Hvor meget koster det at låne?

Brug vores beregner til at finde af, hvad det vil koste dig hver måned at låne til hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig.

Vejledning til årsopgørelsen
Blanketter for professionelle parter
Klageansvarlig
Redegørelse fra Finanstilsynet
Selskabsledelse
Lønforhold

Indberetning til Skat

Det fremgår af årsopgørelsen, om Nordea Kredit har indberettet beløb til SKAT samt hvilke beløb, der er indberettet. De anførte restgældsbeløb forudsætter, at alle forfaldne terminsydelser er betalt.

Skattekursværdi

Skattekursværdien er beregnet efter regler, der er fastsat af skattemyndighederne. Skattekursværdien indgår i beregningen af den skattepligtige formue.

Indfrielse af lån i indkomståret

Hvis De har indfriet eller nedbragt lån ekstraordinært, er det de samlede renteudgifter fra indfrielses/nedbringelseskvitteringen (inkl. differencerenter) og årets terminskvitteringer, som er medregnet.

Er indfrielsen/nedbringelsen sket med obligationer, har Nordea Kredit oplyst den kuponrente, der er anført på indfrielses-/nedbringelseskvitteringen.

Dette beløb betragtes skattemæssigt som renteindtægt/-udgift af obligationer og har intet at gøre med renteudgiften på lånet.

Kuponrenteindtægt/-udgift er anført som et samlet beløb. Hvis der er et minus foran beløbet, er der tale om en renteindtægt (negativ renteudgift).

Ejerstatuskode

0: Du er registret med bopæl eller hjemsted her i landet, eller der er tale om et selskab.
1: Du er registreret som valutaudlænding
2: Ejendommen ejes af flere end 2 personer (Du skal selv indberette fradraget i forhold til ejerandel).
4: Ejendommen ejes af 2 personer, med bopæl eller hjemsted her i landet
5: Ejendommen ejes af 2 personer, hvor den ene eller begge ikke har bopæl/hjemsted her i     landet.

Restancemarkering

1: Der er restance på lånet, som er forfalden ved udgangen af det foregående kalenderår.
9: Ejendommen er overtaget af kreditor ved tvangsauktion i årets løb.

Ejerskifte i indkomståret

Rente- og bidragsudgifter samt kurstabsfradrag er fordelt mellem køber og sælger på grundlag af den skæringsdag, som er meddelt Nordea Kredit.

Kontrolkode:

Ved henvendelse til Nordea Kredit skal ejendomsnummer samt kontrolkode oplyses. Kontrolkoden udskiftes ved ejerskifte.

Kursgevinstbeskatning

Gælder for kontantlån, der er stiftet eller gældsovertaget 1. januar 1996 eller senere, og hvor lånet efterfølgende indfries eller nedbringes. 

Opgørelse af gevinsten er afhængig af, om lånet indfries af en låntager, der har fået lånet udbetalt, eller om det indfries af en låntager, der har overtaget lånet ved gældsovertagelse.

Hvis lånet indfries af en låntager, der har fået lånet udbetalt, opgøres gevinsten således:                            Indfriet lånerestgæld
                   - kursværdien af indfriet  obligationsrestgæld 
                  = kursgevinst

Hvis lånet indfries af en låntager, der har overtaget lånet ved gældsovertagelse, beregnes først en faktor, der knytter sig til låntagers overtagelse af lånet, brøken se således ud:
Faktor =    Kursværdien af obligationsrestgæld  på overtagelsestidspunktet
                  Lånerestgæld på overtagelsestidspunktet

Herefter beregnes gevinsten således:   
                Indfriet lånerestgæld x faktor
                - kursværdi af indfriet obligationsrestgæld
                = kursgevinst

Der er visse undtagelser for kursgevinstbeskatning:

  • Kursgevinsten er skattefri, hvis indfrielse sker i forbindelse med gældsovertagelse, dog skal indfrielse ske i en 12 måneders periode, der ligger 6 måneder før og 6 måneder efter den dag, hvor købsaftalen er underskrevet.
  • Ved overdragelse af ejendommen fra en person til dennes ægtefælle, er der kun skattefrihed, hvis indfrielse sker i forbindelse med separation, skilsmisse eller dødsfald. Også her skal 12 måneders-reglen overholdes.

Anmodning om gældsovertagelse DKKÅbner i nyt vindue

Anmodning om gældsovertagelse EURÅbner i nyt vindue

Hvis e-indfrielse ikke kan benyttes, kan du som professionel partner (mægler eller pengeinstitut) bestille indfrielsestilbud på vegne af låntager. Låntager på det lån, som du ønsker at indfri eller opsige, skal underskrive blanketten sammen med den professionelle part, som har modtaget låntagers underskrift. Du skal vedhæfte blanketten, når du sender den til Nordea Kredit. Hvis der er flere låntagere, skal alle låntagerne underskrive blanketten.

Hvis du er privat eller erhvervskunde i Nordea Kredit, skal du kontakte din bankrådgiver i Nordea.

Nordea Kredit opsigelsesblanketÅbner i nyt vindue

Nordea Kredit indfrielsesblanketÅbner i nyt vindue

Nordea Kredit bestil restgældsoplysningerÅbner i nyt vindue

Hvis du ønsker at klage over Nordea Kredit, kan du henvende dig skriftligt til den klageansvarlige:

Nordea Kredit
Product Management
Grønjordsvej 10, Postboks 850 
0900 København C

Åbner i nyt vindue
 

Du har også mulighed for at henvende dig til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland her

Det finansielle ankenævn

Er du ikke tilfreds med vores behandling af din klage, og er du privatkunde, kan du henvende dig hos det finansielle ankenævn : 

Sekretariatet for det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K


Du kan også klage via EU Kommissionens online klageportal (ODR). For at anvende denne klageportal er det et krav, at du er forbruger med bopæl i et EU-land, og at du har foretaget dit køb online. Hvis du klager, bedes du oplyse denne mailadresse nordeakredit@nordea.dk.

EU Kommissionens online klageportal (ODR):

http://ec.europa.eu/odrÅbner i nyt vindue

Finanstilsynet undersøger løbende de finansielle virksomheders forhold. Efter hver inspektion i et penge- eller realkreditinstitut udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som penge- eller realkreditinstituttet skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som penge- eller realkreditinstituttet har modtaget fra Finanstilsynet.

Finanstilsynets seneste rapportering om Nordea Realkreditaktieselskab:


Nordea Kredit har modtaget Finanstilsynets redegørelse om inspektion på nedskrivning-, LTV-, og værdiansættelsesområdet.

SIFI-udpegning af Nordea Kredit Realkreditselskab 2024.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at sende os en mail

Skriv til os Åbner i nyt vindue