Nova Åbner i nyt vindue Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Fortrydelsesret

Du kan fortryde en aftale om en finansiel tjenesteydelse efter forbrugeraftalelovens § 18.

Fortrydelsesretten gælder dog kun, indtil aftalen med dit udtrykkelige samtykke er blevet helt opfyldt af dig og Nordea.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du give Nordea besked om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give Nordea besked skriftligt – fx pr. brev eller elektronisk post – skal du blot sende beskeden inden fristens udløb.

Du kan sende din besked om, at du har fortrudt aftalen, til din filial eller e-mail via Netbank.

Generel oplysningspligt efter forbruger-aftaleloven:

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, Grønjordsvej 10, 2300 København S, har tilladelse som pengeinstitut i henhold til den svenske lov om finansiel virksomhed (”lagen om bank- och finansieringsrörelse”). Banken er undergivet tilsyn af Finansinspektionen i Sverige, og tillige som følge af dansk lovgivning Finanstilsynet (FT-nr. 2222) i Danmark.

Dækning af indskydere og investorer

Banken er som dansk filial af Nordea Bank Abp, Finland, tilsluttet de svenske indskyder- og investorgarantiordninger. Kunden vil derfor primært være dækket under disse ordninger.

Den svenske indskydergarantiordning dækker som udgangspunkt op til et beløb svarende til 100.000 Euro pr. indskyder.

Den svenske investorgarantiordning dækker et beløb op til 250.000 svenske kroner i tilfælde af, at en investor ikke kan få udleveret sine værdipapirer ved Nordea Bank AB’s (publ) konkurs.

For nærmere information se www.insattningsgaranti.seÅbner i nyt vindue.

Som supplement til de svenske indskyder- og investorgarantiordninger har banken tilsluttet sig Garantiformuen, www.gii.dkÅbner i nyt vindue, der i visse tilfælde yder en bedre dækning.

Der kan være tidsfrister, for anmeldelse overfor indskyder- og investorgarantiordningerne, som skal overholdes. Kunden vil modtage information herom, såfremt det måtte blive aktuelt.

For yderligere information vedrørende dækningsomfanget se nordea.dk.