Mann drikker te og leser i en bok

Gældspleje

Med en Gældsplejeaftale i Nordea overvåger vi dit realkreditlån - også lån i andre realkreditinstitutter end Nordea Kredit. Vi overvåger dit lån dagligt med de kriterier du selv har fastsat. I eBolig kan du lave en konkret beregning på omlægning af dit eget lån og se hvilke omkostninger, der er forbundet med en omlægning.

Gældspleje er for dig, der har realkreditlån i din ejendom, og ikke selv vil holde øje med om renten stiger eller falder. Du bestemmer selv hvor stor din besparelse skal være før vi kontakter dig om mulighed for en omlægning.  

  • Gratis overvågning af dit realkreditlån - uanset hvilket realkreditinstitut du har lånet i.
  • Niveauet for ved hvilken besparelse, du gerne vil kontaktes, fastsætter du selv eller sammen med din bankrådgiver.
  • Daglige beregninger på om dine kriterier er opfyldt.
  • Gældspleje tager højde for de skattemæssige konsekvenser af en evt. omlægning.

Hør mere om Gældspleje

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Gældspleje.  

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Hvad er Gældspleje?

Vi tilbyder at holde øje med dine realkreditlån i boligen - også lån i andre realkreditinstitutter end Nordea Kredit.

Når du beder os om at holde øje med lånene, undersøger vi, om det kan betale sig for dig at omlægge dit lån med det samme. Kan det ikke det, aftaler vi, hvad der skal til, for at det er interessant for dig at omlægge dit lån.

På lån med fast rente kan du vælge, hvor meget du vil spare om måneden før du nedkonverterer, eller hvor meget restgælden skal reduceres ved en opkonvertering.

På rentetilpasningslån kan du vælge at blive kontaktet ved en evt. stigning i den variable rente, eller hvornår den faste rente er så lav, at den er attraktiv for dig.

Har du ikke dine lån i Nordea Kredit, er det eneste vi skal bruge for at kunne holde øje med dine lån er:

  • Årsopgørelsen fra realkreditinstituttet
  • De to seneste terminsbetalinger, som fremgår af din betalingsoversigt eller evt. indbetalingskvitteringer.

Uanset hvor langt du er kommet i dine overvejelser, vil vi gerne hjælpe dig på vej.

Fordele og ulemper ved Gældspleje

FordeleUlemper
Individuelle kriterier for overvågning. Det betyder, at du selv er med til at bestemme ved hvilken besparelse, du vil kontaktes om mulighed for omlægning af lån Omlægning af lån er forbundet med omkostninger. Omkostningerne er indregnet, inden Nordea kontakter dig, så besparelsen er efter omkostninger til omlægning
Det er gratis at få overvåget dit lån
Har du lån med fast rente overvåges på nutidsværdi af ydelsen efter skat. Din besparelse er et udtryk for, hvor meget du kan låne ekstra på et nyt lån uden samlet at betale mere på det nye lån, end du gør på det nuværende
Det er ikke alene lån i Nordea Kredit der kan overvåges. Du kan også få overvåget lån fra andre realkreditinstitutter
Kriterierne for overvågning kan ændres når som helst

Opkonvertering

Når du konverterer op, skifter du dit realkreditlån ud med et nyt lån, der har højere rente. Det virker ulogisk, men du opnår, at obligationsrestgælden bliver lavere.

En tommelfingerregel for opkonvertering er, at renten skal være steget to procentpoint fra det tidspunkt, hvor du fik det nuværende lån. Men du må naturligvis vurdere - evt. sammen med din bankrådgiver - om lånet er stort nok og har en tilstrækkelig lang løbetid, til at fordelene ved konverteringen opvejer omkostningerne.

Med opkonvertering er målet at nedkonvertere, når renten falder. Din gevinst bliver en lavere restgæld og en lavere husleje.

Fordele og ulemper ved opkonvertering
FordeleUlemper
Mulighed for senere nedkonverteringHøjere husleje, hvis lånet omlægges til fast rente
Reduktion i obligationsrestgældenOmkostninger i forbindelse med konvertering
Der ligges loft over en evt. stigning i kursværdi af restgælden                            Højere samlet betaling af rente på lånet, hvis lånet ikke senere kan omlægges til ny lavere rente

Nedkonvertering

Du nedkonverterer, når du skifter dit realkreditlån ud med et nyt lån, der har lavere rente. Det er svært at sige, hvornår det er optimalt at nedkonvertere. Men en tommelfingerregel er, at renten skal være ét procentpoint lavere, end din nuværende rentesats.  

Det er altid en god ide at overveje omlægning af et lån med fast rente, når obligationen med en lavere rente kommer over kurs 96. Kursen bestemmer, hvor meget din pålydende restgæld stiger – og derved hvor meget kursværdien af din restgæld maksimalt kan stige til, hvis renten falder efter omlægningen.

Fordele og ulemper ved nedkonvertering
FordeleUlemper
Lavere huslejeForøgelse af restgælden
Mulighed for senere opkonvertering           Omkostninger i forbindelse med konverteringen

.

Generelle vilkår

Generelle vilkår

Overvågningen og kriterier er forskellige, alt efter hvilken låntype der overvåges. Du kan læse om de forskellige kriterier for overvågningen under punkerne "Forudsætninger for Kontant- og Obligationslån (fast rente)", "Forudsætning for Rentetilpasningslån" og "Forudsætninger for Cibor6 og Kort Rente lån".

Overvågningen og dermed beregningen om kriterierne er opfyldt sker en gang dagligt på basis af den gennemsnitlige "kurs alle handler" fra Københavns Fondsbørs. Om det er "kurs alle handler" kl. 15.30 eller kl. 17.00 afhænger af, hvilket realkreditinstitut der har ydet lånet. Nordea forudsætter, at Nordea kan handle de pågældende obligationer til disse kurser, når omlægningen gennemføres. Denne forudsætning kan dog i nogle tilfælde vise sig ikke at være muligt. 

I vores overvågning vælges afdragsprofil (annuitet, serie, afdragsfrihed), låntype (kontant-, rentetilpasnings- eller obligationslån), metode for bidrag og obligationsrente på det nye lån ud fra, hvad Nordea generelt skønner mest fordelagtigt. I alle beregninger er medregnet anslåede og kendte omkostninger til realkreditinstitut, det offentlige og Nordea. På nye lån anvendes enten en skønnet bidragsats eller det nuværende låns bidragsats. Den endelige bidragssats fastsættes i lånetilbuddet. 

Beregningerne tager udgangspunkt i de skatteforhold, hvor ejendommen er beliggende eller de skatteforhold du har oplyst. Inden omlægningen igangsættes skal du kontrollere om de anvendte skatteforhold i beregningerne stemmer til dine aktuelle skatteforhold. 

Kurserne på tidspunktet for overvågningen kan inden en igangsætning af en omlægning have ændret sig, hvilket kan medføre at kriterierne ikke længere er opfyldt. Vi anbefaler, at du sikrer kurserne så konsekvenserne af en omlægning kendes. 

Ønsker du omlægning til et lån med en anden afvikling, låntype eller løbetid end den vi anvender i beregningerne, kan det give en ændret nettoydelse og anden størrelse på gælden. 

Overvågningen sker for hvert enkelt lån. Har du flere lån i samme ejendom bør du altid tage højde for de øvrige lån. Skal lånene lægges sammen? Hvordan påvirker omlægningen bidragene?

Gennemførelse af omlægningen er altid betinget af sædvanlig kreditvurdering og i nogle tilfælde en vurdering af ejendommen. 

Nordea tager forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, som kan have indflydelse på beregningerne. 

Hvis der er pantebreve med prioritet efter de(t) lån, du ønsker omlagt, kræver omlægningen ofte kreditors godkendelse. Nordea kontakter først kreditor, når du har truffet en beslutning om at gennemføre omlægningen. 

Forudsætninger for Kontant- og Obligationslån (fast rente)
Forudsætninger for Rentetilpasningslån
Forudsætninger Cibor6 og Kort Rente
Priser

Kort rente - variabel rente

Kort Rente er et realkreditlån med variabel rente, som typisk giver dig en lav ydelse her og nu. Din rente er kendt i 6 måneder – du skal derfor have økonomi til at klare udsving i renten.

Læs mere om Kort Rente her

Obligationslån med fast rente

Et obligationslån med fast rente er et realkreditlån med fast rente i hele lånets løbetid. Kend renten og afdraget på dit lån og få mulighed for at tjene på restgælden, hvis renten stiger.

Læs mere om obligationslån med fast rente

Rentetilpasningslån

Et Rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente, hvor du kender renten i 3 eller 5 år - du skal derfor have økonomi til at klare udsving i renten.

Læs mere om Rentetilpasningslån