beløb ikke er højere end 61.000 (2024). Satsen reguleres ikke.

For obligationsafkast regnes med en skattesats på 33 %. Satsen reguleres ikke.

Da aldersopsparing, "eksisterende anden opsparing" og "årlig indbetaling til anden opsparing" ikke beskattes ved udbetaling, omregnes værdien af opsparingen til et ”bruttobeløb” for at sikre at disse ordninger kan sammenlignes med skattepligtige ordninger.

Der anvendes en skattesats på 40 % til denne omregning.

Øvrige forudsætninger og satser

Folkepensionens grundbeløb på 83.136 kr. om året i 2024 (Satsen reguleres årligt).

ATP-ydelse på 18.000 kr. om året i 2024 (Satsen reguleres årligt).

Årlig inflation: 2,0 % (Pensionsbranchens langsigtede standardforudsætninger).