Strukturerede obligationer

Strukturerede obligationer er koblet til udviklingen i et eller flere af de markeder, hvor vores analytikere ser positivt potentiale. Obligationerne giver mulighed for at profitere af vækst i markedet samtidigt med, at du er garanteret en minimumskurs ved udløb.

En tryg investering med mulighed for højt afkast

En struktureret obligation øges i værdi, hvis det underliggende marked stiger. Hvis kursen på det underliggende aktiv falder, får du det nominelle beløb af din investering tilbage ved udløb. Det gør investeringen attraktiv, hvis du gerne vil drage fordel af stigende markeder, men samtidigt være sikret mod fald i det underliggende marked.

Baseret på vores analytikeres syn på de forskellige finansielle markeder, lancerer vi løbende strukturerede obligationer, som er koblet til de markeder, vores analytikere vurderer, vil have positivt kurspotentiale fremadrettet.

Sådan fungerer strukturerede obligationer

En struktureret obligation består af to dele, en obligationsdel og del, der er koblet til udviklingen i et marked. For aktieobligationer er udviklingen koblet til aktiemarkedet. Obligationsdelen giver trygheden for at få det nominelle beløb tilbage, mens aktiedelen vil give det positive afkast, hvis markedet stiger.

De strukturerede obligationer, Nordea tilbyder, har oftest en løbetid på 3 til 5 år. Strukturerede obligationer vil i reglen blive udbudt til en kurs mellem 100 og 110. 

Aktuelle strukturerede obligationer i tegning

Strukturerede obligationer

Aktuelt har vi ingen strukturerede produkter under tegning

Mere om strukturerede obligationer
Priser og vilkår
Disclaimer

Strukturerede obligationer

Aktuelt har vi ingen strukturerede produkter under tegning

Strukturerede obligationer

Nordeas strukturerede obligationer udstedes under Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finlands EMTN-program. De eksakte vilkår for en respektiv struktureret obligation forefindes i de endelige vilkår samt Basisprospektet. Det er vigtigt, at du læser disse, inden du køber en struktureret obligation. Du finder de endelige vilkår og Basisprospektet på de enkelte produktsider. Derudover kan du finde Basisprospektet på nordea.comÅbner i nyt vindue.

I henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter har strukturerede obligationer mærkningskategori: Rød.  

Læs mere herÅbner i nyt vindue.

Du kan købe Nordeas strukturerede obligationer i Nordea Investor. Kom i gang med Nordea InvestorÅbner i nyt vindue.

Disclaimer

Nordea Markets er handelsnavnet for Nordeas internationale kapitalmarkedsaktiviteter.

Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn.

Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

Vil du handle strukturerede obligationer?

Vil du handle strukturerede obligationer

Handle i Nordea Investor Åbner i nyt vindue