Hvorfor vælge Frihed30 Rentetilpasning?

Du bør overveje at vælge Frihed30 Rentetilpasningslån, hvis du vil sikre dig afdragsfrihed i op til 30 år.

• Lånet er til dig, som kun har brug for at låne op til 60 pct. af helårsboligens værdi

• Lånet er afdragsfrit i op til 30 år

• Når lånet udløber, forfalder lånet til fuld indfrielse i forbindelse med sidste terminsydelse 

• Lånet refinansieres hvert 3. eller 5. år

Hvad er Frihed30 Rentetilpasningslån?

Frihed30 Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente og mulighed for op til 30 års afdragsfrihed. 

Renten tilpasses det aktuelle niveau på bestemte tidspunkter, hvor der sælges nye obligationer til brug for lånet (refinansiering). Perioden mellem refinansieringerne (frekvensen) kan være 3 eller 5 år. Dato for lånets refinansiering er bestemt af udbetalingstidspunktet. Udbetales lånet i perioden 1. april til 30.september, refinansieres lånet 1. april. Lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts, refinansieres 1. oktober. 

Kendetegnet ved kontantlån er, at kurstab eller kursgevinst omregnes til fradragsberettiget kontantrente ved udbetaling eller refinansiering. Derfor bliver kursgevinster ved førtidig indfrielse skattepligtige, mens kurstab ikke kan trækkes fra. 

Lånene betegnes S3 eller 5 alt efter frekvensen af refinansieringerne.  

Ønsker du et lån med fast rente, kan du læse mere om Frihed30 Fast her.  

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Renten/ydelsen forventes at være lavere end på et tilsvarende realkreditlån med fast renteRenten/ydelsen kendes kun frem til næste gang lånet refinansieres
Falder renten får du automatisk en lavere ydelse ved refinansiering uden omlægning af lånIkke muligt at have realkredit- eller banklån ud over 60 pct. af boligens værdi
Afdragsfrihed i op til 30 år i helårsbolig ved samlet belåning under 60 pct. af boligens værdiVærdien af gælden falder ikke ved rentestigning
Der kan være kursgevinstbeskatning ved indfrielse på andre tidspunkter end ved refinansiering
Hvis kursen på obligationerne ligger over kurs 100 (inkonverterbare obligationer). Det betyder, at du risikerer at betale mere end din pålydende restgæld, hvis du indfrier lånet på andre tidspunkter end ved refinansiering.
Kursfradrag ved refinansiering

Løbetid

Frihed30 Rentetilpasningslån kan have en løbetid fra 10 til 30 år. Frekvens og udbetalingskurs er baseret på obligationer med en løbetid på 3 eller 5 år. Lånet får automatisk nye obligationer og derved også ny rente, når de nuværende obligationer udløber ved lånets refinansiering.   

Frihed30 Rentetilpasningslån skal udløbe samtidig med obligationerne, da der anvendes inkonverterbare stående obligationer. Da obligationerne har årlig termin, skal et Frihed30 Rentetilpasningslån altid udløbe på dato for refinansiering. Det betyder, at uanset løbetid angivet i lånetilbudet, tilpasses lånets løbetid ved udbetaling, så lånet udløber på refinansieringstidspunktet 1. april eller 1. oktober. 

Afdragsfrihed

Frihed30 Rentetilpasningslån kan have afdragsfrihed i op til 30 år i en helårsbolig. 

Ved afdragsfrihed i længere end 10 år må den samlede belåning i boligen ikke overstige 60 pct. af boligens værdi.  Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling eller refinansiering og slutter altid ved en refinansiering (1. april eller 1. oktober). Du kan i forbindelse med refinansiering ændre, om lånet skal fortsætte uden afvikling.

Tilbagebetaling og indfrielse
Frekvensskifte ved refinansiering
Regulering af refinansieringsrisiko
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og vilkår

Tilbagebetaling

Frihed30 Rentetilpasningslån er et afdragsfrit lån, hvor du kun betaler rente og bidrag på lånet. Når lånet udløber, forfalder lånet til fuld indfrielse i forbindelse med sidste terminsydelse.  

Er der valgt et 30-årigt lån med f.eks. 20 års afdragsfrihed skal lånet som udgangspunkt afvikles over den resterende låneperiode når den afdragsfrie periode udløber.

Indfrielse

Lånet kan indfries helt- eller delvist i lånets løbetid. Dog kan du ikke indfri lånet, hvis der er mindre end to måneder til refinansiering. Dette gælder også selvom lånet ikke skal refinansieres i det pågældende år.

Lånet kan enten opsiges til kurs 100 seneste to måneder før refinansiering eller ved at købe obligationerne bag lånet til markedskurs. 

Da obligationerne er inkonverterbare kan markedskursen være både over og under kurs 100. Er kursen over 100, kan det beløb, der skal bruges til indfrielsen, være større end den pålydende restgæld.  

Du skal være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af din gæld svinge. Det betyder, at du ved indfrielse før den planlagte refinansiering typisk kommer til at indfri lånet til en kurs over 100. 

Hvis der er under 1 år til refinansieringsdatoen, kan lånet opsiges til kurs 100 ved refinansiering eller  ved at betale den resterende rente for periode fra indfrielsen frem til refinansieringstidspunktet, også kaldet differencerenter. Differencerenter er fradragsberettiget, og det kan derfor være en fordel at gøre det på denne måde. Det er dog altid vigtigt at lave konkrete beregninger, før den mest optimale indfrielsesmetode vælges.  

Frekvensskifte ved refinansiering

Skift af frekvens kan ske fra lånets udbetaling til to måneder før refinansiering 1. april eller 1. oktober. Frekvensen kan kun ændres ved førstkommende refinansiering. Optages et lån fx som S3 i år 1, skal lånet refinansieres 1. april år 4. Skift af frekvens vil så gælde fra 1. april år 4, uanset om det aftales i år 1, 2 eller 3. 

Frekvensen kan skiftes til S3 eller S5. Valg af ny frekvens kan ændres, så længe der er mere end to måneder til refinansiering. Frekvensen ændres ved en aftale og er pålagt et gebyr. Er lånet rentesikret, kan lånet ikke skifte frekvens, før rentesikringen er ophævet. 

Den nye frekvens kan aldrig være længere end den tilbageværende afdragsfrie periode. Det betyder, at et lån med 3 år til udløb, højst kan få en frekvens på 3 år mellem refinansieringerne. 

Læs mere om refinansiering og omlægning af lån

Regulering af refinansieringsrisiko

For at skabe en større sikkerhed i forbindelse med store rentestigninger, eller hvis det ikke er muligt at sælge obligationerne, når de skal refinansieres, har regeringen vedtaget nye regler om refinansiering af realkreditlån. Det betyder, at der i en række tilfælde sker forlængelse af obligationens løbetid, enten ved store rentestigninger (rente-trigger) eller hvis en auktion ikke kan gennemføres (manglende aftagere).

Auktions-trigger (manglende aftagere)

I praksis betyder ændringen, at hvis der opstår en situation, hvor det ved en refinansiering ikke er muligt at sælge alle de nødvendige obligationer til gennemførelse af refinansieringen, forlænges løbetiden på obligationerne med 1 år ad gangen, indtil refinansieringen kan gennemføres. Ved en sådan tvungen løbetidsforlængelse ændres obligationens rente, så den effektive rente svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. 

Ved yderligere forlængelse af løbetiden, som følge af fejlet auktion, finder denne rente fortsat anvendelse. Det betyder, at renten låses fast på dette niveau, indtil der er aftagere til obligationen, hvorefter renten igen følger markedsrenten. Loven giver tillige nogle andre muligheder, som ikke er beskrevet. 

Se yderligere i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed.  

Reglen finder anvendelse på rentetilpasningslånene F/S 1, 3 og 5.

Rente-trigger 

Hvis den effektive rente, i forbindelse med refinansiering af obligationerne, bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente ved udstedelsen af den pågældende obligation, forlænges obligationen med 1 år. Ved løbetidsforlængelsen ændres obligationens rente, så den effektive rente, svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint.

Nævnte forlængelse af obligationens løbetid, som følge af en uforholdsmæssig stor rentestigning, kan kun ske én gang for hver obligation. I tilfælde af kraftig rentestigning er der således indført en grænse for, hvor meget renten kan stige inden for et år. Denne grænse beskytter mod meget store, pludselige renteændringer, men gælder altså kun i ét år, hvorefter lånet tilpasses til markedsrenten. Reglen finder anvendelse på rentetilpasningslån F/S 1.

Ved en jævnt stigende rente, tilpasses renten på dit rentetilpasningslån til markedsrenten.

Ønsker du et vedvarende loft over renten på et bestemt niveau, bør du vælge lån med fast rente (Obligationslån)

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden, kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser

På Frihed30 Rentetilpasningslån:

  • Renten er variabel i lånets løbetid
  • Der betales en bidragssats til Nordea Kredit løbende. Bidragssatsen på lånet afhænger af boligens type, og hvor stor en del af boligens værdi, der belånes. Derudover afhænger bidragssatsen af valg af låntype, samt om lånet er med eller uden afvikling. 
  • Der er omkostninger ved optagelse af lånet som fx. tinglysningsafgift til staten og gebyrer til Nordea og Nordea Kredit
  • Du kan her foretage beregninger ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger, der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån. 

Vilkår

I en helårsbolig kan du låne op til 60 pct. hvis der skal være mulighed for op til 30 års afdragsfrihed. 

Frihed30 Rentetilpasningslån ydes mod direkte pant i din bolig. 

Før du optager lånet skal vi gennemgå din økonomi og din bolig skal vurderes, hvilket vi sørger for. 

Det er et krav fra Nordea Kredits side, at boligen er brandforsikret. 

På Nordea Kredit kan du læse mere om principper for realkreditbelåning i de Alm. Forretningsbetingelser. Det er også her, du finder Nordea Kredits prisliste samt bidragssatser og se et eksempel på, hvordan bidragssatsen beregnes. (pdf, 164 KB)Åbner i nyt vindue

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab   
Helgeshøj Alle 33   
2630 Taastrup

Få et gratis bevis på, hvor meget du kan købe bolig for

Bliv klar til at handle, når du finder den rigtige bolig.

Få et bevis på hvad du kan købe bolig for

Oversigt over beregnere