Fortrydelsesret

Du kan fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse efter forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesretten gælder dog kun, indtil aftalen med dit udtrykkelige samtykke er blevet helt opfyldt af dig og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (”banken”).  

Fortrydelsesfristen 

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen.

Fortrydelsesfristen er 30 dage ved aftaler om individuel pensionsordning.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift – enten på papir eller på en skrivebeskyttet hjemmeside på internettet, som banken har oplyst dig om.

Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 

Situationer hvor der ikke er fortrydelsesret 

Fortrydelsesretten gælder dog ikke: 

1) aftaler om finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv

2) aftaler om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som banken ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.  

Fortrydelsesretten gælder heller ikke ved aftaler om individuel pensionsordning der bliver tilknyttet en aftale om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet.          

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du give banken besked om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give banken besked skriftligt – fx pr. brev eller elektronisk post – skal du blot sende beskeden inden fristens udløb.

Du kan sende din besked om, at du har fortrudt afta-len, til din filial via e-mail fra bankens hjemmeside (nordea.dk) eller e-mail via Netbank.

Hvad koster det at fortryde?

Hvis du ønsker at fortryde den indgåede aftale, skal du betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret i henhold til aftalen, dvs. en forholdsmæssig andel af prisen for den samlede ydelse. Du skal ligeledes betale renter for samme periode, dvs. fra du har ind-gået aftalen til fortrydelsesdatoen.

Herudover skal du betale for de eventuelle omkost-ninger, fx stiftelsesomkostninger, tinglysningsomkost-ninger og omkostninger til det offentlige, som opkræ-ves, i det omfang der er tale om en ydelse, der er leve-ret som led i aftalens indgåelse/opfyldelse.

Generel oplysningspligt efter forbrugeraftaleloven

Banken har tilladelse som pengeinstitut i henhold til den finske Kreditinstitutslag. 

Banken er undergivet tilsyn af Den Europæiske Centralbank (ECB), Finansinspektionen i Finland, og tillige som følge af dansk lovgivning  Finanstilsynet (FT-nr. 2222) i Danmark.

Dækning af indskydere og investorer 

Banken er som dansk filial af Nordea Bank Abp til-sluttet de finske indskyder- og investorgarantiordninger. Du vil derfor primært være dækket under disse ordninger.

Som supplement til de finske indskyder- og investorgarantiordninger har banken tilsluttet sig Garantiformuen, www.fs.dkÅbner i nyt vindue der i visse tilfælde yder en bedre dækning. 

Der kan være tidsfrister, for anmeldelse overfor indskyder- og investorgarantiordningerne, som skal over-holdes. Du vil modtage information herom, såfremt det måtte blive aktuelt.

For yderligere information vedrørende dækningsomfanget, se nordea.dk/indskydergaranti.