Hvorfor vælge et Rentetilpasningslån?

Du kan overveje at vælge et Rentetilpasningslån, hvis du er ved at købe bolig, optage et tillægslån eller overvejer at omlægge lån i din bolig, når:

 • Det ikke er afgørende for dig, at du kender lånets rente og afdrag i hele lånets løbetid 
 • Din økonomi kan bære en stigning i renten og dermed den samlede udgift til rente og afdrag
 • Du ønsker mulighed for til- og fravalg af afdragsfrihed

Hvad er et Rentetilpasningslån?

 • Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente, hvor renten tilpasses det aktuelle renteniveau hvert 3. eller 5. år
 • Lånet har som udgangspunkt en løbetid fra 10 til 30 år

Refinansieringstidspunktet afhænger af, hvornår lånet udbetales. Udbetales lånet i perioden 1. april til 30. september. refinansieres lånet 1. april, mens lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts refinansieres 1. oktober. 

Rentetilpasningslån er et kontantlån og det betyder, at kurstab eller kursgevinst omregnes til en fradragsberettiget rente ved udbetaling eller refinansiering.

nordea.dk/låneguide kan du se andre lånemuligheder. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vi kan vejlede og rådgive dig om fordele og ulemper ved de forskellige lånemuligheder med udgangspunkt i din egen økonomi samt anbefale de for dig bedst egnede lån. 

Rentetilpasningslån - Fordele og ulemper

Fordele                                 Ulemper
Renten forventes at være lavere end tilsvarende realkreditlån med fast rente

Rente og afdrag kendes kun til næste gang lånet refinansieres

Større afdrag 1. år end tilsvarende lån med fast renteVærdien af gælden falder ikke ved rentestigninger
Falder renten ved næste refinansiering, får du automatisk en lavere rente uden omkostninger til omlægning af lånetHvis kursen på obligationerne ligger over kurs 100 (inkonverterbare obligationer). Det betyder, at du risikerer at betale mere end din pålydende restgæld, hvis du indfrier lånet på andre tidspunkter end ved refinansiering
Afdragsfrihed kan vælges til og fra, og kan være op til 10 årDer kan være kursgevinstbeskatning ved indfrielse på andre tidspunkter end ved refinansiering

Kursfradrag ved refinansiering 

Løbetid

Rentetilpasningslån kan som udgangspunkt have en løbetid fra 10 til 30 år. Frekvens og udbetalingskurs er baseret på obligationer med en løbetid på 3 eller 5 år. Lånet får automatisk nye obligationer og derved også ny rente, når de nuværende obligationer udløber ved lånets refinansiering. 

Afdragsfrihed 

Afdragsfrihed kan aftales for en periode på op til 10 år mod betaling af et højere bidrag i den afdragsfrie periode. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling eller refinansiering og slutter altid ved en refinansiering 1. april eller 1. oktober.

Tilbagebetaling og indfrielse
Frekvensskifte og rentesikring ved refinansiering
Regulering af refinansieringsrisiko
Manglende overholdelse af forpligtelser ( tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Tilbagebetaling

Du kan vælge et Rentetilpasningslån med afvikling eller afdragsfrihed. 

På et lån med afvikling betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.  

I perioder hvor lånet er afdragsfrit, betaler du alene rente og bidrag. Efter den afdragsfrie periode tilbagebetaler du lånet som et annuitetslån, indtil lånet er endeligt tilbagebetalt. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet på dette tidspunkt. 

Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede udgift til rente og afdrag i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Indfrielse

Et Rentetilpasningslån kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid. Lån med refinansiering 1. april eller 1. oktober kan dog ikke indfries i henholdsvis februar/marts og august/september måned. Dette gælder også, selvom lånet ikke skal refinansieres i det pågældende år. 

Lånet kan enten opsiges til kurs 100 senest 2 måneder før refinansiering eller ved at købe obligationer bag lånet til markedskurs. Kursgevinster ved indfrielse på andre tidspunkter end ved lånets refinansiering er skattepligtige, mens kurstab ikke kan trækkes fra.

Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under kurs 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld. 

Du skal være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af din gæld svinge. Det betyder, at du ved indfrielse før den planlagte refinansiering kan risikere at skulle indfri lånet til en kurs over 100. 

Hvis der er under 1 år til refinansieringsdatoen, kan lånet opsiges til kurs 100 ved refinansiering eller  ved at betale den resterende rente for periode fra indfrielsen frem til refinansieringstidspunktet, også kaldet differencerenter. Differencerenter er fradragsberettiget, og det kan derfor være en fordel at gøre det på denne måde. Det er dog altid vigtigt at lave konkrete beregninger, før den mest optimale indfrielsesmetode vælges.  

Frekvensskifte

Skift af frekvens kan ske med 2 måneders varsel op til refinansiering 1. april eller 1. oktober. 

Frekvensen kan kun ændres ved førstkommende refinansiering. Optages et lån fx som F3 i år 1, skal lånet refinansieres 1. april år 4. Skift af frekvens vil så gælde fra 1. april år 4, uanset om det aftales i år 1, 2 eller 3. 


Frekvensen kan skiftes til F/S3 eller F/S5. Valg af ny frekvens kan ændres, så længe der er mere end to måneder til refinansiering. Frekvensen ændres ved en aftale og er pålagt et gebyr. Er lånet rentesikret, kan lånet ikke skifte frekvens, før rentesikringen er ophævet.

Er lånet med afdragsfrihed kan den nye frekvens ikke være længere end den tilbageværende afdragsfrie periode. Det betyder, at et lån med 3 år til afvikling starter, højst kan få 3 år mellem refinansieringerne.

Hvis lånets restløbetid eller afdragsfrie periode ikke passer med frekvensen, tilpasses frekvensen til restløbetiden eller den afdragsfrie periode. Fx vil et lån optaget som S3 med 10 års afdragsfrihed blive refinansieret som S3 i 3 perioder, og så automatisk få skiftet frekvens til S1 ved den sidste refinansiering, før afvikling starter. Lånet fortsætter efter start af afvikling som F1. Det automatiske skift af frekvens er gratis.

Læs mere om refinansiering og omlægning af lån

Rentesikring

Fordele ved rentesikring

 • Du kender din rente for næste periode med det samme
 • Du skal ikke tænke mere over din rente, før næste gang dit lån skal rentetilpasses
 • Stiger renten mere end dit fradrag i kursen, er det en god ide

Ulemper ved rentesikring

 • Rentesikring koster ikke et gebyr til Nordea, men du betaler typisk et fradrag, for at kende din rente før tid. 
 • Falder renten i mellemtiden, er dit afdrag højere end den kunne have været  

Rentesikring kan foretages følgende steder

 • Nordea 24/7
 • din rådgiver
Frister for frekvensskifte og rentesikring på Rentetilpasningslån
Lån med refinansieringFrist for frekvensskifte og rentesikring
1. januar31. oktober
1. april31. januar
1. oktober31. juli

For at skabe en større sikkerhed i forbindelse med store rentestigninger, eller hvis det ikke er muligt at sælge obligationerne, når de skal refinansieres, er der ifølge lovgivningen en række tilfælde hvor obligationens løbetid forlænges, enten ved store rentestigninger (rente-trigger) eller hvis en auktion ikke kan gennemføres (manglende aftagere).

Auktions-trigger (manglende aftagere)
Hvis der opstår en situation, hvor det ved en refinansiering ikke er muligt at sælge alle de nødvendige obligationer til gennemførelse af refinansieringen, forlænges løbetiden på obligationerne med 1 år ad gangen, indtil refinansieringen kan gennemføres. Ved en sådan tvungen løbetidsforlængelse ændres obligationens rente, så den effektive rente svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. 

Ved yderligere forlængelse af løbetiden, som følge af fejlet auktion, finder denne rente fortsat anvendelse. Det betyder, at renten låses fast på dette niveau, indtil der er aftagere til obligationen, hvorefter renten igen følger markedsrenten. Loven giver tillige nogle andre muligheder, som ikke er beskrevet. 

Se yderligere i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhedÅbner i nyt vindue.  

Reglen finder anvendelse på alle Rentetilpasningslån.

Rente-trigger
Hvis den effektive rente, i forbindelse med refinansiering af obligationerne forventes at blive mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente ved udstedelsen af den pågældende obligation, forlænges obligationen med 1 år. Ved løbetidsforlængelsen ændres obligationens rente så den effektive rente, svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint.

Forlængelse af obligationens løbetid, som følge af en uforholdsmæssig stor rentestigning, kan kun ske én gang for hver obligation. I tilfælde af kraftig rentestigning er der således indført en grænse for, hvor meget renten kan stige inden for et år. Denne grænse beskytter mod meget store, pludselige renteændringer, men gælder altså kun en gang, hvorefter lånet tilpasses til markedsrenten. Reglen finder anvendelse på Rentetilpasningslån F/S 1.

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser

På Rentetilpasningslån:

Den fremtidige udgift til rente og afdrag er ikke kendt i hele lånets løbetid, men renter og afdrag er forventeligt lavere end på et lån med fast rente.

Renten tilpasses hvert 3. eller 5. år, hvilket betyder en hurtig tilpasning til det aktuelle renteniveau. 

Modsat lån med fast rente, hvor kursværdien af gælden falder ved en rentestigning, vil restgælden på et Rentetilpasningslån stort set være uændret ved renteændringer. 

Der betales en bidragssats til Nordea Kredit løbende. BidragssatsenÅbner i nyt vindue på lånet afhænger af boligens type, og hvor stor en del af boligens værdi, der belånes. Derudover afhænger bidragssatsen af valg af låntype, samt om lånet er med eller uden afvikling. 

Der er omkostninger ved optagelse af lånet som fx. tinglysningsafgift til staten og gebyrer til Nordea og Nordea Kredit

Du kan foretage beregninger her ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger, der relaterer sig til låneoptagelse, rente og afdrag samt ÅOP ved det beregnede lån. 

Vilkår

Vi skal have et pantebrev på lånets hovedstol. Pantebrevet skal ligge inden for 80 pct. af boligens værdi for helårsboliger og 75 pct. for fritidsboliger, når lånet er med afvikling. Er der aftalt en afdragsfri periode på lånet, kan du maksimalt finansiere op til 60 pct. af boligens værdi. Resten op til 75 pct. finansieres med afvikling.

Før du optager lånet, skal vi gennemgå din økonomi og din bolig skal vurderes, hvilket vi sørger for.  

Det er et krav fra Nordea Kredits side, at boligen er brandforsikret.  

På Nordea Kredit kan du læse mere om principper for realkreditbelåning i de Alm. Forretningsbetingelser. Det er også her, du finder Nordea Kredits prisliste samt bidragssatser og se et eksempel på, hvordan bidragssatsen beregnesÅbner i nyt vindue.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 
Grønjordsvej 10
2300 København S.