Par går tur i eng

Kort Rente

Kort Rente er et realkreditlån med variabel rente, som typisk giver dig en lav ydelse her og nu. Din rente er kendt i 6 måneder – du skal derfor have økonomi til at klare udsving i renten.

Hvorfor vælge Kort Rente?

Du bør overveje at vælge et Kort Rente lån, hvis du fx er ved at købe bolig, optage et tillægslån eller ønsker at omlægge lån i nuværende bolig, hvis:

  • Du gerne vil udnytte den korte og lave rente 
  • Du kan acceptere at renten både kan stige og falde i lånets løbetid
  • Din økonomi kan bære en stigning i renten og dermed i den samlede låneydelse

Hvad er Kort Rente?

Kort Rente lån er et inkonverterbart obligationslån med variabel rente, hvor renten er fast i 6 måneder ad gangen.

Renten fastsættes to gange årligt på grundlag af den bagvedliggende CITA 6* obligation. Renten fastlægges senest 4 bankdage før 1. januar og 1. juli.

Obligationerne bag lånet har en kortere løbetid end lånet, og derfor refinansieres lånet undervejs i forløbet. Nordea Kredit fastlægger refinansieringsvilkår - herunder løbetiden på de nye obligationer.

Refinansieringen sker ved udstedelse af nye obligationer på auktion, hvor tillæg/fradrag til CITA 6 fastlægges. Det fastlagte tillæg/fradrag er herefter gældende frem til næste refinansiering.

*CITA står for Copenhagen InterBank Tomorrow/Next Average, og er et rentegennemsnit baseret på bankernes indbyrdes udlån med 1 bankdags løbetid. En CITA renteswap er en aftale om, at bytte en fast rente med CITA renten i fx 6 måneder. Danish Financial Benchmark Facility ApS administrerer på nuværende tidspunkt reglerne for fastsættelse af CITA og satsen offentliggøres på Nasdaq Copenhagen og Danish Financial Benchmark Facility ApS hjemmesider. 

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Renten/ydelsen forventes at være lavere end tilsvarende realkreditlån med fast rente 
Obligationen er inkonverterbar og indfrielse sker derfor til markedskurs
Halvårlig rentetilpasning og dermed hurtig tilpasning af ydelsen ved rentefald uden omkostninger til omlægning
Renter og afdrag kendes kun til næste gang lånet skal rentetilpasses eller refinansieres
Kursskæringen ved refinansiering er lavere end ved et Rentetilpasningslån
Nyt rentefradrag/-tillægget fastsættes ved refinansiering
Kan indfries ved opkøb af obligationer til markedskurs – kursen er typisk tæt på 100
Kursskæring ved udbetaling og refinansiering

Kan opsige til kurs 100 i forbindelse med refinansiering
Afdragsfri periode skal bestemmes på det tidspunkt lånetilbuddet udstedes. Perioden er fast og en ændring af den afdragsfrie periode kræver omlægning af Kort Rente lånet

Løbetid

Kort Rente lån kan have en løbetid op til 30 år. 

Kort Rente er baseret på obligationer med kortere løbetid end lånet, og derfor refinansieres lånet undervejs ved udstedelse af nye obligationer.

Afdragsfrihed

Afdragsfrihed kan aftales for en samlet periode på op til 10 år. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling og slutter altid 31. marts, 30. juni, 30. september eller 30. december.

Refinansiering af lån

Ved refinansiering fastlægger Nordea Kredit løbetiden på den nye obligation med henblik på at opnå de bedste vilkår. Ved refinansieringen fastsættes nyt rentetillæg/-fradrag til CITA 6. 

Resultatet af auktionen fastsætter obligationens rentetillæg/-fradrag, som skal betales sammen med CITA 6 bestemt ud fra sædvanlig rentefastsættelse.

Nedenfor vises, hvornår de forskellige Kort Rente serier har refinansiering.

RefinansieringstidspunktLånets fondskode
1. juli 2022DK0002044395
1. juli 2023DK0002041458
Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Du kan vælge et Kort Rente lån med afvikling eller afdragsfrihed.

På lån med afvikling betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet. 

Vælger du afdragsfrihed på dit Kort Rente lån, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale rente og bidrag. Det betyder, at de afdrag du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Indfrielse

Lånet kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid. 

Lånet kan enten opsiges til kurs 100 senest to måneder før 1. juli det år, hvor refinansieringen sker på dit Kort Rente lån eller ved at købe obligationerne bag lånet til markedskurs. 

Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under kurs 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld.

Regulering af finansieringsrisiko
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Tilbagebetaling

Du kan vælge et Kort Rente lån med afvikling eller afdragsfrihed.

På lån med afvikling betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet. 

Vælger du afdragsfrihed på dit Kort Rente lån, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale rente og bidrag. Det betyder, at de afdrag du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Indfrielse

Lånet kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid. 

Lånet kan enten opsiges til kurs 100 senest to måneder før 1. juli det år, hvor refinansieringen sker på dit Kort Rente lån eller ved at købe obligationerne bag lånet til markedskurs. 

Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under kurs 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld.

Regulering af refinansieringsrisiko

For at skabe en større sikkerhed hvis det ikke er muligt at sælge obligationerne, når de skal refinansieres, har regeringen vedtaget nye regler om refinansiering af realkreditlån. Det betyder, at der i en række tilfælde sker forlængelse af obligationens løbetid, hvis en auktion ikke kan gennemføres (manglende aftagere).

Auktions-trigger (manglende aftagere)

I praksis betyder ændringen, at opstår der en situation, hvor det ved en refinansiering ikke er muligt at sælge alle de nødvendige obligationer til gennemførelse af refinansieringen, forlænges løbetiden på obligationerne med 1 år ad gangen, indtil refinansieringen kan gennemføres.

Ved en sådan tvungen løbetidsforlængelse ændres obligationens renten, så den effektive rente svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Ved yderligere forlængelse af løbetiden, som følge af fejlet auktion, finder denne rente fortsat anvendelse. Det betyder, at renten låses fast på dette niveau, indtil der er aftagere til obligationen, hvorefter renten igen følger markedsrenten.

Loven giver tillige nogle andre muligheder, som ikke er beskrevet. 

Se yderligere i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhedÅbner i nyt vindue

Manglende overholdelse af forpligtelser
(tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser

På Kort Rente:

  • Renten er variabel i lånets løbetid
  • Der betales en bidragssats til Nordea Kredit løbende. Bidragssatsen på lånet afhænger af boligens type, og hvor stor en del af boligens værdi, der belånes. Derudover afhænger bidragssatsen af valg af låntype, samt om lånet er med eller uden afvikling. 
  • Der er omkostninger ved optagelse af lånet som fx. tinglysningsafgift til staten og gebyrer til Nordea og Nordea Kredit
  • Du kan her foretage beregninger ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger, der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån. 

Vilkår

I helårsbolig kan du normalt låne op til 80 pct. og 75 pct. ved fritidsbolig af boligens værdi.     

For fritidsboliger kan afdragsfriheden maksimalt udgøre 60 pct. af boligens værdi. 

Kort Rente lån ydes mod direkte pant i din bolig.   

Før du optager lånet, skal vi gennemgå din økonomi og din bolig skal vurderes, hvilket vi sørger for.   

Det er et krav fra Nordea Kredits side, at boligen er brandforsikret.   

På Nordea Kredit kan du læse mere om principper for realkreditbelåning i de Alm. Forretningsbetingelser. Det er også her, du finder Nordea Kredits prisliste samt bidragssatser og se et eksempel på, hvordan bidragssatsen beregnes. (pdf, 164 KB)Åbner i nyt vindue 

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab   
Helgeshøj Alle 33   
2630 Taastrup

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for.

Ansøg om lånebevis nu

Se hvad dine muligheder er

Her kan du lave en beregning