Hvad betyder begreberne i boligsalget?

Få svaret på begreberne

Banklån

Et banklån med pant i ejerboligen.

Tal med din rådgiver om, hvordan lånet kan indfries.

Deponering

Placering af købesummen - dvs. boligens salgspris. 


Udbetalingen bliver typisk deponeret hos ejendomsmægleren.

Resten af købesummen deponeres hos sælgers pengeinstitut på en separat konto, som hverken køber eller sælger har adgang til. Beløbet bliver frigivet, efter at boligen er overdraget, skødet er tinglyst uden anmærkninger, og alle udgifter i forbindelse med salget er betalt.

Ejerskifteforsikring

Tilbud på ejerskifteforsikring indhentes sædvanligvis af ejendomsmægleren. Det er op til køber at tegne ejerskifteforsikringen, og køber kan frit indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber. Selvom der er tegnet ejerskifteforsikring, er sælger dog altid ansvarlig for mangler ved grunden og ved forhold, der strider mod en servitut eller offentligretlige forskrifter, medmindre en el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallation er ulovlig efter offentligretlige forskrifter. Sælger er også ansvarlig for forhold, som sælger har ydet garanti for, eller hvis sælger har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt. Hvis sælger har fremlagt tilbud om ejerskifteforsikring  betaler sælger halvdelen af  denne omkostning.

Elinstallationsrapport

En uvildig gennemgang af boligens elinstallationer for at sikre, at de virker, og at de er lovlige. Rapporten er ikke lovpligtig, men du kan ikke tegne en ejerskifteforsikring uden. Rapporten udføres af en autoriseret el-installatør og betales af sælger.

Endeligt skøde

Tinglyst skøde uden anmærkninger, som bekræfter handlen over for myndighederne. Sidste version af skødet, hvor sælgers forpligtelser er fjernet og købers pantebreve er indskrevet.

Energimærkning (lovpligtig)

Et dokument, som viser boligens energiforbrug, effektivitet og evt. forbedringsmuligheder. Boligen rangordnes fra A til G, hvor A er mest energivenligt. Energimærkningen er lovpligtig og udarbejdes af en energikonsulent. Som sælger må du ikke annoncere for din bolig, før du har energimærkningen på plads. Energimærkning betales af sælger. Er der tale om en ejerlejlighed, skal sælger kunne fremskaffe en energimærkning for hele ejendommen.

Formidlingsaftale

Ejendomsmægleren udfærdiger en formidlingsaftale, som du og ejendomsmægleren underskriver. Aftalen indeholder alle betingelser for salget og løber typisk i op til seks måneder med mulighed for forlængelse i op til tre måneder ad gangen. I forbindelse med formidlingsaftalen opstiller ejendomsmægleren også et salgsbudget.

Frigivelse af købesummen

Når dine lån er indfriet, eventuelle forbehold i købsaftalen er opfyldt, og skødet er tinglyst uden anmærkninger, kan købesummen frigives til dig. Det sker ca. 1 måned efter overtagelsesdagen, og det er købers advokat, der frigiver deponeringen.

Garantistillelse

Købers banks garanti for, at købesummen bliver betalt til sælger på overtagelsesdatoen

Hjemfaldspligt

Hjemfaldspligt er en tinglyst tilbagekøbsret på ejendommen, som fremgår af tingbogen. Hjemfaldspligten tilkommer kommunen og kan betyde, at kommunen efter en årrække kan tilbagekøbe ejendommen til en pris, der er markant lavere end den aktuelle  markedspris.

Læs mere om hjemfaldspligt.

Købsaftale

Bindende aftale, som bl.a. indeholder oplysninger om boligens salgspris og overtagelsesdato. Køber og sælger underskriver aftalen - typisk underskriver køber først. Der er oftest en fortrydelsesret på 6 arbejdsdage efter købsaftalens indgåelse. Fortryder køber, skal han betale 1 pct. af købesummen til dig, inden fortrydelsesfristen udløber. Ofte får køber indført et advokatforbehold i købsaftalen, hvilket giver køber mulighed for ”gratis” at træde tilbage fra handlen.
Bemærk, at købsaftalen først er bindende, når både køber og sælger har underskrevet aftalen. Indtil da er dokumentet i praksis kun et “købstilbud”. Køber kan trække sig gratis og uden varsel, indtil sælger har underskrevet.

Lånebevis

Lånetilbud fra banken på hvor meget du må købe bolig for. Det er gratis og varer i 6 måneder. Du får et lånebevis I forbindelse med et møde med os, hvor vi sammen gennemgår din økonomi og ser på, hvor meget, du har råd til at købe for.
Læs mere om et lånebevis her

Pantebrev

Pantebrevet er långiverens dokumentation for sin sikkerhed i boligens værdi. Hvis låntageren - dvs. boligejeren - ikke betaler, kan långiveren sætte boligen på tvangsauktion.

Salgsbudget og beregning af salgsprovenu

Salgsbudgettet fra ejendomsmægleren viser de forventede indtægter og udgifter ved salget, så du kan se, hvilket overskud/underskud, du kan forvente at få ud af dit boligsalg (dit salgsprovenu).

Tallene kan ændre sig i salgsperioden. Er boligen fx svær at sælge, kan du være nødt til at gå ned i pris. Kurserne ved indfrielse af dit realkreditlån kan også ændre sig og derved påvirke det beløb, der er tilbage til dig, når alle udgifter er betalt. 


Inden sælger underskriver købsaftalen, beregner mægleren salgsprovenuet på baggrund af den endelige købsaftale.

Skøde med anmærkninger

Skøde med anmærkning om, at sælgers lån ikke er indfriet. Sælger og køber underskriver som udgangspunkt skødet online med MitID.

Tilstandsrapport

Et dokument, som beskriver boligens almene tilstand. Tilstandsrapporten er ikke lovpligtig, men du kan ikke tegne en ejerskifteforsikring uden. Det er en byggesagkyndig, der udarbejder tilstandsrapporten, og sælger betaler.

Realkreditlån

Lån via realkreditinstitut med pant i ejerboligen.

Der er forskellige indfrielsesmetoder - tal med din bankrådgiver, om der evt. er særlige vilkår, tidspunkter, mv., du skal være opmærksom på.

Kurserne ved indfrielse af dit realkreditlån kan ændre sig i løbet af salgsperioden og dermed påvirke det beløb, der er tilbage til dig, når alle udgifter er betalt.

Refusionsopgørelse

Afsluttende regnskab mellem køber og sælger for de udgifter, som går på tværs af overdragelsestidspunktet for boligen. Det er typisk aconto el og varme, skat, betaling for ejerskifteforsikring og evt. mindre udlæg. Det er købers advokat, der udfærdiger refusionsopgørelsen, og din ejendomsmægler der hjælper dig med at gennemgå den.